सामप्रातिशाख्यम् पुष्पर्षिप्रणीतम्

प्रथमः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ प्रथमः प्रपाठकः बृहत्स्तोत्रियाधिकारः उञ्चमही पुना रवजये कयादेतय तवो धस तरोक्षेयत्तं स्वादिहित पवस्वेन्द्रमच्छ सफष्कले पुर श्यावागवेऽच्छ्रिप्रिकावधं स्वासु शयि मेह्य- साक वय भरमधार्मेध पान्तध हव्य प्रव शाकस्य वयङ्कारावे प्रथम १

ध्वंध्वंसद्यनमातूपारमभित्वार्धभमिदङ्गारमित् घृतश्चुन्निधन- मात्वे तिथ योगे मेधमिन्द्रसुतेकौत्समाश्वन्द्रोणासुतासोमैकर्ञ्चौ प्र सो जयतृचेप्रसोहितमयासफमालारहर्यप्रसुन्वागौरीगौतममेकञ्चावृषा यौत्तताद्य पनायाक्त्वमैडे द्वितीय २

एतास्वेव त्रिणिधन भूषाशोशिष्ठमभिप्रव श्यैत त्वामिदाछन्दस यस्तेच्मतम्य- वस्वमच्छपूषासुशकुसुज्ञानरीवितान्येकञ्ची पूषा तृचेक्रौञ्च वृषा याममेवाम- हीविश्वादऽष्टन्मूर्वमुञ्चात्तुष्टम्भमभिसोमद्गतमेप्रहिन्वाष्कारान्ततस्व सक्रो- शोचत्वाष्टम्भमन्तरणिरवन्तिस्र ष्ठौहे तृतीय ३

असोसरवावाच शैक्तएकचौसुताचितन्वाष्ट्रीभ्रनेस्वासुहिष्टीयवरश्चद्यानि दक्षसाकाम-तवदप्ष्ट्र ओत्तराभिशवे स्व ५ ष्ठञ्चपुनासत्राविश्वा शोकयोगपृश्न्यौर्णोत्तरद्यं स्वासुत्व७ हि हल्कमातीषा सोम पुरोनानद वा- त्सप्रध सोम १३ ज्वैन्धक्षितममि वश्चतुर्थ ४

प्रियमिमवितजुषस्वार्षाशाकलवार्शे उष्वाणमानवानूपवात्वामेयानियत्सो- शवन्तानि व्यधशुर्दुपस्नप्राणा वनक्रोशेजसावितपार्थेख्यत्यमिन्दराते सञ्जय- मिन्द्रामित्रमसामहामित्रमिन्द्रामुधीयक्रौञ्चे पञ्चम ५

एतास्वेववयमृज्यौच्छ्रोरश्चेस्त्वरिद्धेजाजद्वरुणसामगोष्ठमुत्यःहवव्यःऽरे- वन्तीयस्परिस्वावैदन्वतानितृतीयाप्रचतुर्थानि ससुतवो दीर्घकार्णे सोमागौरीमधुश्चुविधने तथाक्रौञ्चे वाङ्निधनमैडेश्नौष्टमयापवामेगूर्द प्रवोर्चोपा- द्वधशपुत्रे षष्ठ ६

श्रूषातनिपसैऽलीचानिपुणाकरथतरगौङ्गचवास्थानिस्थासुप्रवदभिनिधन वैरवानसानि यस्ते मौक्षमेषख्य शार्करच्चव सरवापुरीवितकार्त्तेज्य- क्षाहविषयेसोजरावात्समातेत्वत्र सौश्रवस यदि वीङ्कमध्वर्यो रूपे सप्तम ७

एतास्वेवाशुम्मार्गीमित्रटतसाकलम्बान्यम्मिसोद्विहिङ्कपश्विहन्यगतहाराच्छिद्रा- रिगप्रहिन्वादुक्थमुद्वद्भर्तायदिनैषातिथसुभय वैयश्व युषज्ज्वुस्न्यपाद्यभासकाक्षी- वतासितान्यष्टम न

द्युममैषिर प्रारगात्रैतम=श्-=धर्महिन्व- शयिधस्वासुशनसावर्त्तमारुतानिजिच्चतइत्च्यदारसुस्न्यपोत्तरद्यहरिश्रीनिधनसै- धबाभ्रवेडानाधसक्षारन्तषभाश्चेति नवम ९

तोयि पृष्टकौल्मपुष्पटैवैश्चश्चाद्याभोशवानिश्रीरन्तोवासष्टमसोसामराज७ स्वासुश्रायन्तीय यत समन्तत्वसोमाश्वसूक्तशाम्पदावचीनेडविष्कृतानि- त्वभ्यर्णपवच्च मनस परित्यवितनिहवहिष्ठीयानि दशम १०

एतास्वेवासितसाधपाराशिस्वासुविधर्मोपोषुश्रुध्य७ स्वास्वैध्यवाहककुभो- द्वऽशीयान्युत्याजिगाभीकेपुनोत्सेधज्ञीयनिषेधान्याजा वितमाचित्तिथमुदुत्ये- वर्त्तोच्छकुलीय पर्यूषुश्यावागवेधन्वहविष वाङ्निधनमेकादशसूर्यख्यामि- वाजजिद्देव्ये दशरात्र ११

भूषामहीपुनामन्तमुत्स प्लव प्रत्रदैर्धप्रकापार्थं चिद्वर्त्तोयस्तेजराच्छसुज्ञानपुर क्रौञ्चप्रोकावममि व मासत्राप्रसोमाश्वप्रसोमदेपज्रधस्वासुवर्त्त पवते शानका- शीतेप्रसवितमाज्जाम्योकोनिधनधसवीरौदल प्रसुन्वासाधे प्रथम १२

।४११४ २ ' ७८२श्रीरगनास्त्रिरिगधनहषाशो- पार्थमर्म्मिप्रवर्त्त शकुवितेषवम्बायस्थूषाश्रामहीविश्वादत्तंष्ट्रोत्तरमुञ्चास्न्यपमभिसोरीरवप्रहिन्वाप्रेयमात्वावर्त्त स्वासुक्षुञ्जकवाचे सखाज्ञानदासेसुतान्धी द्वितीय १३

पविराजम्बादारतोषिपूश्-थेकक्त्वाइचेभीवोत्तरधाश्रीरगमुहुवाअच्छ सिष्ठयोरावर्त्त म्बाम्बौरगद्यिसुज्ञानेषुरस्त्वाष्ट्र्यूर्द्धेडद्यस्वासुलोशाद्यैडशुद्धीये अर्षासन्तन्यीच्छसोमानावानपवास्वान्यभित्रिसम्पायशावर्त्तोसा गौषक्त प्रारगाज्ञाने १४

एतास्वेव दासपवम्बवारयिष्ठमसालौत्तरयजिष्ठधसाध्यमिन्द्राश्वसूत्तनमृज्य- मतन्त्रिणिधनायाच्चेसाकधसिष्ठपित्वावर्त्त परिस्वैध्यवाहन्तवर्चिज्ञानकाशीते स्वासुरुतान्धेनुप्रसोर्चिवर्त्तोत्स प्रत्रवर्त्तलेयेतथाभिसोमत्सपरिधीन्दुहेति च चतुर्थ १५

हाउनित्र धावत्तलेयेइन्दु सस्थापवस्वत्वाष्ट्रीद्विरभ्यसाङ्गो- विल्लौशोत्तरम्पवमावृषोवर्त्तलेयन्नयापवासिष्टज्योतिर्मरुतामुच्चासत्रापुनाव- र्त्तोभिवायुम्बार्थपुरोमधुश्रुज्ञीयबृहलाग्रेयमभिसोगौङ्गवप्रहिन्धा यौधा १५ स्वादिक्षुष्टस्थ पञ्चम १६

आजा तममभ्येडङ्कावन्तोषिमन्तयन्नोसितवृषायाममैडङ्कत्वावर्त्तस्तिस्त्रोहि- तऽसहत्त्वाष्ट्रशस्यसत्रातवोत्तेभोदुहापृष्टिशिशुम्पार्थन्सुप्रन्प्राणा सफ श्रुध्येकर्चाविन्दुनिषेधोधर्त्ताकावक्रतुधंस्तस्थधसखापौष्कलकतुधंश्यैतप- च्छश्रुध्ये षष्ठम् १७

क्रतुन्धसपवतेपौष्कलमस्यामहीतोषिलेयमृच्ययःसोपार्थस्वानोहितम्पव सत्रापटव्यामन्दुद्वापरिप्रधवारश्वसूर्थ्यस्यकाववृत्रेपवमापौरुमीडन्मन्द्रन- वाद्यस्परिधीनित्रमभिसोद्वाजमुत्स सिष्ठयद्वापमेनमितिप्रसोगवशुद्धीयएकञ्ची क्रतुभ्यढिन्तवर्चिश्रुध्ये सप्तम १८

' एंइं सोम ८०७ क्रतुद्वाजमभिसोतिथतो- षिदुक्थयस्तेसोमसोमाध्यर्धेडमरुण्डध सुमाराडवमज्ज्वजरातोषिरवश्वेदेवानिहव सवत्सर १९

प्रतिनानदमानोविश्वाश्यैतभ्युरोदलधस्वादो श्यैतस्पवच्छेडानाकर्च ४---११-- धाशिशुन्देतयङ्कयाम्बारभ्यरिप्रधन्वसफमेकक्त्वामुञ्चाख्यारसौषयरर्गशाक्यरेपु- ना ष्टस्थलेयेश्रायभरनारोवारमच्छैकख्यापुरस्तुचेयाख्यमैडद्यंस्वानोजरा वरा- मिषपुना वषट्कर्चे प्रथम २० तृचे मच्छौपगवन्निषेध श्रायमयापार्श्वमिन्द्रामहीकञ्ची पवस्वमलेयतृचेत्वेसो यौधादैर्घेघाद्यौतानमेन्दुमारुतधम्बादिजशानदवश्रुध्यन्देवोदर्शिज्ञीयमुत्तेम- हमिन्द्रजरापाहिरवहचेकर्चेदैर्घविश्वस्मात्समन्तन्तास्वेवज्जयमिन औशने द्वि- तीय २१

कयातेदेव्यमग्रग्रायाधसमच्छलेयमदासःहितभद्रोमेशेवाजसफष्ककञ्चौ तृचेश्रुध्यविशोवाश्वमृचितॄच्चेधीगवशीयेसमिद्धभीयेकावमुपत्वावारमुञ्चेषन्तो कच्छारास्वासुवषट्प्रसोइचेगौङ्गवधंशवध्यूहारत्वङ्कौएमलाशमदच्युत कर्चे २२

प्रथसत्राप्रसूवाश्चकचांवौटलचेप्रदेज्ञीयःस्यासुटैयंऽशरवतं स्वादि- च्छुतमख्यष्ट्यतयस्तेहितमयपूर्वाश्वविपश्चितो भगविधंस्वासुयौक्तस्रुचप्रसुन्वा गौतमतॄचेहषाजिगम्बारपयरेर्गषुनादैर्धंयस्तेसुरूपोत्तरत्चधंहिशङ्कुसुशापवम्ब- देवासितमयपूषेति चतुर्थम् २३

उञ्चार्षभषूत्ततोच्छसोमोत्सेध स्वानो वारप्रारयाश्रुध्य पुरोनिषेध प्रधन्ववपयो- जिच्चमहीसाकन्ना अंमिमाउत्वाश्वेतयस्यलेयपवमासःहितमासोगोमत्र सफश्रु ध्मेभीनोवाश्यावागवेञ्जतेकावन्तोषिदधष्ट्रोत्तरमभिच्चाकरावरमानो दोविशीय पञ्चम २४

परित्यधश्यावाचावेषवित्र कावp-शयिर्क्षुविशयित्ववश्चिवारमु ज्ञास्वार द्ध्यैधुक्षिततोर्षिवरुणसामयसीकाक्ष्यच्छादासपुरो वाध्यूवैतहव्य सामेत्रा सान्यमेत्वत्तंसत्राभिसोदोविशीयधम्बासुवारप्रतर्तिषुवर्त्तत्रामृषभस्तोष्यत्सेधे षष्ठ २५

उत्सेधएवश्रीणमच्छविशीयमयपूनिषे धइन्दुषुष्रुस्मयावनमेकच्छाभ्यवम्बतव पुरोजनित्रेपुनाति थतवशुद्धापदान्तधंम्बादिनगौषूत्तताश्वसूत्तमएकर्ञ्चौयज्ञैह्यषु - तन्तेक्षुधीतिचवाराशिपित्रोत्सेधनिधेधावृज्यापरभैडन्दुहासमन्तपङ्कशापुना- वरुणसामि सप्तम २६

तवाहन्मन्तजयेरेवतीर्देव्यस्यासुसत्राभरन्तवत्यत्पुरोजागतःऽसोमसाम - यदम्मित्यमितिप्रत्रन्महीन्द्रम्ययरर्गमैडवसुरुच सत्राधयदोविशीयप्रत्रमुत्सेधस्त- ओददोश्यैतप्रक्ष सुरूपोत्तरांसुमन्यावारपुनावैयश्वञ्जर्चोवषडन्तमुत्सोयसो सत्राषवस्वकाचीनेडमेकाहा २७ इति प्रथमः प्रपाठकः

द्वितीयः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ द्वितीयः प्रपाठकः पन्यद्भक्षमात्वावितऽष्ट्रन्मूर्वम्परिस्वासुरूपोत्तरस्यासुरूपोत्तर७ स्वासुहविष जरामार्गीयवाणोदवाम्पवस्वसाकमृच्यभिसोतवोजनित्रेच्छजराप्रसोजरासोमसामरोहितकूलीयानिप्रसोक्षारान्तच्छायमुत्द्वेस्वारभ्ययरमिच्छाक्षारमभिप्रि खानसमच्छप्रलाशमार्गीयवे प्रथम १

एतास्वेवमित्रटतसाकलम्बान्यभिसोदैर्घंषाद्विहिङ्कादेतयमेवमेवतनिहन्येमोषु- त्वापार्श्वमम्बासन्तनियस्तेसुरूपाद्यभासासितान्यभिद्युवाचासखाह्यचेशौक्त- मिन्द्रासितकौत्सशुद्धाक्रौञ्चरयिष्ठानि द्वितीय २

इन्द्रापविशायेस्वासुविशीयमुञ्चासुरूपोत्तरादारसक्षारास्तोषि पृश्नित था श्रीणस्वानोहाविष्मशाम्यदावचीनेडविष्कृतान्ययपूज्ञीयहिष्टीयेधतांज्ञीय- स्यसुपारमयपूक्रौञ्चाद्यङ्कुस्तन्देतयन्तिस्रद्ध्वैधुक्षिते तृतीय ३

सुतात्चाष्ट्रीस्वारेपुनापुश्न्याभीशवोत्तरोखष्ठमयमेदुदेतयZ-त्यू- वारन्दसासत्रापरि प्रिद्वाजमूर्मिणाक्रोशनन्तोषिवात्वमानवानूपानिश्रीरगामे- यधसोमा श्यावागवनिषेधा पवच्चश्यावाचावे चतुर्थ ४n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

एताम्बेवाकूपारप्सोमा क्रौञ्चाद्यासुनात्वाष्ट्र्यूर्ध्वेडधपुर शुद्धापदान्तम- साक्षितमैडन्तोषियौधाद्ध्यौतेश्रीहन्यनपुर पारसाधेपवम्बवात्रेयपरिप्रि मेकक्त्वाप्रत्यस्मैवितत्क्रि-द्राच्युसुदानोत्तरमृच्यभिप्रिशीयन्नमस्तेजराहषा शयिधस्वासुभरमेनामित्रेपञ्चम ५

पवम्बदत्चाष्ट्रीपदह्लियनयामभिसोदत्तंष्ट्रोत्तरमुचितृचेभीशवोत्तरद्यस्व पृष्ठा हिन्वावयमेसिष्ठम्युर क्षुज्जलेयन्त्वमिन्द्रद्विहिषादे०यभ्याणावशिभ्यवम्ब शयिबृहदाग्नेयन्नरस्तोद श्रीरगम्यित्वापृष्ठमध्वर्म्योपयरैर्गडकूलीये तव हन्म गत- गौङ्गवयाख्यातितासुधाराहवाशे षष्ठ ६

पवस्वदेक्षिततमैडङ्गोमवस्त्रैतस्पुर स्व प्रोसारथं हाउहुवाइशिशुसिष्ठस्परित्णमूर्ध्वेडत्चाष्ट्रीशीयेषुनामइकाएवेभीनो निषेधसा- धशीयानिस्तोमभ्यन्तपुनासोमसामात्रेयस्पुर शिशुमुहुवायिसिष्ठकौत्समभीन - स्वारधताशाङ्गे सप्तम ७

हाउहुवाअक्रावासिष्ठपरित्यमासितोत्तरमिन्द्रापारमभ्यस्तङ्कचविसायासमैड- माजागृशानम्परिप्रधन्ववाजजिदहीना न

विशोवितमृचित वस्तुचेश्रुध्ययजिष्ठमैध्यजिघ्नपरैर्गडकूलीयसन्तनिनिपुना- दुक्थम्यवमानोजराश्रवसेभीन कत्रिप्रसोमार्गीप्रसोमदे गतहन्महारायणानि- स्वादिकाक्षीभासेप्रसुशुद्धापदानाहषासुस्न्यपोत्तरर्षभेषुनापृष्ठे प्रथम ९

एतास्वेवकौञ्जतैषख्य शकुकायवमाच्छुतमभिसोपुनावाशमौशनधसाक- मिमाधसङ्गोमत्पौष्कलमुभयवाशनचामिमानवोत्तरङ्कईङ्कायवभाष्कतमभिश- विधमानवाद्यमात्वाद्वाजयोगनित्रयशस्त्वमिन्द्राग्निर्मूसत्रापिबा जमवर्त्त का- एवमामन्द्रैरभिनिधनयथा ननान्यत्स्वमङ्गमीढे द्वितीय १०

आत्वेन्द्रसुतोद्दशीयप्रतिध्येषोजराश्रुध्यमुषस्ताश्विप्रतुज्योतिषयत्प्रगायतेत्यधो इदमाभाइत्यौशनान्याशूञ्चात्वधसत्राश्रुध्यम्पवम्बाभिप्रिसिष्ठयदेषप्रकोश इति जनच्छैताबोकावानितोषिङ्कयवरनानोमभक्त्युनाच्छन्दसमेकख्या तृतीय ११n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

तवाह षृश्न्येकख्यामस्त्वामार्गीगोमानामेय षङ्क्याधसन्तनीन्द्रोगोष्ठ पुना पङ्क्यानानवामागर्वियङ्घसनानिप्रहिन्वाच्छिद्रमभनिसचाष्ट्रद्येकख्या २२य- न्तद्यहिन्वन्तीडानामुषोचीनेडमुत्सो वितङ्गविर्शीय पवमाकएवस्य सोमा- भीकपर्णैडेप्रसोद्विहिङ्कादेतयत्तंस्वादिशवप्रसु वैश्वामित्रस्वारकौत्से चतु र्थ्यर्थ १२ एतास्वेवौरुक्षय भूषाहरिश्रीयस्तेशास्मदावाश्वसूक्तान्यय पूकौत्समैडमुञ्चा- मित्रटतसाकलम्बान्यौशनवैरूपेतिस्रसुतासा धवाश्वेतवाहम्पुष्पदुक्थमायड- वानिविदावस्वितियस्थनिधन परिप्रियामार्गीयवमीनिधनस्पुर शुद्धीयमैड- मष्वावैब्दगवाद्ये पञ्चम १३

उष्णावैष्वगव द्वितीयमेकख्या तृचेस्रुचममासोमसामाध्यर्धेड पवस्वला- सदख्यव परित्यवाङ्निधन क्रौञ्चम्यर्यूवितमुच्योकोब्दिगहमजीमृज्य कयवर- मेकख्या तृचेपुष्पोत्तर हषाषूत्तनकलेषुनोर्च्छयतस्तोभङ्गौतम पुरस्त्वाष्ट्रीस्वा- रान्तमाकारान्तलोच्चामार्गीपुनाद्विहिङ्कादेव्यगतपुष्पारययन्द्र मधुश्चुद्य ओजि- पुष्पोत्तरे षष्ठ स्वाद्याश्वसक्तमेकख्याधसत्राणि १४

प्रत्रमुद्वदुपशिक्षासफमिन्द्रेविश्वालेयन्त वोभरनवमङ्गककुभवरिव साहीय- मुत्सोऽभिनिधनकायवमेषब्रह्मालेयमाष्कततवोवयमुत्वालेयमुपदविषवशी- यानिससुशिक्षासफष्कलेकर्क्षौमक्त्यलेयतृचेस्वामुधसमुत्तरयो ककुबात्वा- लेयपरिप्रधन्वपौष्कलमेकख्याधस्वादि कौत्समैडे प्रथम १५

मयप्नूषेतियद्वितीयमेवाभरमिन्द्रविश्वार्मेधमिन्द्रायाहिधियेगायन्ति लेयमाय पुरममेतकमश्वमेनाप्रत्युइमाउवामितिचैकैकस्मिन्वारदेतयश्रुध्यानि- ष्फधावमे विवस्वेतिच तानि यज्ञामहावैश्वामित्रे द्वितीय १६

एतास्वेवदैर्घमचिक्रहितम्यवस्ववषट्कर्च पुरोज्ञीयमुत्तरेगायत्र्याविक्षु वष- ट्वरामकिमित्तेवितेश्चायन्तीयपवम्बगन्धी पवच्चसोमोत्सोद्यौतानमेकची प्रायश्चित्तानि ७

अभित्वाकरावरनुत्तरेककधस श्यैतेसन धसभ्युर-n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

स्तुचेपारमभ्यसायत्पुरउत्स श्यैतेपुरोधसकञ्चस्तिवो नौधस श्यैतमभिप्रव श्यैतनौधसमभित्वात्वामिद्भिवारेतवोदाभिप्रव क्रौचेर्च्छित्वापूर्व करावरत्वामि त्वधह्येहिकरावबृहद्यद्यायदिमहावैष्टम्भे प्रथम १८

पित्राश्रुधीतिचतमसमेतास्वेवमरायभंरेवाऽदृद्रावारप्रसोप्रसूकशवतरपुना पूषाकएवबृहदभिसोसुतासोष्टस्मेतवपुर इतितमसमेतास्वेवमरायमिन्द्रायेन्दो वारमिममासितमसात्वाष्ट्रीयदिन्द्रविप्रियपुरास्थिन्दुर्महावैश्वामित्रे द्वितीय १९ गायन्तिसा भ्यासप्चाष्ट्र्येन्द्रयाक्रौञ्चाद्यमिममसागायमेन्द्रयाचवितानिदेव करवरयज्ञाकटवबृहत्पुरोवात्सप्रञ्जनिताज्ञीयऽस्वासुमरायन्त्वद्याऽशुद्धा- सुष्वापारङ्कर्ञ्चौसोमा पवन्तशीयास्वासुवाराघजनिताश्यावाश्वप्रते शैख- ओएडनङ्गोविच्छद्येनस्तनवाहवदेव्यांरस मार्गीयवे तृतीय २०

अयापवावतितुरञ्जयोतिज्जाति वरुणसामप्रवत्प काशिशुमुद्वदक्रात्सामराज- प्रकारश्रायऽशिणुञ्जघोतिषमक्राञ्जयोतिषवात्सप्रेश्वङ्गमाजापुनायामेत्रैव- गोराङ्गिरससोमीयमेतमुत्यमितिप्रोवाराहमुहुवायिधर्त्ताहाठहुवासावि- सिष्ठेप्रोपामीवधर्त्ताक्रन्देसाविसिमानात्रिषेधे चतुर्थ २१

प्र वाजि बोधीयदर्श्यात्वाच्छ्रिनिधनङ्कारावमम आइन्द्रबरामनैषातिथान्याच्छा- श्रायन्तीय क्षुद्रा श्रायन्तीय क्षुद्रा श्रायन्तीय क्षुद्रा २२ इति बृहत्स्तोत्रियाधिकार लघुस्तोत्रियाधिकारः स्वासुतरमेनाप्रत्युइमाउवामितिचत्वामिद्वहदभिसोन्तरिक्षयद्या वैस्न्यपस्पवि- त्रमरिष्टपवस्वराथवंशपित्रागहावेराजगर्धोयएवभिन्द्रो बृहविदररश्मेम्बादी- वज्जियिषवच्चवार्षभाष्टेडाविद्रायेन्दोरेवत्य सुरूप मृषभउभेव?द्येमइमानु भद्रयसोमेरर्च्छ पवस्वदेशिरामर्च्छस्तोषि स्थानसङ्कतिभर्गयशाधसि सुधा- साविसोतमसोर्च्छ कयातरदशरात्र २३

पुनातरमभिसोञ्जोल्मपन्तोष्यावरगमर्षापत्यशाक्यरेयज्ञायज्जाच तरम्मक्त्यबृह- त्पत्यस्मैतरयज्जाप्रसुस्वरचतुर्थमक्त्यय पूषाद्वितीयमेतास्वेव तृतीयप्रत्यस्मै-n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

सुताश्च प्रथमख्यप्रत्राआजविश्राट्तवत्वरामेन्द्रमिद्देश्रायन्त कीर्त्यमिन्द्रक्रपुर श्रायविकसंपरिस्वानग्राभ्राजमुञ्चाग्रेर्वतमृद्धापुरोभासेतवाहन्तरन्युरोजि- बृहत्परीतस्तरधरेवतीरेवल्यस्त्वममेबृहदभिसोपरीतो वाल्करस्थाद्योत्तरेतदि- दात्रिकराजनदेतयेपरिस्वान स्वाशिरामर्ल्कोप्रेतवषडृचेलान्दधसवत्सर २४

पुरोवशऽस्थादिशिरामकोर्षायस्तेवार्षाहरेभित्वात्वामि त्तरबृहद्द्विपदोत्तरेप- षुनदऽसऽस्तोभ पुनासप्त हमेकख्याधर्त्तादीर्घतमसोर्कोयपूश्रयी स्वासुव- त्सामाभेमबृहद्यस्तेस्वाशिरामर्क किमिबृहत्पवतेयस्तेबलीस्पदेकञ्चौंत्वमिन्द्र- यश पुरोजिभर्ग पुनास्थानास्वासुसप्तहल्येसामनीपुरइन्दुरेकर्च एकाह्ना २५

आज्यदोहानिप्रतिलोमानिप्रसुन्वायधसोतिस्रोवाचइतिश्रायकृति स्वासुश्म- मश्ववतमर्म्मिवाजीव्याहृतिसामानिपञ्चभूर्भुव स्व सल्यपुरुषइतिच्छयिर्णधने- चायपूतमस कर्च श्रीरगास्थानन्तिस्रोमेरर्क परिप्रधन्वदीर्घतमसोर्ल्कोभित्वा- हषभतरयज्जाबृहदभिप्रिहषापवित्रधर्त्ताइतिस्तोभाद्विरिडचतुरिडषडिडाष्टेडा- निपुनावणस्परिप्रियास्वाशिरामर्क सुता बृहत्पुरोवार्कजस्थाद्यामासोमान्तरि- क्षमभिसोवणममिवोवाजीयधस्वाद्यमेरर्ल्कोद्द्विर्यदीर्घतमसोर्क परिस्वा प- योहीना २६

मा भे म त र म ७- म ७ हे न प्र १. त व १ जी या -य ७। भ किं प या दी ८ त म सो कइ उ एसो भर्ग परिधीना थर्वरगप्श्रीणनास्तमस परित्यधसकृत्चेकञ्ची पुनायश पुरो वस्थोत्तरमत्स सांसर्पउत्तमोभिप्रवाद्यपरोद्वितीयधसत्राणि २७

तवोवरगमभिप्रवरगहषाचैकहषचपुनाश्विनोर्वतम्युरउत्तमेताम्बेवापावतेषुना- गवावतद्यंस्वाद्युत्तरमेनाप्रत्युइमाउवामग्नेविवम्बत्त्रिकद्रुकेषुबृहदग्रेविवम्ब- त्तर प्रलधसरवा पौरश्रवसे प्रतिलोमे याममायकै प्रायश्चित्तानि २८

