"मुख्यपृष्ठम्" इत्यस्य संस्करणे भेदः

actual homepage namespace
(Sbblr geervaanee इति प्रयोक्त्रा मुख्यपृष्ठम् इत्येतत् मुखपुटम् इत्येतत् प्रति चालितम्)
 
(actual homepage namespace)
<!---------------------------------------------- ॐ ----------------------------------------------------------->
#पुनर्निदेशन [[मुखपुटम्]]
<!---------------------------------------- "मुख्यपृष्ठम्" ------------------------------------------------------->
<div style="text-align:center; font-family:cursive; background-color:#FDD5B1; border-radius:5px; box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35), 0 0 10px grey, inset 0 0 30px #318eb2, inset 1px -3px 1px rgba(0,0,0,0.35); border:0px solid grey;-webkit-border-radius:5px; padding:4px 4px 6px;">
{| style="width:100%;"
| style="width:41%; color:#000;" |
 
<!-- स्वागतम् -->
{| style="width:280px; border:none; background:none;"
| style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" |
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">[[चित्रम्:Wikisource-logo-sa.svg|110px]]</div></font>
<div style="top:+0.2em; font-size:100%;"><font color="#2D383A">कश्चित् स्वतन्त्रः पुस्तकालयः</div>यं&nbsp;हि&nbsp;कोऽपि&nbsp;सम्पादयितुं&nbsp;शक्नोति</font></div>
|}
 
<!-- विभागः -->
|style"text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" |
<div style="font-size:262%; border:none; font-family:Aparajita; margin:0; padding:.1em; color:#000;"><br><center><font color="#2D383A">संस्कृतविकिस्रोतसि स्वागतम्</center></div></font><br>
<font color="#2D383A">[[w:संस्कृतम्|संस्कृत]]विकिस्रोतसि भवतां स्वागतम् । संस्कृतविकिस्रोतः अन्तर्जालाधारितः ग्रन्थालयः वर्तते । अस्य सम्पादनं यः कोऽपि कर्तुम् अर्हति । इदं स्रोतः प्रतिलेखाधिकारमुक्तानां प्राचीनग्रन्थानां सङ्कलनाय विद्यते । विविधविषयेषु लेखानां पठनाय सम्पादनाय च [[w:|'''संस्कृतविकिपीडिया''']] दृश्यताम् ।
<br><center>संस्कृतविकिस्रोतसि सम्प्रति [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] लेखाः सन्ति।<br></font></center>
 
<!-- स्वागतसन्देशः समाप्तः -->
|}
<br/><div style="font-family:Georgia;">
</div>
</div>
 
{| style="width:100%; margin:0 0 0 0; padding:0 0 0 0;"
|- style="vertical-align:top;"
| style="width:75%;" |
 
<!-- मुख्यग्रन्थः -->
<div id="mf-fa">
{{कोष्टकशिर्षकम्|#FDD5B1|#318eb2|DodgerBlue}} मुख्यग्रन्थः
</div></div>
{{कोष्टकान्तर्विषयः
| content ={{मुख्यपृष्ठं - मुख्यग्रन्थाः}}
| line =
}}
</div>
 
<!-- वर्गाः -->
<div id="mf-dyk">
{{कोष्टकशिर्षकम्|#FDD5B1|#318eb2|DodgerBlue}} वर्गसर्वस्वम्
</div></div>
{{कोष्टकान्तर्विषयः|left
| content = {{मुखपुटम् - वर्गाः}}
| line =
}}
</div>
 
<!-- ग्रन्थपरिचयः -->
 
<div id="mf-fa">
{{कोष्टकशिर्षकम्|#FDD5B1|#318eb2|DodgerBlue}}ग्रन्थपरिचयः
</div></div>
{{कोष्टकान्तर्विषयः
| content = {{ग्रन्थपरिचयः}}
|line =
}}
| style="width:50%;" |
</div>
 
<!-- श्रव्यसाहित्यम् -->
<div id="mf-itn">
{{कोष्टकशिर्षकम्|#FDD5B1|#318eb2|DodgerBlue}} श्रव्यसाहित्यम्
</div></div>
{{कोष्टकान्तर्विषयः
| content ={{सूक्तिसुधा}}
| line =
}}
</div>
 
<!-- ग्रन्थसङ्ग्रहालयाः -->
<div id="mf-itn">
{{कोष्टकशिर्षकम्|#FDD5B1|#318eb2|DodgerBlue}}ग्रन्थसङ्ग्रहालयाः
</div></div>
{{कोष्टकान्तर्विषयः
| content = {{ग्रन्थसङ्ग्रहालयाः}}
| line =
}}
</div>
<!--अनुक्रमणिका -->
<div id="mf-itn">
{{कोष्टकशिर्षकम्|#FDD5B1|#318eb2|DodgerBlue}}अनुक्रमणिका
</div></div>
{{कोष्टकान्तर्विषयः
| content =* [[special:IndexPages|अनुक्रमणिकापुटावली]]
| line =
}}
|}
</div>
 
<!-- वर्णानुक्रमणिका -->
 
<div id="mf-fp">
{{कोष्टकशिर्षकम्|#FDD5B1|#318eb2|DodgerBlue}}<center>वर्णानुक्रमणिका</center>
</div></div>
{{कोष्टकान्तर्विषयः
| content = {{अक्षरमाला अनुक्रमणिका}}
|line =
}}
</div>
 
<!-- विकिसहपरियोजनाः -->
 
<div id="mf-fp">
{{कोष्टकशिर्षकम्|#FDD5B1|#318eb2|DodgerBlue}}<center>विकिसहपरियोजनाः</center>
</div></div>
{{विकिसहपरियोजनाः}}
{{मुख्यपृष्ठं - अन्तर्विकि संबन्धनम्}}
<!---------------------------- इति "मुख्यपृष्ठं" सम्पूर्णम् ------------------------------------------------>
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/71454" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः