"ऋग्वेदः सूक्तं ३.४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
सप्त होत्राणि मनसा वर्णाना इन्वन्तो विश्वं परति यन्न्र्तेन |
नर्पेशसो विदथेषु पर जाता अभीमं यज्ञं वि चरन्त पूर्वीः ||
 
आ भन्दमाने उषसा उपाके उत समयेते तन्वा विरूपे |
यथा नो मित्रो वरुणो जुजोषदिन्द्रो मरुत्वानुत वा महोभिः ||
आ याह्यग्ने समिधानो अर्वां इन्द्रेण देवैः सरथं तुरेभिः |
बर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा सवाहा देवा अम्र्तामादयन्ताम ||
 
 
*[[ऋग्वेद:]]
बेनामी उपयोगकर्ता
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/5937" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्