यज्ञेन्दुरेकर्च सरवायोधाबृहतृद्वि सरवात्रि परितन्दुर्योधाद्वौद्वौपादौद्विरभ्य- ख्येत्पुनातरमुत्स प्रत्रद्विरभ्यस्तमभित्वातरबृहत्त्वामिबहत्तरन्त्वामित्वऽहो- हिजस्थधस्वासुह्रस्वायदिन्द्रयेतिचयद्यायदिन्द्रवान्तरिक्षेस्वासुषभ श्रुधी- हवमितिचत्रिकप्रोषुवत्सातीषङ्गोयदिन्द्रेन्द्रायाहिपूनापूषाजस्थाद्यमभिसोह्न-n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

स्थासुतासोहस्थान्तरित्तेतपुरऽतिवैराजभूषभःसोमडष्वापधस्त्ववत्सा- सायोरेवातीषङ्ग प्रसोप्रसुतरपुनापूषाबृहदभिसुतासोल्मपेतवपुरइतिमहावैरा- जस्परिस्वारेवल्योम्मिसोसुतातरन्तवबृहत्सोमउष्वापवम्बतरमृज्यसोमाबृहत्प- वस्वश्रेय सुतासोरिष्टममआयाह्यन्तरिक्षप्होतार वत्सा अक्रान्तमस सोमउ- ष्वापवच्छसिमा क्षुद्रा इति क्षुद्रा इति २९ इति लघुस्तोत्रियाधिकारः इति द्वितीयः प्रपाठकः

तृतीयः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ तृतीयः प्रपाठकः तालज्यमायि यहद्धमहस्व प्रकृत्येहऐर्हत्येतान्यायिप्राप्तमोयिभवति हिशब्द एवाहि सौस्परामहीयवयोरेहीमिहवद्दैवोदासे त्वत्तोहकौञ्जएकारश्च प्रकृति- प्राप्त ऐ भवतीहवदैवोदासे पुनश्चावृद्धमच्मायि भवतीशान पवतरेस्तावे पवन्ते क्रौञ्चे वसोनिरेकेभिनिधने यहद्ध प्रकृतिर्भवति तख्य ग्रहा निधने हीषीस्थध सर्वत्र न जिन भूषातनिनिशिशु तिस्रोहितेचविप्रत्रपीजयेभिर्नत्वेसोमज- येनिमायस्तेहितेममद्रिमरीताया मानजययोविषीन्द्रद्रोमसनानिनि १

यौधादेवस्तावेशनेषीद इन्दू ऋषि येना देव्येरवीना धसेभि षुधे रिव सां हितेयोनि द्रोणे सर्वत्र पर्षि सफेपीतास्तावे क्रमति नाए ष्कलेताइसइ विदे इन्द्र अप्सुजित्सर्वत्रनान्त्योद्वऽशीयशुध्यजरावोधीयेषु वाश्वेजि तश्चिथि घजि योहद्धादीसर्वत्रनकार्त्तयशोपद्रवयाख्यषेध सोमसामसाधेषु श्वाघी धीगचे वजिनस्तावे अभि कावेधिर तार्त्ती अधितृतीयाया शीयेषप्री७ सर्वत्र सिष दाशे वेष नार्मेमइ दभि व्याम्मि तिन्ग् ह्याणिकारावे तवेत यन्ति प्रथम २

कक्षेसुते रात्रिदासेषि रात्रिपारेकल्लर्मिमार्षच्छेमाकी गारेभयिन् ननि गोभि त्वास्मिन्मौमेधेतयेहवेनिधनयो कौत्सेमेषु मनि यौधादेव सफेषि ऐडया- स्येषसि वसि नोद्गीथाद - - -यो द्वितीय ३

सिष्ठेषिपृथिवीं षिम एषि श्यैतेत्राणि छन्दसेगहिनान्त्येति वे २०५ स्थाभि नधे शकुतिमहि क्रौञ्चेभि यामेपूर्वी दधष्ट्रेपतिद्वितीय अम्मि ष्टस्थे ददे वोवित्सर्वत्रनामस्न्यपमित्रविलम्बेषु मद्द्रेमनी सक्रोशेचई वह्नि तिव मनी धेन वस्ति मदे ष्टस्थे स्वब्दी रवेसति ष्ठौहेतिक यन्तीस्मृतीय ४ ११n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

शौत्तेतश्रिये त्वाष्ट्रीसस्वे प्रमतान्वे द्युमी भवी ाइrस्तृ हारिवर्णे सहि दिथ पत्री रश्चेपूधि असि स्मृषी दधष्ट्रेवे धनि ३०० परि तेदि साहीयेविप्रधुव शोकेमुरीं ओजि करटे स्विन यदि पृश्निनिक्त्वद्विस्तावे औराणयिवेयाती माहि हल्केवत्तही नविस्तावे षदीयेवाती अग्ने अभि वात्सप्रे तन्ते दवी एति गणि ज्वैन्धक्षितेनष्ये चतुर्थं ५

प्रियइद्रा ज्येष्ठ हरी ब्रवी त्सुरिन्द्र वितेहेश धथश्वतृभि येव पेगो वास्नेमन्दी यानिध्यश्वेतान्यग्रेस्त्रिणिधनेमन्दीच शेशयञ्चषिपतीपूर्वं नापि वनेश्यति क्रोशेप्रिया त्रीणि तेसर्वत्रविवृत्तमङ्कारप्रत्यय नमर्भुज्यन्ते हितेपवतेदाशस्थत्ये पार्थेजभ्रसर्वत्र दाशस्थत्येतति सारथी सञ्जयेद्यवि मित्रेकृभूत चिते ख्यवे असिपर्वं महामित्रेयाहि हरी क्रौञ्चे चौविसर्वत्र पथ्यम ६

रयिधरधे न्वसिरयिधरुणसामि भिर्वन्तीये विस्वे असिनिधनेदन्वतेप्रथमे परि त्रेसोसर्वत्र तुले स षीद्वितीये कवि तुवे श्वेस स पी असितृतीये दीर्घइन्द्र आये नमि कणिश्रवसइव वितेरेसर्वत्रक्रोञ्चेधीया श्रौष्टे सूनि जन्ति सूनि गूर्दे छेदी षष्ठ ७

तनिषर्णकुलीयेषुन्वेवा एवतरेषसिपूर्वं यास्ये षसि वसि प्रिय षसि अच्च तवणे सुते रेके स्वब्दी कयवे दर्षि खानसेसहिमभ्यासे माने मौक्षेच्छाभि शार्करवोद्गीथे वर्मा च्चवेनी षी सन्धी अभि यवी कार्त्त यशेतीवो यित्रवे इ वात्सेत्राहि वीङ्के स्ति वी वी रुवेपवि तवे इन्दो पीयूसर्वत्र सप्तम

हीन्द्रा तयवे पविस्यते तवेपर्णे पाश्वेम्मि हन्मगतयोर्मनी हदुक्थेर्म्मिर्ये उद्वद्धगिवेथ वैहेनृभि नवे वइशेनस्तावेष्टम ९

ऐषिरेदीद्वितीय देपूर्वं श्यति स्वरी धर्मणिताद धर्त्तासि विशोवीन्दु मही नीया ष्ठति शनेथि ती ये मारुतेकवि यसी भवेस्तेति सक्षारेनावी नवम १०

भीशवसुते सामराजेषि षिमा यासि श्रायन्तीयेनदीपरिकृष्टप्रतिप्रथमायाn[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

मन्तेषोविनोद्गीथेक्त्वसि काशतेताजित् निहवेरेणसर्वत्र दशम ११

सितेयोदेसर्वत्र मदे नरे सर्वत्र विधर्मणिजन्ति त्रैककुथेविवापामी वधशीयेमीरे शामा जिगेतेजा आभीकेददे शीयेषसिपूर्ववर्त्त त्यम धीत रोहितपूर्वं सार्द्ध ख्यचे वाश्वेनाई गाजी जिये अभिधीगवे पारि नाई महे असिाऐहपर्य्याभ्यासे देतयेप्रेद्धो दशरात्रि १२

पार्थे वक्ति ति तिसा जूति मते गोधीयेच्छार्स्पि कावेभि धसाहीयेनष्टे श्वे वर्तेभिर्त्र दक्षेत्रेसर्वत्रविहत्तमकारप्रत्ययस्यथम १३

हिन्वे ध्मते हविर्दसे रवानसिष्टे तानिपार्थे वर्ते हस्रे स्तावेरो शडकुतुनिमहि दधष्ट्रपति ल्मपेतेजा अग्ने स्त्रिरिगधनेर्म्मिर्य येष्ठौहेतेष्टम्मे दासेसमी धीचावे २७५ द्वितीय ४

सामराजेसइत् वन्ति पवि धिरोमी रे भीशवेसुते उहुवायिसिष्ठेहेम ाइrस्तृ स पर्ये ओतरे मन्ति चैत पूर्वऔर्णायवेकवि शुचि येचोत्तरे लौशेनाति शुद्वीयेद्धेन शीर्वान् गहिरपि मद्धि रयि श्वेम्मि स्नेष्टपे सम्पायावारगी वारी नानि च्चञ्छति चीने रधीतृतीय १५

दासेत्रीणि रयिष्ठोर्मणिपूर्वं द्व्यभ्यालोशेराजे साध्येश्रेष्ठ मन्तेवारे सिष्ठेनुत्री नक्षे धन्वे स्त्रिया ाइrच्यु स चते सुमे राति वर्त्तेदिये मरुताधेनौमनि यदि नुषी वत्तेदेव चावि सर्वत्रनाजावितज्ञीययोर्जनकावेप्रसोतरयोश्च उत्सवर्त्ते देवश्चतुर्थ ४ हाउनित्रेवते तीना दवी कवी ति मनी गणि लौशेयन्ति यन्ति सपायावाजी राति तानि वते वाक्त्ये रसे माणि सिष्ठेनएस्तेह श्रौष्टेचयानि मरुतामद्रि वर्त्तेदेवस्तावे पार्थे युवीं धन्वि रथे सनि षेय शीये त्तवे पञ्चम ५

ऐडकावेबृहन्नधि सितेरयि ऐडयामेमती सखी वर्त्तस्वब्दी करावे सहिते- हरि पार्थेणेन ति दवी कवी सफेदिदी कावेदन्त्रे माहि ष्ठच्छेमनि सर्वत्रनसीढे ष्कलेनिषी श्रिये यवी षष्ठ ६n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

धसेत्रे भी ष्कलेवते पार्थेयाहि योजि ल्मरिग सूनि थाविट् सहिते स पी वन्तीयइन्द्रा महे स्वपे कावेनेन्द्रात् निक्त मीढेज्योति सप्तम ७

ष्कलेधि ति पत्रि त्रित हद्वएथेसुते सवत्सर न श्यैते सि ईशा यौधादसीसर्वत्रपूषाया चनस्तोभे प्रत्यये यूथे स्वारेपर्णेरवीना सफहन्द्रा पब्दो बोधीयेस पी प्रथम १

पार्श्वेच्चीस्प पूर्व सीये लेये पीत्वास्तावे नर् यौधातुवे महे तीया द्यौतानेमई यवी याम्मि ह्याणि ओदवेपूर्वं युगे मारुत एदु धाधसि महि श्रुधि आश्वी जज्ञे बोधीयेयोनि शीयेसिच प्रचे वह्नि अदर्शिज्ञीये तानि त्यानि मन्तेद्वि यौधामहे शते दर्शि तीरुशतीं सभि एवणै ओर्द्वतीय २

देतयेमे धसेष्ट्यती वर्हि रति केश अमि स हितेमि तूर्णि अमि वाश्वेदूरी शीयेप्रिय दुरी परे शीयेकवि जसी सन्धी यत्ते कावेकवि वसी वन्तीयेभि हारायणे नहि कौल्मेस्राणि तृतीय ३

दलेल्के शीयेप्रदै त्यानि तानि वत्तेदेवस्तावे ष्ट्यतेदुह्लेसर्वत्र सत्तहितेच्छाभि वाश्वेप्रिया वंशी स्रुचेद्रेह देहस्वा ओजगेहिन्वे सितेरयि चतुर्थं ४

षभेददे वतीये कवि यानि वारे तानि वरीषु क्रत्वे च यानिसिष्ठेतानिपार्थे लेपेर्ये तुभ्येत ज्यते अस्मे सहिते ज्योति ज्योति सफेदेवा कावेनक्री ज्योति पवतरहन्द्रा नोद्गीथे पञ्चम ५

कावेसइत् मौक्षेयोनि विशीयेवाजे वन्तीयेत्वभिरन्त्ये रुणसाग्निसुते दासेख्येत् वन्तीयेमोर्स्पि वर्त्तेयादी षष्ठ ६

षेधेरयिम् उत्तरेऽनित्रेर्स्पि ण्य वारेदुभि तन्ते वारेषि पत्ती श्रुधीहवारेनवी च्मुषी षेधेभि रुणसामि नृभि सप्तम ७n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

यौधाषर्य्युद्गीथे देतयेरेव चित्यरेर्य वारेरन्ती गहि अम्मि साहीयेयस्ते काशी तेनाए एकाहा न इति तृतीयः प्रपाठकः

चतुर्थः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ चतुर्थः प्रपाठकः कक्षेमादी नारे कति स्वर्वत्रिधनेपरि पृष्टो महे पेयात् क्रत्वे श्वेच बोधीयेशेय धिये मार्गीयवेकिने जयेक्षारान्ते देव वैरवानसेप्रिया प्रथम १

तनिन्थभि पार्श्वेगर्हि वाच सामि दीद्विदीय देव वह्नि स्तावे स्वरी शक्तिं- श्रिये सिते सने मदे द्वितीय २

शीयेपरि नन्ति षरेज्ञीयेषि सइत् विशीयेप्रिय सन्ति सक्षारेभूमि श्वानि ध्मतेस पी धर्त्ताशीये त्वीयो मादी देव्येयेद प्रिया तृतीय ३

भीशवे सीद नृभि यानिपार्थेतानिसिष्ठे देतयएतु साहीयेसन्दे बृहद्धारेमाही क्रोशेधीर्स्पि ध्यश्वेसते धीचावेषेधयोर्द्धीयाश्चतुर्थ ४

