ॐकार बिंदू संयुक्तम् नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः।
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः॥

नमन्ति ऋषयो देवो नमन्त्य सरसन्गणा।
नर नमन्ति देवेष नाकार्य नमो नमः॥

महादेवम् महात्मानम् महाध्यानं परायणम्।
महापाप हरं देवम् मकराय नमो नमः॥

शिवम् शन्तम जगन्नाथम् लोकनुग्रःअकारकं।
शिवमेक पदम् नित्यं शिकाराय नमो नमः॥

वाहनम् वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं।
वामे शक्तिधरं देवम् वकाराय नमो नमः॥

यत्र यत्र स्थितो देवाः सर्वव्यापि महेश्वरः।
यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः॥

नमः शिवाय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय नमो नमः।
ॐ नमः शिवाय नमो नमः॥