त्रेयेदेवे शीयेभितृतीयाया बोधीयेदेव सवे शीयेदीया पञ्चम ५

त्वाष्ट्रीयवे भीशवेमनी सिष्ठेमथि गहि वार्शे प्रिया शीयेचातीसर्वत्रन- वाश्वान्धीगवयो हदाग्नेयेदूरे गतेतेदि गौगवेदिवेपूर्वं परि याख्येषर्युद्गीथे दिवा यानिपार्थे तानिराहे वाशेशीप्राषष्ठ ६

सारथिनियासीत् प्रमि इव वति धियो धेन तर्थि तेत्रि सौवमतेपनी यसी मिदी यानिपार्थे तानि हाउहुवाहसिष्ठे शीयेतिवा द्रिस परि आष्कारणिधने नृभि षेधशीययोर्त्रे मन्तेदित्यान् दस्येसोमसाग्निषसि वसि सिष्ठ पूर्वेणोक्त शार्गेहरि सप्तम ७

अक्रान्वासिष्ठेथमे सेन देवान् राति देवान् द्रव ज्योति सितेमदे यामएषि एषि शनेमती सरे वीष कती षावीदहीना न 'n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

गतहन्यनयोरल्के प्रथम १

शङ्कनिवर्मी यानिपार्थे तान्यौशनेष्कलेनेमि वाशेषणे मानवेवेध आष्कार- णिधनेवेद नेन्द्रो नित्रेख्यद्वी इन्द्रस्ययशसित्राणि एक बन्धवर्त्तेतुते अभ्यन्तेमन्द्रै याहि चित् येषु इत् अति । धन्वे हारी गष्णी ज्वन्धे मनाच्चेयाहि करटे देया मीढे ब्रवी द्वितीय २

बोधी येच्छन्ती दर्शि परे बोधीयेच्छति श्रुध्येद्येह वैश्वज्योतिषे षीद येना वेद शने यदी यन्ती परेशनेश्चेति चीद्या देव सुमे भाशने देव रथ्ये तेह तमे शुभागाले मानि वैधूतैसिष्ठे याणि [धय एता कावे श्वेद परे कावे वीत् दे भरे पत्री वे पूर्व तृतीय ३

अग्रेस्त्रिणिधने मन्दी सद्भारे दे वे दे वे शीये सी वी तीसा ज्योती पावीत् स्वारे कौत्सेल्के चतुर्थं ४ श्रीनिधने हिन्वे कौत्से प्रिया रयि एटते मानि शने यन्ता रूपे धेन ब्रह्मी साधे दिवे पर्वं वाश्वे तीरा वे पर्वं मार्गीयवे मही पञ्चम ५

स्रुचे मन्दी क्रौञ्चे मदे शाकलेन्वेवा आष्कारणिधने [भ पूर्व मार्गीयवे तेजा व्रौते सीद सत्राणि ६

सफे शिक्षा हिश विदा त्रैककभे ब्रवी मिगीथे कारावे रिव उपास्मैज्ञीयेते दर्वि शीयेतीया हेतु क्रमीत् षवशीये वारे नधे सफे सुखे सुक्षिष्कले शिक्षा हिश रयि लेये नस्ते हिम् नौधस पर्वेणोक्त लेये ख्यते छ इन्द्रा प्रथम १

भरे ब्रह्मे नार्मेधे पति चतुर्थे स्वरे अम्मि लेयेरावी परे लेये यूथे ओब्दगरे कमश्वेर्मि- ऽऽ वारे शि स्त्रि तवेत् देव्ये दर्शि परे देतये चोदे श्रुध्ये श्विभ्या द्वितीय

सत्तहितेरी ये याभि कृलुनी शीये लवे श्रायन्तीये देवे प्रायश्चित्तानि ३n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

रावतरइन्द्र धसे लवे श्यैतधसेरितृ स्त्रो नीकेरे क्रौञ्चे [भ परे क्रौञ्चे जरि हस्रे तानी गिरे एवतरे [भ आख्येट् ष्टस्थे तासी प्रथम १

सहो वैर्थे श्वााइइ परे सहो दैर्धे नीषा सचे वस्मि उत्तरेमराये नीषी मारे वारे ाइrस्तृ एवतरे थे ष्टस्थे ख्येशा सखे तव मयेराये परि वारेरर्गसि त्वाष्ट्रीगहि हरी सिष्ठप्रिये स्ति तेदि महामित्रे कवि वज्री स्तोभ यसीर्द्वितीय २

क्रौञ्चे घोषे वितेत्सुरी असा वित इन्द्र सुते हती गायवितेचेत एवतरे सिच देव शीये सूरी मरायेमिदीधि प्रेद्धो वारे पूर्वे तीय वाश्वेताग्ने शैरवयिडन आश्वि यदि श्येनईया मार्गीयवेसन्ते तृतीय ३

वार्त्रतुरेस्रेह र च यानि प्रवस्तृगिवे ओतरे तिसा जञ्छति मते उद्वद्भार्गवे येना येति मृषिकृत् सामराजे थमे विध मत्सि देव हरयी त्सुरी ज्योति कुत्सस्थाधिरथीयेवक्ति एति रेभन् जञ्छति मते अक्राञ्ज्योतिषे प्रथमे देव वृणी त्सप्रे सेन देवान् पूर्व । यामे क्रमीत् अभि गोराङ्गिरसे विच अयासोमीयेन्द्रेण हाउहुवायि सिष्ठे राजे इन्द्रस्याषामीवे नाति चतुर्थं ४

अभ्यते शीगा रीया रेज धी [भ प्र वै [थ वीं आत्वाभ्यन्तरइन्द्रा हरी रसी नैपतिथेन्द्रे स्वा श्रायन्ती ये वारी क्षुद्रा ५

हख्ये द्वितीये सन्धितरे णोति तृतीयेशा हिसोमी अरिष्टे पवि त्राणि तिथु वैराजे त्राणि वार्होइरेहिवी हरी रश्मइन्द्र तमित् रसे वाजीये वरी अष्ठे डेर्मणि वतीष्वीन्द्रारैवतर्षभइन्द्रे श्येने दीर्घं शक्ति पूर्वे दे वी भद्रे रुज्जि सकृतिनि परि भर्यो हवि प मसोर्केराजे कवि । तरे भीष वासी दशरात्र १

यशा तरे तेय मत्स्य बृहति षाते प्रत्य र एन यशा स्वरे तत्ते प्रसु स्वरे सावी मूर्द्धा भासेग्नि तीषुरेव बृहति हिवे परिजस्थे हवि भजने स्वादी योधी स्वाशिरामर्केकवि विश्वे इलान्दप्रथमाया मीया षिभा रगाक्षी द्वितीयाया मग्नेणाक्षी तृतीयाया महि अमि रेषु दैवा सवत्सर २n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

यस्ते हरे वरे ०५ नधे सत्तस्तोमे धारे अभिपरे सत्तस्तोमे तीना तीना तमसो नृभि हरि त्वभि वत्सायाववच्छ्रिर्द्वितीय हरि क्ययभि प्राचीं बृहति सारवी- शिस्वारामर्के दिवे पर्वं बृहत्यस्मि बच्चभिदिराधख्ये काहा ३

यानि पार्थे तानि द्वितीये दोहे यानि प्तक्रोशे तानि तृतीये रयाद् वस्वी अश्ववते श्मति अथ तमसो पति स्वर्वत्रिधने यानि तानि परिप्र तमसो तेसो च तरद्वाषा बृहतिथिवीं स्वाशिरामर्के कवि शुचि मही बृहति दिवे पूर्व वाज्जीये मि पयसि विश्वे तिमाहीना ४

वाज्जीये प्रथमे मि अमि द्वितीये महे तृतीये प्रति वार्षी पनी तनी तमसो ाइrस्तृ प्रि निय रीय ओस्तृ ये अम्मि अधि अध्याख्यायान्तमसोर्के परि सकृतिनि परिसत्राणि ५

द्वितीये सञ्जि बृहति मही तवे अग्ने बृहति शुषे शिवच्चा त्रिक बृह सई । यामे क्रमीत् यधी प्रा यश्चित्तानि ६

रिक्षि वह वैराजर्षभे ाइrइ अस्ति त्राणि ह४सि षउत्तरे भे वस्मि नी षी वामीत् । वत्सायाध सार्द्ध प्रोषुवत्साया७ सङ्गे अतीषङ्गेयवी ह्रस्वाया७ सखे वत्सायामवी येव येगो वाज वत्साया त्रे धा वीञ्च । एतान्येवातीषङ्गयोवी वर्जं । सुता तरे वे दाव बृहति दिवे पूर्वं अरिष्टे सखे वे पूर्वं वत्सायाममि यजि परि ग्लाना सहि तमसोर्केमत्सि इन्द्रवज्री आद्यायामिन्द्रो द्वितीयाया पूर्त्तिस्तुतीयायाच्छान्दसीषुसिमारवतीषङ्गेन व्यारतयात प्रकृतिच्छाव प्रकृतिभाव २१ इति चतुर्थः प्रपाठकः

पञ्चमः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ पञ्चमः प्रपाठकः सौस्पराभीवर्त्तजयाना वृद्ध तुरीयमपीयूवाजेती प्ष्यति १

मधुदस्थमनाद्य जये श्यावाश्वे चायावास्वा सोमधाम सफपौष्कलयोर्वे ही ष्यामूने द्विपदायधि सखा पुरीचेp ख्ये महि द्वितीयमन्वयिक्याम च मद्ध्वि हङ्गिर्यमिमदिमथोपारिष्टेरयीपृथि त्रिष्टुभे चोतायाध शने च द्वितीयचतुर्थस्थमयतीयुधातेदे ख्ये चातये वक सर्वत्रान्त्यमपुरन्धि प्रशास्तिमान्धादि झ- ऽभूब्दगाक्त्वान्यधोर्वृब्दगावस्वीश्च रवे चप्षष्ठमनो वाऽभगदिर्यौधाज्जये सर्व मरारणस्तावोपान्त्य देतये दारवीसो होहच्ये शी जनित्रे रो लेये द्विपदासु शीये वाल्ये सनाद्वितीय वैरुषे प्राह्लाङ्क्षऽहश्चासयोगेऽवकया ाइrस्तृ सुशत्रवे भूह्य सोम वारानिहोतयोश्च नासाद्दधीन्मुइ नद्रस्व?चिकृत्यानिष्यतेनिमृद्व निहोताण सोयमथशै परिक्रतुरिमान्गोदन्वते चागिरिप्रभूतितिस्रस्त्रैशोके चाद्यान्त्य- योरैटतसारथिनोरविगीता वैश्वामित्रे च सर्वासु नेवे च विकल्पे नैकर्चे यवेमह्यामरसदोष प्र थेचाद्ययोरनह चवैभूते चि सर्वं जनित्रसक्षाररथिराजेषु द्यौतानेतृचमध्ये चतुरक्षर एकर्चे चोत्तरयोर्घयामे १

पृश्निन्यपादादिभदिनोविभिरष्मुरुताभजआद्यादनुत्सोयच्चाऽऽभीशवेम्मिगीता दद्रिनोअर्षययतस्माज्ञाविर्यदतोरो नौधस आइद्रातादतत्रपुणो विछन्दसि च पूर्वांस्तेयप्रस्तावसदृक्तुरीयघेशिप्रमतिसुताद्ययोस्थादेश्च पर नोत्तरयोर्वात्ये ष्कले योनौ हव्ये चोपशिपरिप्रधन्वसरवाप्राणातृचयो शने च स्वास्विनो- राद्याया च विकल्पे हिष्ठीये चाम प्रतुजाच्चुतो वलोपश्च द्वितृतनीच फे हतिकृष्टादवृद्धप्श्येने जिवयुय मवोवृप्रत्यवरोहे च शाक्त्ये च नयजयेहा- रादविताषभोरिया च ता वने हारादिरनेकर्चे वादौ भावेसे च नौ रश्चथे च नित्रे च भ्यन्ते च त्वाष्ट्रीसामि हव्ये चायोनौ मत्सरि शब्दा स्वासूत्तरयोर्दैव्ये त्सोदे हारे थे च धौ च हारे थाख्ये देवो वयसाप्तमिकत्रिणिधनायाख्येषु च थे सार्वादिर्यवारतययोर्हितात श्वत पाष्ठौहे द्वे प्रिये सोमो वार्शे सोमो दन्वते तुरे ध्मारवादिरयोनौ पुत्रेर्द्धेडोपाय आद्यमाद्याया उष्ट्रऽशीये चाभ्य आधीगवे च द्वितीयमसतु स्वारे च पर्णेयोनौ पृष्ठथे चान्वियासुच्छ्रपाणा च मीढे व्यमशी गीथाद्यकावे ते शीये स्वासु पुनादेव आद्यायामन्यत्र प्रमप्ह्माद्ययोर्म्माद्रिष्टा शामे त्रे वैश्वामित्रे कृते थे तुरीया सर्वत्र षष्ठ ध्वक्षयो पाजे थे भे दैच्छेइ परे सर्वत्राककीस्प हव्ये त्सिवायामयादौ घृतनिधनसावर्त्तयोराद्यायाम् २

घमृगाद्यन्तमसे यश्च परात्सर्वत्र नाह पादतुरीय वात्सप्रे त्रिभि पाष्टे च दीर्घे ख्यत्रधषाणीदाते क्षौद्रेति चतुर्थं तचि धीचावे स्तावषष्ठ प्रत्युल्कामतिसर्वत्र च म योनौ पर्यूषु विशस्त्वधिरित्त्व द्याच द्विपदाच्चाद्यमाइद्रासोमाभिधा स्ने तृतीये वद्भिख्यतन्वागताशतारुण्डधाया त्वाधामध्ये मान्मोचमागायतोपहिततुविशु- १n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

द्धीयौदलर्योधरिवाच सामि सिते थे द्वितीयमायाज्ज्वआधीतोसयोगे व्रौतेभि- गीताद्वमाञ्चप्रसोम प्रान्त्ययोऽस्तवमध्यमाया च तृतीये बृहत्यौ होवाया परप्षष्ठमक्षर कृष्यते त्वममआद्यायामाद्य मध्यमाया तृतीयमुत्तमाया चतुर्थमनुष्ठुप्यथमाया च श्येनोत्तरयोर्द्वितीयधसप्तमकिमित्पूर्वयोस्तवमध्य- माया च गोरोष्टादशविधशे ष्टुभिशयि तृतीयेत्णमायिन्द्रादि सोम प्राष्टममिवप्रीचयजरन्धपूर्वस्रौवमतेषु न योनौ डव उतद्विषाऽयोनौ हिन्व- विशीयेतायिथ्यामादिर्योनौ च स्वासु शने द्वितीयपादद्वितीयमन्त्याया चात्य- ख्य गीथो पात्यत्रीषु बोधीये न योनौ प्रवाच्याद्याया चोपायद्वितीय कारावे योनौ सिष्ठे च हारद्वितीय नदे पुरो जित्याधहविषे च सवास्ययक्षायाप्शुध्ये चनौ रम्भे चोत्तमायामाद्य ध्यमाया तृतीयमाद्याया वोधीये प्रवाज्याद्ययोर्गीथे तृतीय द्वि कृष्ट चतुर्थमत्याया वाशेध्यमपादयोरन्त्यानित्रीणि चत्वारिपिबतमय- तधहिवेछन्दसेकमश्वेवनिहोजितस्मैहशथीख्यग्रेर्स्पि कृष्टानि दैर्धे वात्यामि- ष्टुतमोर्थिद्वितीयसप्तमे कृष्टे स्वासु द्वितीयषष्ठे प्रस्तो तृतीयमर्मु चतुर्थं थमोञ्च द्वितीय च्चीये सर्वत्र ककुभि चतुर्थं योनौ वैयश्वे सप्तम पञ्चममुत्तरयोरेकर्चेष्टम गीथचतुक् च ३ तरे हारादि रनुत्तरयो स्वासु नवेगीथादि रयोनौ शोकेमान्त्ययो र्विछन्द स्वाग्नेये ककुभे च योनौ सामराजे च पादान्ते कापा पदादौ च दीर्घे न च्छागगेवर्देवच्च क्त्यचिद्वावृमारुसूरिकारिदाशुपीति राजनेचाद्ययोऽरतृतीये जगतीषु च वाराहे परयोश्चान्तेषु श्यैते गीथषष्ठ त्रिष्टष्मु दशम मध्यमाया द्वादश नित्रे गथिषष्ठे रुपञ्चर्मेहस्वायाङ्गीथादिर्वार्द्धा मागासोमस्पति सेधेहा- द्वितीये यथच भवत्यषिणोदन सर्वत्र पादतृतीयतुरीय वृद्धमनयख्यावृद्ध वर्त्तेच तृतीय विश्वासा विश्वास्ते मराय आधानन्दे अनुपाद नन्दाया स्थानेमागायता परिदुहाशकुपुर सखात न्दुदक्षादिषु च नदापरमेकोञ्च द्व्युञ्चमिन्द्रनावेक नीच ऽमाससक्षच गतेहिमनाकारान्ते स्ततयचैकेस्त व्ययञ्चैके ४

अथस्तोच्चातागतमगति स्तोभख्य स्वरे प्रत्यये च्च गतिर्विरतेच्च चिद्विर- तेप्यगतितर्यजने प्रत्यये गतिर्यातिश्च तत्र स्वरतयजनयो प्रत्यययोर्यातिमत स्तोभा ये तान्वक्ष्याम करावबृहत्पाद्यान्त्यावगतौ पूर्वकल्पश्चोदिन्द्रेत्यन्त्यचा दत्रेकाराभ्यासख्य विकल्पोनगतागतख्य मध्यमयोश्चागत सत्त्वन्नउद्वा भूषस्व- n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

पुनानद्वितीयायान्धर्दिप्रत्ययेयपृषायासर्वांसु पूर्वेज्जनित्रेन्त्यख्य स्तोच्छख्यमा- तिर्यक्त्व द्वितेत्यत्रान्त्यख्यापि गति वर्न्द्रिहो इस्तोच्छख्योत्तरम्या गतिरभिसोमा- द्यायामाद्य स्तोभ सगतिप्राप्तोलुप्तगतिर्म्मवतिक्रौञ्चयो पर्याकूपारे चागत स्तो- भ पुरोजितीत्यस्मिन्च्छब्दे गतिर्भवति गतिमान्यूर्वस्तोभ सौभरे सनोयुवा- तवल्यदिन्द्रियायो सर्वासु तवोदस्माद्याया वोत्तरस्त्वगतिमान् भद्राइन्द्रस्य- मदत्यनुमादेवत्राहतय प्रेमध्वराय ५

अत परमगतिमन्तस्तोच्छा ये तान्वक्ष्यामोतयजने प्रत्यये स्वरे तु गतिर्भवति शाक्त्ये प्रथमायाँसर्वउत्तरयोश्चकृमासत्यर्त्वैहिरयययुश्च कक्षे सर्वनेद्रेसुत इन्द्रङ्गीर्भिराद्यागमत्रियमते घृतनिधनेऽन्त्य सर्वासु मधुनिधनेत्यवर्ज दैवोदा- क्षारयो यौ?यो स्वधाप्रत्यये माधुछन्दसउपस्वरन्त्ययाभूषन्ति सुषावसोप- नानास्माक्षुष्टस्थे स्वादिष्ठाद्ययोरत्यो मद्द्रोप्रल गौतमेल्यो वैष्टभे वयमनय सर्वासु कयवेभि प्रले सधस्तोत्रीयान्तेनजातमविश्वाशविस्तोत्रीयान्ते यदि- न्द्रयानपापत्वा देवान् गच्छेन्दुरिन्द्राय विश्वख्येशासहस्रधावाच साम्या- सोप्रियदेवायविकोश५ हारिवर्ण उलोककृमन्दानासौरश्वेप्रत्रामृतख्याऽच्युशिवे पुल्मरिग बाणा श्रीरान्त समुद्रस्य पुनानायामाद्य सर्वासु स्व पृष्ठे सर्वेनाभि- सोमाध्याच्छाया विचेप्रत्यये पृश्निनिज्येष्ठ य इन्द्रतेरेशुहस्तेनसुषादन्ध सुघुणाप्रत्तषुरूप्यातीषादीयेसर्वे रञ्जयोश्च सर्वे नोत्तरे वृषा अचिवाजजिति सर्वेनरयिमचिक्रवरुणसाग्नि नर्योष्मुमदाधरुण वन्तीय इन्द्रेसतु देदिशतीर- नाधृष्टाभिर्मधुपर्षिपृथुप्रगामोर्ज्जोनभुवद्वादक्षदधानुष्ट्विमौमध्य ग्राविष्णुर्गोयतो वतानिहिन्वनुताभक्ष१ यत्सोयोजतददुस्त्रियान्नवाग्रथसजुरश्चारन्तोनागोरयि- मशिर्द्भपरिष्कएवति गूढं षूर्वयोर्हुंमाहिन्वविशीयोत्तरयोरन्त्योयोनौ चान्वय ६

दक्षणिधने गोषातिरिन्द्राय द्रोणे कार्त्तयशे सर्वे न तु विवसो ख्यामसुमे साकमश्व उञ्चायामाद्य सर्वास्वन्यत्र प्रथमतृतीयपञ्चमा नमधोस्तुतीयो लम्बेसोममिन्द्राय शुक्रन्दुदुहे हरायणेन्द्र पवमान्यख्य वरुणासामदिरोर्जुनो वैयश्चेपुनानायामत्योभासेक्रतुचित्तेनापधश्चमःहिश्च सितेऽन्त्य कौत्सेभि- तृतीयायामुभौ स्तोभाविन्द्राय पूषाद्ययो स्वादिप्रथमायाञ्चोत्तरस्तँसरवाय परित्येरक्ष सैधुक्षिते तिस्रोवाचोत्तमायामत्य पवच्चाद्यायाञ्च मतेप्रत्रपव- मानगोभि सुषाच्चधोदुहानो दावसुनिधनेत्व५ सोमान्त्य सर्वासु मदेषु गोषा- 3०n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

तिर्हाविष्कते त्वँसोमाद्यान्मयो स्वादिप्रथमायाञ्चोदृशीय इन्द्रसुताया- मुत्तरयोर्मैधेत्थाप्रत्यये ७

सामराजेपवित्रेयामनाकृष्टो गौषूक्तेर्य आमच्छ्रता धेनौ सर्वे त्वाष्ट्रीसाम्रोश्च सर्वे न हरिवत्सपवमानवाचख्यति सोमच्चति सखेन्द्रस्य पुर सखायोर्वाचीन यश च बह्मोद्वम्प्रशमुक्ष्ववाह्यथागिरा बृहदाप्रेयेन्त्यो यस्तेसोमसामि गोषातिरुत्तरे जनित्रे पुरउत्तरयोरत्य स्वर्वत्रिधन इन्द्राय सशुक्रइन्द्रेस्तेसुतस्येन्द्रस्ययश- ख्यनुत्तो वैश्वामित्रेसरजार आनिधने तु प्रत्यये पूर्वयोश्चाभिगीते प्रत्यय उद्वत्प्रा- वापत्ये सर्वे न नृभि शैरवयिडने सर्वे नयेत्त्वायदीपविनशीपति क्रन्देशूर- इन्द्रख्या उवाभीके सर्वत्र न सुता इन्द्रायाछिद्राजोल्मष सन्तनिपार्श्वानामा उवा सर्वत्र न तालज्याद्व्यात्परमतिहारमेके बिरते गतिलोपो न सन्धौ दणूरवाहरा ३३१ उवा ३२३ हरी ३२३४ यातू३ रवाहरा ३३१ उवा ३२३ शी ३२३४ या कृतिनिषरीतोत्तरयो श्रायन्त सर्वासु वत्सासु सप्ताक्त्वेभिर्ज्याका पवस्वाद्य- योराजुह्णानख्यातीषङ्गे पवस्वाद्ययो सिमासु च छान्दसीष्वाद्याया यस्तेहरे सयोगे प्रत्यये वृष्टि सर्वेनवशि प्रत्यये नवशि प्रत्यये न वादौमन्तेनीचै पुना प्रत्र मृच्च सुधा पाहि परिधीं दुहे मरशके थे पुनानाया प्रान्त्ययो ष्टस्थे वय प्रले राय आ सुता दम्प्रष्ट्रेचानिन्द्र तवात्वारपर्यां प्रात्ययो शीयेविच्ययुक्ष्यव क्षितेशुभ्रेराय सम्प्रहिष्ठीयासितयोरय मपाहरिश्री लीये- याम्मि सुतादिव पी विद्याकू शुद्धीयोभद्वेगिरि पुरोजिप्र त्वाष्ट्रथोश्च सुताश्च प्रान्त्ययो राग्नेये पुरोज्यमि भा नाध्वतवप्रसोसन परेर्गचाप्रसो षूक्ते शुभ्र- मुञ्चैनाया वक्षसे हितयो स्वादिमान्त्ये से ह्यदाभ्यस्तिस्रश्च षडन्ते तृचयोर्द्बे एपुनाच सेधे पुना परितवामतवत् प्रत्र प्रपियार्म्मिसोद्वेश्रीसद्यनेय दासे- चाऽऽसितेपन्न त्सुचे मन्द्रमन्तवदुक्थे प्रहिन्वोञ्चै शकुन्यख्यध्मेषसर्व स्वयवाश्वे पनकारावे श्यैतेद्वेयोनाविन्द्र क्रत्वाया च परमज्या स्वादोर्वाचूपुरोजीमा उत्वेति सर्व पुरोजिगिरिञ्जनित्र आर्षभश्येनयो प्रान्त्येवायोर्द्वर्त्तेति वाधेर्म्मिसोद्वे मान्यत्र लौशेगोविच्छ्येनवदसाविमान्त्येऽख्यपीत्वाकाशीते नवेमन्द्राभिम- त्ससुषा मद्गेवा नुत्सोराजा रन्धोत्तरवाजजितोर्योना वेतेहवदेतये पुरोनदे पुनायामे पुरोयज्ञासूत्रवीरापारे छे प्रयोनावय पूपुर क्रौञ्चे साप्तमिक आयाच्छे नुत्सस्तव कावरथन्तयो सर्वत्रा प्तोस्वो ९n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

थेषूक्ते द्वे सातयामयो वैयश्वेजय उतोन शवे नेन्द्र कलेर्षा प्रान्त्ययो राकूहविषघृतनिधनाश्वसाध्याना द्वे सद्यनेय दासे च कौल्मलान्धीकावा- भीकसोमर्षभमरुता योनौ प्र मरुता चत्चारीन्द्रमलीये प्र वाहे स्तृणन्ति देवमपा न ककुभे त्वे सर्व उय कदानत्वत्यहणात् सेरयिमिन्द्रासर्वोर्म्मियो भरे स्थूरमेवासर्वो योनौ प्ररे च दृजिगेप्र घर्मे सोमवरुणा स्वारे योनावाद्य- योर्मरुर्देवानामूतीदिविद्युमा मित्रे दिविद्युमा ख्यद्वे पृश्निन्येकर्चे पुनानाया- मन्तवत् पर्यामैतयोर्दैर्धे चैवमभिसोम योनौ मात्स्ये यज्ञासर्व क्षितेचामदाय कएवबृहत्युपोत्तमञ्चाहद्भाद्यपादाद्यँरहख्ये च बृहत्प त्रिष्टुवतिछन्दसो साही- येऽग्नेत्वेसर्वो विच्छन्द सु च वत्सासु योनौ च प्र शनवार्शयोरनूनेऽस्म- व्यहरया द्वरेर्वच न सोम शयिर्क्षु विशीये प्र क्रोशौपगवोत्तरवैब्दगवैक- चंतृचहदैव्यचरुणयचवाजीयादारस्तुऽद्धोथ पदनिधनचित्रषङ्गयुरावयामाना विपर्ययो यथा योनौ १०

ग्रहणानि श्यैते योनौ प्ररे वाहे शृङ्गे वत्साया कमश्वे च पूर्वे बृहतिचायोनौध सन्तनिति पूर्वेष्ठउहुवाइ गूर्द्द्वउतसुमा हलीयेमरु हविषयज्ञाप्रस्वामृतेसु मह्या- द्वितीये प्रसोप्राख्य द्वे तेचक्ष्वधसर्वास्विन्द्रक्रतुमध्यमायाञ्च श्नौष्ट उत्तमास्त्रय प्र द्वौम शीये ब्रह्मायूथेगिरा मीढमानवयोस्तुतीयो दावसुनिधन पूर्वजनित्रजस्प शुद्धीय विशीयब्दावैकर्चौरुक्षयौकोनिधनेषु च नौगोजीच नवेच तृतीये तृतीय पुरीयमर्षापौशिक्षिमानो गवे तृतीयोनतरदर्षाकरेभि प्ररेवैयश्वे नौ ष्ठश्चैकेनीचै पृश्चिनिपृताच हविषेन्द्रिभिरित्यभिगीतमेकेदधष्ट्र उत्तरेविकृतस्तावोक्षरेद्वेपार्थ एकधष्टे नित्रे च जनितेति द्वेज्ञीये वय मूर्जस्तधसिञ्च मातधीति वारे- चाद्याज्यावसधमा सुर्य सवनाजन गृहक्षम श्वाईकारात् हस्त्यधानोनाज्जा- योरोषममिमित्युत्तमाश्चत्वारस्तमसे योनौ द्वौ द्वाबुत्तरा वहञ्च नैपोर्जोमहस्ते मडाचानया प्रयघृतवनिश्रीरेभद्रादेवे पुरुदानामृतौयहण प्रवतिपादादौ द्वेमध्ये चेदुर्युवमन्द्रोशैकमन्यत्र सप्त हेत्त्वसयु?पादादौ द्वे मध्येयोनित्रवरथ्ये मेक- मन्यत्र गोष्ठप्रतोद पुष्प धर्मत्रिधपार्श्वसन्तन्यवाजःसदोविनरे परमड्या पुत्रख्य मत्सरासौमित्र सकृतिवात्सप्रदधष्ट्रोत्तरआजकीर्च्चयश सप्सर्षभद्र श्रेयोऽक्षवतैकभूषाजोल्मष हख्याना पादानिदिर्यथर्चङ्गवाञ्चोत्तरेऽछिद्ररयिष्ठयो- श्चान श्या श्यासनेम रीक्षस्थानयोश्चामीढ्वा नहिरिक्षे नहारेत्समाराराय आकदेवानग्निधं स्तोभानाञ्चावक्ता तविमायाविन उक्षाचैके भासे चानासन्युर 33n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

सुतापरियज्ञोञ्चैर्वरीयवे गावर्त्ते सत्परेर्ग सद्ध्या वर्णे सधष्टस्थे न सौमैधे हरिध हिष्ठीये वने च रञ्जोत्तरे येमागौतमे ष्टस्थे च रुते च न किस्त्यगोष्टार्कपुष्पय- ओर्लंवरुणासामि एवम्बूस्यत्ये द्विपदासु च वाजजिति विकर्णेचातिछन्द सु च देतयेऽपावतयोर्यावाञ्च पूर्वे लेये योञ्चादिर्यख्याछोत्तरयो परिप्रत्राया च ११ नीचात्पर ष षेधमैधदैर्घवैयश्वपृश्निकौल्ममइस्थानेषु सिंनिहतमसऽहित पृश्निदैर्घयोर्जितिभिया सिते स्वयातमापुरूसुतमूसदोविशीयाष्टेडल्मपेषु क्रौ- ध्यष्टस्थतमछन्दसवैयश्वत्वाष्ट्रीसामार्च्छेश्यैत साधारा यथर्ञ्चस्तृतीयोदादि- रशुष्टआरत्रधानह्यनारत्रधावैयश्वे वाशेचाऽपुनामान्त्ययोरुभय प्रान्त्ययो षूक्ते- चापरिप्रिवृषामोञ्चाद्ययोर्वादिर्गीथादिर्द्धनादिश्च रूपे धसे वे कृष्टाज्जिस्तो- मुद्राऽजिष्ठञ्चश्ववा ज्योरित्ररोजि नदे च दुरो म्रक्ष षष्टिपयन्ति तुरे धारया द्विमन्द्रात्रासदे वकया च द्विर्नीचा सोम सामि च त्रेये रया नौसधरेवतीषु पयसिपरिनोगि षिवमन्तोत्थयोर्धे ओद्रदधष्ट्रे सासिते समीमस्रुचे हव्ये- हारद्वितीयमपुरोजिप्रान्त्ययोर्नित्र पुरोजिमध्यमायाप्श्यैते च थे त्रिष्टुष्मा- न्त्ययोर्नैयेगीथतृतीय चतुर्थच ष्ठौहाद्य नौचपञ्चम च सामि च तृतीय नवृद्धे वासकृतियशसोर्भूययादि कमश्वे नोत्तरयो स्वासु ष्ठश्च देतयेविष्ठ ष्ठा भ्यासे मनाज्येवादिरायि रानन्त्य ज्येच हरे द्वितीयोदादि रवरुणा त्रिणिधनायाख्ये स्वानोनित्रवत्विष्टुष्मुत्सप्रेदादय पुरौजिचाद्यो वैराजेचाभ्यासोहञ्चनौ च सर्वास्वहङ्गताभशिवयोरहगताभशिवयो १२ इति पञ्चमः प्रपाठकः

षष्ठः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ षष्ठः प्रपाठकः अ कारोहद्ध पदगति पादाते घोषाकारयो प्रत्यययो पुरोश्श्हाइताद्दध- वा३दा३ १इवाश् २इदा३२हायाएवज्जातीयानि सध्यागीत वक्ष्यामो मद शब्द प्रथम स्वर पचस्वशङ्कद्वितीयाया मक्त्यबृहतिच तमद्रिवोयदिद्रचित्राया वसिष्ठप्रिये रथीतरोनकिष्ट्वद्रथामायामासिते हिषस्त्वेसोमयौधे पयोर्जीजनाया वाश्वे रस स्वासु तमसो पद्येन प्रेद्धहत्यत्र मराये १

भकचना पदयाति सर्वत्र सध्ययाति वक्ष्याम रश्वोविभाष्यत उष- सोभिप्रिवैरवानसे ङ्ग्यौते पुनानायामुत्सो ओजयाववस्तेषूतायाक्रौंचाष्टमिके माम- ऊर्जइत्येतौ शब्दौ नौधसे नेद्र कईंवेदायामाष्कारणिधने कारावे महो-n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

दिवशब्दौ प्रलपीयूषाया यौधे प्रस्मवाजेषुनश्चाऽध्वर्यव सुवर्विदइत्येतौ शब्दाथाजागृविरित्यप्रौशन इन्द्र शूरश्च महानाग्नीषु अद्भाऽरथोबोधीये वारे- थादुवण्यतृतीयाया त्रुमद्रिवश्चबर्हिषश्च ततेमदायाधसिषासत श्रुधीहवाया देवधराध सदुद्रवायाध रज सूर्योविते महस्तवानोबृहद्रथतरे पवित्र- वतहतिदेवासश्च २२यतेत्वाष्ट्रीसामि २

भक्तिमध्य पादमध्यश्च स्तोभे प्रत्यये पदयाति सर्वत्र सध्ययाति वन्द्या- मोऽस्येदिद्र क्षारे वसुरुचउत्सेधे तुव स्वारयोस्त्वाष्ट्रीसामो रज सूर्यश्च पूर्वे देवोधौतोमत्सरासीश्वश्वजस्थे भूषामद स्वरेबृहन्निधधने क्य स्वासु वत्सा- स्वभिचुच्यावनेपासाच्छ पवस्वमधुमायाचे 2 श्येन सतनिनिसोमोवामे च- न्द्रोव]म्मे राध कौत्से मयोभरे स्तोसृभ्योवारे देव पुनाभिसोमयोमर्थेष्टच्छयोस्तावे मत्सरासश्च ३

भत्तिनमध्य पादमध्यश्च स्तोमे प्रत्यये सध्ययाति सर्वत्र पदयाति वन्द्या- मोदेव प्रत्चुक्यातऐडयाक्त्वद्वितीयाया जिगत्रवस्तेपूताया वाङ्गिधनेक्रौञ्चे बार - प्रसुन्वानद्वितीयायाविते हीषीस्वरतत्सस्त्रिणिधनायाच्छे घृतवतस्त्रैशोके भर- न्त सौभरलेययो पुरोजिनरइत्येतौ शब्दौ मराये शुचयइमाउच्चायाधश्यैते श्व कार्त्तयशौदलच्छवेषु श्येन समिश्लायाधसत्तहिते जातोवाच सामि- प्रियदेवाया दधन्वाय सर्वत्र दक्षशूरावर्केशार्ङ्गेच बह्ययुजोभारद्वाजे पुरा- दर्मआमद्रैरित्यत्राच्छ्रिनिधनेकारावे मर्त्तोयोयधसहोताया कमश्वेऽश्वायतोभि- त्वाशूरायाकरावतरेऽस्येदिद्रश्चार्च्छित्वापूर्वाया७ सुष्टुतयोवषट्तायाबृहति रुष- उद्यख्यपृतइत्यत्र वाज्जीये दितयोरथतरबृहति राधस्तभोवींके विधतोभ- ८००५ भरमारगोभ्योच्छहियौधे मृज्जान सवाउयक्षायाबोधीये बोधीये

आकारोत्त्व पाशब्द प्रकाज्याया षथिवाराहकुत्सरथीयोच्छद्रायेदावातक्रौचे पूर्वयो स्तोत्रीययोर्वाहायिस्तोभेप्रत्यये जसावैश्वमनसे भूधाबृहद्धारे पूर्वथा- कएवतरे द्वितासुज्ञाने दिवन्नाप्रत्रपीसूषमित्यत्रजयामहीयवोत्सेधेषु ञ्चैनेटन- एकारै प्रत्यये अयि कालेय आसाद्वितीयोत्तमेजेतानार्मेधे हतयावशीय इन्द्रातोकावार्षाहरेर्गीथेभ्यासेप्रत्यये हहासरवामत्स्वेप्रत्यये वैराज आ कारोत्व २४n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

मदा सुतासोमाया बृहद्रथन्तरयो स्तावे तमा श्यावे क्षाश्वाउवायाप्रत्यये नित्यवत्सातीषगसिमास्विकारोत्वमिवोत्सेधे दुहानाया प्रतीचिद्विहिकादेतये अर्षसिकयवतरेडिन उत्तरयोरास्तोभे प्रत्यय ओकरोत्व नदवऊसँस्तो- अस्तोभे च महामिद वेकारौकारयोरत्वमोष्ट्ये महेशीये कारोत्व नो- अर्षसिपुनानायाअँ साप्तमिकत्रिणिधनायाख्ययोर्यौधाज्जये च वृषो अचिक्राया च त्रिणिधनेऽय पृथाया च क्रौचे वश्च बृहतिस्तावे पर उत्सेधे दुहानाया पुरोमक्त्ये प्रत्यये वैराजे पुरुष शब्द प्रथम स्वरोज्याहृतिषु कामेच सर्वासु मदभियरुहशब्दामध्येमे विकल्पे ५

हद्धसुवर्र्णेसर्वमभिवति षकारस्यर्शयो प्रत्यययोग्धीता का ३२३ ष्ट्यौका ३२३ तु एवचातीयानि इकारस्तु न सर्वेषु स्पर्शेष्वार्भवति यथायोजा ३३४ रितभ्योमघवाओतु ३१३४ षा ३ तृकारस्तषयो प्रत्यययोरार्भवति ता ३३ र्त्तायामधिरो तार्षाणा ३२३४ अँगृकारोहकारेपृकारश्निकारेशङ्गा ३१३ हंपा ३ रुचदुषस पार्श्निरयाद्दयाश् १रयामे चायगौरिति नकृश्चोनेप्रत्यय उत्तनस्त्व- भ्यासादौ व्यजनलोप श्वोनका ३३ श्चोनका ३३ यदुत्तमपुरस्तात्षकारस्यर्शयो प्रत्यययोरार्भवतीतितत्रापवादा ससूग्मवावृधाचनार्मेधे चकृमाशाकच एतदे- वोदाहरण यूथादानाया कौल्मकएवबृहतो सगृभात् न इत्यत्राकूपारे मर्मृस्वासुदैचि एतदेवोदाहररामभिक्रदाया धेनवरुणयोचिरिस्तइदाया च स२?- हते नभुप्रसुन्वानाया गौतमसाधश्यावाश्वौदलाकूपारदासवैश्वामित्रस्वारकौ- त्सकरावतरदोहतरेषु नृभि प्रत्तप्ससथस्थमित्थत्रैऽयास्थगोगशीयषेधाभीशा- ष्कारसोमवरुरगतमतरजभेष्वेतदेवोदाहरणमभिसोमाध्याक्त्वाँहद्वएथाग्रेस्त्रि - णिधनहन्यनेषु धर्त्ताया शयिकावास्पिक्रन्देष्ववद्युतानाया च तमसो ककृततेमदायारैहारिभरवारश्वेतदेवोदाहरणमयपुनानाया शीये तत्वामदाया च सहिते प्रोषुवत्सासुच ६

समुत्रैशौके वृक्तवयघत्वायामभिनिधने कायवे होब्दगर्यत्सानोर्वचशयि इवो- पहगुपत्चाजावारतृतीयायामेतदेवोदाहरणमयँसूर्यायामामहीयवबोधीयर्षभा वपावमानाशुमार्गीसीर्य्यटतसाकेवृषिकृच्छिशुटेव्याद्वज्योतिषेषु तसूभि षा- हिरौरवे ख्यपुरुकृछाव्यूहारमानवयो रुरुकृदुकुवित्सुनाया बोधीये पृथि- वीप्रदैव्यते बृहति च यजायथाया मृधक्त्योमदविशीयेऽहद्धमथार्भवति षभे-n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

थिवी धृष्णुभूब्दिग भूषन्वारे मृत्यधेनौ कृएवते क्रौञ्च मृज्यकएवतरे- कृतच्छकुनिमार्ज्यमान सुहस्तियारनिर्गाद्यका ए ३२ दो ३ तृषायामु- वर्णप्राप्तेरेफ प्रथमस्वराया हद्धायामपदिश्यतेत्रा २३३ षा ३३ स्थतरे च पूर्वदेतयहदाग्नेययोर्धवर्णं प्राप्तमर्कार क्रियतेनाश्यएर्वन् ७

धीच प्रश्लिष्टा स्वरद्ध्यधय पादमध्ये सामि विहता ये तान्वक्ष्यामो मतृद्वेवस इमा उवाया वारदेतयरथबृहत्सु श्रुध्ये तु प्रश्लेषोभीन्द्रमभिवायुमिल्यत्र पार्थे केतव स्वासु महता गर्भोमहत्तत्सोमायोसर्वत्र छन्दसि तु प्रश्लेष प्रसुन्वा- नार्यो सर्वत्र पवस्वयस्ते मदायोसर्वत्र सोमसामसाहीयशामदेषु प्रश्लेष पुरोन सर्वत्र मासि माशिवास सर्वत्र श्चाद्रिनविचिपिबासोमायामृषभे प्रस्मवाजेषुन सर्वत्र रवोद्गीथे तु प्रश्लेषो नोअविभि सुषावसोमायोसर्व- त्राष्टादँष्ष्ट्रार्कपुष्यसकृतियश सु प्रश्लेष न

सुते चित्वानवे वृद्धाश्च सर्वत्राऽयाख्ये तु प्रश्लेष उदिन्द्र त्वेत्येहीत्यत्र कएवबृहतिपूर्वकल्पे स्तावे च जम्भे प्रतिहारे कौल्मे स्तावे गायतोयूथादानाया कएवबृहति जम्भे च तवाद्यायोसहोदैर्घमराययोर्वैराजे च स्तावे तवद्वि- तीयायामाच्युशिवद्वैगतयो रहस्ये च बृहत्यरुषीप्रतिष्यासूनरीद्वितीयाया बोधीये देवाजरमाते अम इधीमहीत्यत्र त्वनइन्द्रौपगवे चासाद्वतीयोत्तमतृतीयाया मापप्रथोच्छेयदिद्रायोश्येने क्त्वचितोवैराजर्षभे दैवाजसाबृहति महीनधा- रागोराजा च कावे पादाल्यात्पर स्वरोविकृष्यते यथानूषतावद्युतानायाp- शाचिपूजनायत इन्द्रद्वितीयाया दक्षाय विधर्म्मणि गमिष्ठानसपुंस्कृत- मिल्यत्रौशन एवचातीयानि ९

अथापवादा प्रश्लिष्टा अशोरित्यक्त्व शब्दक्त्वाहद्भात्परम्य प्रश्लेष सवत्रेह न यदिन्द्रचित्राया वसिष्ठप्रियषगयो ओर्दवस्थदेतयोष्पवित्राया शीये मोषुत्वापार्श्वे श्रुधिशब्दोऽभ्यासे धियोमेस्परामेध्यायामते जिषुसन्तनिनित्विचिसुष्वाणाया- माधायावेधस स्तवोदस्माद्यायामाथर्वणसौभरयो प्रत्यस्मैतृतीयाया च रथतरेऽवासूजोरातयइत्येतौशब्दौ प्रोषु वत्सास युजारिगरित्सिषायाधरौरवे बोधयोमहेनाया वाज्जीये डितेवसोत्रै ककुभे तमोर्षाया वर्णेऽर्ञ्चतप्रिये ब्रह्म- युजाकक्षे धसोद्रयोवात्सप्रे नदीधिम श्रायन्तायाधसौभरे सैन्योसिबार्हद्गिर-n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

सताननो वहिनोग्रोववम्बाद्वतीयायात्तश्रुध्ये वृब्दगउद्यख्यत इत्यत्र वाज्जीये धारयासेधे धियोसेधे जमवर्त्तेचाऽमेतमद्यकमश्वे ततर्द्दिथेदैर्धे श्रवच्छवोदैतये श्रवच्छवोदैव्य १०

य सयोगोयवात क्त्यचित्सकृष्ठ क्वचिद्विकृष्टस्तत्र सकृष्टग्रहण न्यर्य सा- हीयपरविरर्गमित्रविलम्बेषु नैडे दितयच्चर्षसियश सत्तसर्पपुष्येष्वापृछ्यम- हद्धप सर्वत्र मदेष्वाकूलीये चिह्यनकृन्नथश्च शीयख्योद्गीथे विश्वा- च्याश्विनोर्वतपर्याकूपारपुष्यमरायेषु नाभ्यासे त्वद्रयश्चैतेषु वैघेनेचामराये त्व- मयेस्वासु ऐघैध्यमायासूर्यस्याभिप्रियाणीत्यत्र स्वारकावज्ञीययो रेष एव शब्द सूर्यवतीष्विनोराजद्वितीयाया चौशनेऽतिसूर्यपुष्यमरायकीर्च्चेष्विन्द्र सूर्यधस्रुचनैयकीर्च्चेष्विव सूर्यंकीर्श्ये बयमहाधअसीत्यत्र सूर्यशब्द सर्वत्र वितनैययोस्त्वाद्योविकृष्ट सूर्ये महत्तत्सोमाया वैश्वज्योतिषवात्सप्रयो- रामायामासूर्यधसर्वत्राऽख्य प्रलायामयासूर्यशब्द सर्वत्राऽत्रैव तृतीयाया न सूर्योआजे सूर्यस्य नतेगिर इत्यत्र महीसूर्य कच्चिएइ सत्तसूर्यख्येहवद्वामे सूर्यावैरूपातरिलयोस्त्वसूर्यसौमित्रे समुसूर्यधसतनिनि यथर्चगीते पलर्वणि ष्ववितादाशे महाया शीयविशीयवारमहामित्रतरेष्वेत्यूकमश्वे त्वा- मिद्ध्यविभरे त्वायसर्वत्र व्यार्म्मिर्नाच्चेधे कुण्डपाच्च सद्यने व्योमनीन्द्रसुताया वधशीये हिन्वल्यपसोद्विहिकारगगौवद्ध्यौततरेषु एवतरे च पूर्वकल्पे ११

एयोस्त त्वाधर्त्तायात्तहाविच्चतसन्तनिनो र्विंभाषा प्रसुन्वानद्वितीया- याप्रथतर इदाह्योमानवे ख्युपमाछन्दसे पूतर्योभूषामतीद्वितीयाया शीये त्वामभिदधष्ट्रोत्तरे मथद्विहिकहारभारमानोत्तररौरतरेषूतख्युर्वैरुषान्तरिक्षह्न- स्वासु हष्टथयावैरुपे हर्यश्वपिबासोमद्वितीयायाधसहोदैर्धे मरायैत्वाद्ययो ख्यतमामराये विद्वान्मरायववैराजर्षच्छयो स्त्वामिकूरिहिताया मराये सहोदैर्धे त्वभ्यासो नप्त्योरौणयिवयो परिप्रियाया मार्गीयवे च रणप्ह्मेत्येतौ शब्दौ सौषयर्ये षवित्रमल्येज्ञीये नकिष्ट्वत्सिते ऽसातयाश सर्वत्र न सन्तनिनि पाष्यो क्रोशे ष्यैरयत्रैतक्रोशवार्शेषु त्वधरित्वथा च गa*aाँष्टेयुसिमासु त्व घाशुद्धीये सुहस्त्वाद्योत्तरवरुणगोष्ठार्कपुष्पेषु स्वान परिस्वानाया वैदन्वतहाविच्च- तरेवतीष्वेष एव शब्दोऽक्रान्वासिष्ठे परीताध्याख्याया चानवमेऽहनि त्वक- विर्द्वितीये दन्वते मित्रा स्वा ना सर्वत्र दध्याशिरोविते व्यद्रिभिर्यज्ञीये त्व 37n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

मातीपगवे वरेयय प्रराध्य चातीषङ्गेऽत्यगोभसचो स्व शब्दश्च शीये स्व - कावाभिक्रन्दयो रत्योर्के त्योगभक्त्यो ष्वाविशे त्येते शब्दास्त्रय शार्ङ्गे कृत्थयोनुमाघोत्योगभक्त्यो स्वष्वााविशेत्येतेशब्दा षडेषडे १२ इति षष्ठः प्रपाठकः समाप्त

सप्तमः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ सप्तमः प्रपाठकः देवेभ्य सक्षारे नर्य परीताया माधुयाच्चभीशरौरदधष्ट्रजभानूप्रयौधढ्यौ- एवतरस्थानसकृतिभर्गयशाथर्वणतरेषु नवमेत्वाहनि सर्वत्र दैर्घवर्जं वि- भाषारुणसाम्येष एव शब्द सकृष्टो गोमन्नष्कले त्येष्टद्यच्चद्वथच्चालौशे तमसोर्केचाऽत्रैव तृतीयायामन्त्य सर्वत्र न्योजसाकीर्त्ये क्वय कच्चिएइ का- शीतहाविष्कतयो स्वप्शब्द सर्वासु त्वादेवासोरीत्यापइत्येतौ शब्दौ वैश्वमनसश्रुध्ययो रर्चत्युद्वत्तशीयवितयो सान्वारुहोवशीये भूर्य- वप्शयिलेयवितेषु पर्युष्वान्धीगवसस्तोभयोस्तरस्थैविते राम्ब्येधीया- वदेव्ययो सनित्य सर्वत्राऽत्रैव तृतीयाया न्वाप्शदेव्ये न्युरावन्दक्षाप्य इत्येतौ शब्दौ मराये शेप्याभारद्वाजे च्चस्थिरन्धडिडेऽवत्यख्यस्वारङ्कावज्ञाययो- सचमिन्द्रत्वसूत्रारगीन्द्रस्य यशसि त्वबृह७ स्येत्येतौ शब्दौ द्विहिकादेतये चत्वंस्यन्येयशसिहऽस्यभीवर्ते ष्वपितोलौशे त्वधसुवीर श्येने व्यशब्द शिशुन्देतयज्योतिषयो पुत्रेभ्योभारद्वाजे प्रत्यशब्दोनानतरयोर्युज्याविशीये व- तान्यस्य श्यैतवाजीययो पूतर्यमुत्सेधे स्युक्त्यभि पार्श्वे हरिययासताच्छे- भिर्वत्सासु १

त्वेसोमाभ्योच्छहीत्येतौशब्दौ दैर्धे ध्यानाप्श्रुध्ये पुराध्वकगवतरे जातमार्यज्ञीये पाश्रुत्वामिञ्चरौरवे ह्यग्निभिश्चरत्यस्तावे नैये दुर्यत्चुद्यता चगन्धीगवे न्यैरयज्ञीये त्वान्दूतशीये शवच्चूहारमानवयो स्त्वधह्येहिज्जस्थे त्वपुरूकौएमज्जस्थयो प्रत्ययकीर्त्ये ८ कालेये पूर्या सजये वीर्यख्यरायख्यवारे श्रुधीहवाया माद्येपृष्ठे सरतयेश्रुध्यत्रैतयोस्त्वूमा पूर्वव्यनद्वेत्वेक्रनुमित्येतेशब्दा श्यैते पार्येहर्यशब्दश्च देतये वाभूधेन्यञ्चदेव्ये सत्राच्यानकिष्ट्वायोषत्याचवाशे सप्सद्यत्वेदेवाद- न्त्याल्यान्दूश्मक्त्वमन्ते त्वमङ्गककुभे व्युषा कावे महत्स्वासतनिनि वीरसेन्य सतनिहीइरयो रोषधीभ्योज्ञीय मत्च्छहहति दधेवार्याणिकमश्वे स्वर्णज्योतिरुत्तरे कमश्वे स्वशब्दरनाश्रुध्येऽदश्याबृहद्रथतरयोर्वहारत्वश्रुध्ये हब्दायावि- n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

षटकारणिधने कातयनाभ्यासे त्वावृत्रेष्विद्रगामश्वमित्येते शब्दास्त्रयोवारे त्वामित्वाकाष्ठासु प्रतिहारे बृहति त्वात्तसप्ताहे ष्विन्द्रबृहतरे त्वात्तशब्दौ पूर्वौष्विद्रत्वजष्पे जनित्र्यश्येने वीर्यैर्देव्यबृहतो रत्रैवकाम्यदेतये सरतयेज्ज्विग्य च रथतरे यामेतयरतय क्त्योवारथतरे २

अयिष्कारस्य भैस्वरे प्रत्यये यहणैर्बिसर्गलोप स्थाभिर्यस्ते सुरूपे श्यतिरभिद्युमतृतीयाया वाच सामि ाइrस्तृ स्वासु विशीये श्रुचि परिप्रियाया मार्गीयवे गवि प्रसोमदाया कयवतरे सुति पिबात्वच्छाच्छ्रिनिधनकाराव नृभिईदिरिद्रोमदाया वार्हद्रिररश्मयोर्वरी स्वासु रश्मे ओमरेर्हब्दिग ज्योतिस्तावे प्रत्युबृहति सोमक्त्वतिर्हेप्रत्यये सहस्रधाराया त्वज्यद्रीसामो स्वरप्रथमे चारिष्टे चानादा वद्रिरभ्यासे प्रत्यये क्राया वैश्वज्योतिषवात्सप्रार्केषु नकि नकि- च्छद्रथाधस्वशब्दे प्रत्यये गौरीवितासितयो ३

उ ऽ प्रत्यये ववहणैर्विसर्गलोप पृथु सावर्ते क्रतु परीता- ध्याक्त्वायामायाख्ये त्रीणि त्रिताया वार्शे परिप्रियाया च मायार्यिवे कसु- रिद्रक्रतुमित्यत्र ष्टस्थश्यैतनित्रेष्वि दुर्द्धर्त्ताया वासिष्ठे रहस्ये च योधाबृहति वाजयु सदोवनायामन्तरिक्षे सजूरमेबृहति विसर्जनीयकारौजीरा सैधुक्षिते निकामावितप्रवृङ्गयोउर्याका प्रोषु वत्सास्वकारोगोमत्र श्रुध्ये समुद्ग प्रथम- स्वरहमाउत्वायाप्श्यैतनौधसयो स्व शब्द पूर्व पूर्वे यौक्ते स्वशब्दद्धे वातिहारप्राप्तोलोप क्रियते सिष्ठत्रैशोकयोश्च या- चोत्तरे एयोर्मरायेऽभ्यासे प्रत्यये विसर्जनी चालोपमेके विरामे ४

तकारलोप उछब्द पार्थुरश्मे यद्युदीराया मिलादेच वर्धे प्रत्यये परिम- षित्स्वासु हारायणे दृढाचित्स्वासुवीकेभ्यासे प्रत्यये वोवित्सन इद्रा- याप्सौमित्र इद्रोमदायामिच्छब्द पार्थुरश्म इद्विहिकारज्ञीययोस्त्वमिन्द्र- परित्ययो युद्वैश्वामित्रे प्रसुन्वानतीयाया तवेन्मृत्युबृहति मकारलोप उत्सव- कदैर्धेभ्यर्म्मिहीत्यत्र मार्धेंसूर्यमायाख्ये साप्तमिके तवाया मनीषाक्षौद्रेषु सहो- दैर्घमरायवैराजर्षभेषु स्रसामैटते भ्यासे प्रत्यये सईंत्रिकबृहति प्रप्रीयज्ञा- बृहत्युकारलोप उपहगयप्सूर्यायामैटत उतविब्दगोश्च जनितायाधश्यावाश्वे यकार परिष्टोभत्ये त्यस्मिछब्दे दविशीये वाशब्द सफेप्रियदेवाया प्रथम- 39n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

इतीययोर्विकल्पयोरकार सनेमिच्चायामदेवप्श्रुध्मत्रैतष्कलेष्वऽथायोर्वा- रे प्रथमेऽधस क्षुञ्जकड्ढधीगवयोर्भूद्धादक्षरद्वैदन्वते प्रथमेऽद्वयुसिमाच्च- क्षरवक्रवप्स्त्वाष्द्र्याद्येऽमयेशयि आकारस्तत्वाविप्रायामिहवद्वाम इकार प्रसोमाश्वे व्यञ्जनमपराग विरामे लुप्यते ऽभ्यासे च नोर्मयोर्णसार्जुन श्रञ्जस एवामृताचार्क आच्छारोनुनासिकोवृद्ध सर्वत्रारेववैरवानससतनिषु ५

आउवातयवहितमाउअवति सर्वं पदान्त्य च व्यजन लुप्यते शाता२३उवाभवा सियो२३४वाउया२३उवाशर्ममहो२३४वायूजा२३उवावाजेषुचो२३४वामधा३ १उवा२३एवजातीयान्यनाउभावोक्ष्ल्याएवतरे रेत श्येने षुमन सन्तनिन्यशिश्रयु प्रवस्तृगिव ऐष्ठयश्चान्त पदिकोनाउ भवति सर्वत्र यथा मान्दी२ - मा२३४दायतो३आउवा२३ श्रीरान्तो गोभिरू ३ आउवा २३ मरुञ्च न यो- निधसोमसामि सीदछये ना २३४ हायिनायाउवानाईमाउवा२३ सुनोतसौ पर्ण कोर्स्मरगावासृमेधातिथयो र्णसदस्यवप्रवदुद्रत्सामराजेषु स्थर्शाना- मलोपोयथा द्युमानिमानू २ षारया ३ माउसहस्रिरया ३ माज्जघाचिज्ज्ञियाश् माउवन्मधुमा त्सू २ वीरिया ३ माउतिरेभा३ नाज्जभूवमाना ३ पारिया३ सी३ निरिर्यजा ३ माउश्येनो नयो नी३ द्यार्त्तवा३ ताश् मासदाद्ददाउ नति- ष्ट्रोप्याशुमुद्वतिसोमो वायिरा२३ज्जमनूरा२३ १जतिष्टा ३ उ रहस्ये च न सर्व- माउभवति व्यञ्जन च च न लुप्यते यथा वाजीयनित्यवत्सातीषगसिमासु यत्राउभावो व्यजनलोपश्च तद्वक्ष्याम स्वरान्त कयत्वथ सर्वत्र विष्णवे सह- स्रिरगमिति यरावापत्ययो रञ्जोरैवतयोतर्यम कारश्च रैवते सिमासु सर्व- माऊभवत्णराते छान्दसीषु दिशोवसोरारया घोनामृगतेषु चाऽक्षारित्यक्त्व शब्दस्य रेफलोप स्वरघोषवत्सु प्रत्ययेषु ज्योक शब्दस्त्वोत्वात्तहे सका- रलोप श्रवस्तम साह्णान्विश्वायाप्सणेहते सुशस्तिभिरिलान्दद्वितीयाया मानस्तरीच्युमाजमावर्त्तेथादौ लोप पतग वा सुहस्तास्तावे शीयख्य लोप पराङ्गं वेद्रा येन्दविति क्रौचे वलोप सधावुगतिर्विरते द्वियकारसयुक्ते विकृष्टे पूर्वोयकार प्लुत आकार सपद्यते रयिधसोमश्रवा १ आ २३ यायिक्रौञ्चे निधनत्वात्यावा२माना२३ श्रवा२३४ यी२३४या याशब्द कुण्डपाच्चे महेनाया च प्रणपात् कुण्डपाया२३या सल्यश्रवसि वाप्य अहद्धस्तोच्छात्पर इकार सम्पद्यते रायिधसोमश्रवौश्होवा हाइयाम् ६n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

अनुस्वार स्पर्श स्ववर्गीये प्रत्यये रेफस्यर्शोष्ट्यभि सयुक्त एते श?ास्त्रयोऽन्त पदिक्रास्तोभतयवहिता सर्वत्रातिह्नियते स्तोच्छान्ते विरते लोप ष्फधा- वलोपोवर्हिषि तर्तुराणा पिशङ्गमीशानकृदवशध्येससराऽहमहेत्येव- जातीयान्यतिहारप्राप्त व्यञ्जन लुप्यत आनप्शदेव्ये ज्योतीषि भूष न ददर्शिवारे वर्षसोदशतेलान्दे धस स्वारेघर्णे प्रशासन्तिविशीयाधीयाव- योर्हिन्वन्तिविशीये मन्दानङ्गीर्भिर्जनित्रे धर्मं दैर्धे विदु सिष्ठ इदवउद्वपशीये कर्मवत्सास्वार्थवणे सर्वं तदुकार्त्तयशे स्वरातमेके विसर्जनीयान्त वास्वासु भरेयतुरलोप पूर्वाङ्गं वा कश्चित्पदान्तोलोप प्राप्तोऽतिह्लियते कश्चित्पदान्त पूर्वाग प्राप्तोऽति ह्रियते वचनात्प्राक्सोभस्य स्वरातोविराम स्तोच्छाते विरते लोप ज्वन्धावलोपो निष्ठाअधयदिमायाध सदोविशीयोत्सेधयो कुवित्स्वासु मार्गीयवेऽचिक्रदत्पवमानाभ्यर्षसीत्यत्रकवरातरे पुरमजीजनोहिदेतये मदुरि- तायेददतिदेतय उषर्बुधोमे विवच्चदेव्ये चिच्चिरगस्त्वयाभूषति मानवे सत्प- ओतमिइ विश्वाया ज्ञेये वभे चत्वामिद्धीत्यत्र मद्यमाउवातयवहित छिद्र- मैधाजोल्मपेब्दतमाउवातयवहित पार्श्वसताछिद्रमैधाजोल्मषाग्रेस्त्रिरिगधनेषु ७ शवस सजये सरद्गौतमे निष्कतप्रुणसामिहषोअचिवगया वयुमपद्यन्य- वसायाकाक्षीवते ध्यममैषिरे मरुत्पवमानोरथीतमायाकूलीयसतनिषभेषु दूराद्वतीये प्रथमे रस मार्गीयवे हयत्त्वधसोमामिशामदे द्गित्तंसवर्द्धिताया वितरायो रुभयास्वासु मैधातिथे सपवित्रायाप्सामराजे तद्यजाय- थाद्वितीयाया बृहद्रथतरयोर्यच्छब्दस्तत्रैव बृहतींतरेप्रत्यस्मैद्वितीयाया मध- त्त्विषीमाया च वत्सासूत्पशधसाया विशीयज्ञीययो श्चित्तदद्याया वतीये महदक्रान्वासिष्ठे रहस्ये च माभे मबृहत्यहिधस्वारेपर्णे द्यात पार्श्वेमोषुत्त्वाया नप्तथो परिप्रियायाभुक्तौर्णायव योर्शीये चर्षणीयऔजिष्ठाया ज्योतिरौपगवे पवमानोअजीजनायामवीङ्निलोपमेकेकावे विते श्रुति युषवाहिकेशिनाया- मुभयत प्रभो शैरवयिडने हरिवीचशाकरेर्षभेऽच्छीकेविष स्व सर्वत्र यथा स्व- र्विद शकुनिसाहीये च च्छोर्वदानार्मेधे नस्वेप्रत्यये सिष्ठत्रैशोकयोश्च सिष्ठत्रैशोकयोश्च न

अहद्धादिपदातात्स्वरे परे यकारोज्यवधीयत उपदाता वकारोविकर्षे सर्वत्र तत्र चालोप सन्धौ विरते लोपो बिधियात्रिवरूथासुवस्तया एवचातीयानिn[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

नप्रतीनिवर्त्ते च्छालरेषूद्वत्काववासिष्ठाभिक्रवार्केषु पृणक्तुमहामित्रत्वाष्ट्रीवितेषु येत्वामृजति लौशशैरवयिडनयो रदर्शिश्रुध्ये हत्रेषु सप्तहे द्वद्यन्तस्थपरे लुलोपो यथाकाष्ठासुनरसचाकाष्ठासु आ २ त स्तोभतयवहिते त्व लोपोद्व्यन्तस्थपरे यथाच्छीकषू?योरैटते त्वभ्यासे प्रत्यये वृद्धात्परौच्चौलुप्तौ तत्वामिर सुष्टुत- योवाजया २३ ओतआजिन्नगाइसूतैआ २३४ रानूषूआएवचातीयानि नच्छूम्युज्ञा- सक्षारे स्वायुधोग्रेसिधूना मरुता धेनौ स्वास्वौशने च स्वश्वोनकिष्ट्वद्रथाया प्रियासितयोर्मदेष्वच्छेदिद्रायाधष्कलदासयोर्यज्ञाय सतु सर्वत्र बृहद्वात्स- प्रवैराजपदनिधनश्रुद्धीयवर्ज नदीषु प्रिय सूनाया यौधाजयद्वैवारावतरेषु धर्त्ताया काववासिष्ठाभिक्रदेषु सुतेषु त्वया भूषाया माधुच्छन्दसमानवयो द्युमीप्रमत्तं हिष्ठीये वनेष्वर्यासोमायाधंशाकलवशिसतनिवरहिरेषु ९

पृष्टेषु सुज्ञाने स्वाध्य सोमा पवताया वितमधुनिधनाधीचावेषेधशीयेषु सवत्सरेणेषु प्रबोधियोया प्रवञ्जौशसारथ्ययामीवसु वसुन्यपवमानरुचाया विशीये मर्च्चेषु दानायवार्याया लेयश्रायन्तीययो कविमिवाया चौशने व्यश्नुहिसक्षारे ओषबात्वच्छवर्त्ताच्छ्रिनिधनयो रवल्यख्य सामराजे स्वस्तये- दविशीये दीयाशीये स्वाहुत सदुद्रवाया वारदेतययोर्बुहति च गीथे दीर्घवृद्धो- पहितहिपदातआयिभूतोकाराकारयो प्रत्यययो सधौ यकारमापद्यते गति- ओर्वरतेवायरतयद्रो ३२३ पवमानाभा ३ यार्षां ३ साद्दएवजातीयानि नार्षसि- पुनानाया यथा गौगवाभीवर्त्तयोर्भवयिसीप्रमधहिष्ठीये त्युद्वऽशपुत्रे विश्वा- न्यर्यआपरैटितबोधीयर्षभेष्विद्रायछंतिस्रुचश्चरतिनैये दधियज्ञीयक्रौचयो ख्य- श्विनोर्बोधीयेऽधाह्यमेकमश्वेख्यतमासहोदैर्धर्षभयोर्वराणिशीयश्यावाश्वयोरेकारे च यकारयामोद्वतोर्गतिमाश्च पदात सधौ यलोपो विरतेरमतोयिये२ ३क्त्वा- परोयिये २३ त्रमतोयिये२३ एकाराद काराञ्चस्पोया क्त्यचिदिकारादोवौकार- योरेकीच्छावेलोप १०

हद्धमत पदे तालतयमाभवति हादौ स्तोथेप्रत्यये प्रतिच्छाचान्तदा२ ३ हशियथ - धी २० वयममृ प जाता २३ त्वाशु मायिमहाहस्ती दक्षा २३ हो एव जातीयानि नहिन्वितवद्यौरिद्राय२ सौभरेऽचिक्रमृज्यमानायो र द्योतरवाजक्तिसतेष्वि वदुहानाया पृश्निमतयोगयितित्वाया च त्वाष्ट्रीसाग्नि कनितिस्रोवावा- याँसैधुक्षितौशनयो सहितेत्ताभवति वारे सर्वत्रात पद ना भवति स्वास्वा-n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

भवतिनिमत्त्याद्वनेविष्णुव इत्येतौ शब्दावर्षासोमायाऽशाकले वरिव सन इन्द्राया कौत्से पच्यध्वर्यो साके सवीराया वैश्वामित्रे डिनद्वितीयाया त्वोरिहतीत्यत्र च त्वाष्द्रीसामि रर्म्मिसुषावसोमायोरौरवे रहस्ये च सकृतिनि गौ प्रवृङ्गेःस्वर्विद सुमेषु मानस्तरभीत्यत्रजमवर्त्तषेधयो मीशिवास प्रहिन्वान इति च पूर्वे जनित्रे गीर्भिरुत्तरे श्रीरगाहविषे सवाज्यक्षाया भवेजिघवमानख्य जिवताया च व्यवधयदिमायामुत्सेधे हिन्वार्म्मिसोमाया तुनिच्छशिवयोर्दीर्घनिषेधे पुरोजित्या वस्थस्वरयोरनाभावस्तालज्यख्यान्त - पाकस्य दीर्घशब्दस्त्वाच्छवति पुरोजित्या जस्थेस्वरेचाभवति सहावो इन्द्रे- त्येषशब्द आनसोगन्तुमासरहत्यत्राहद्धमध्वाभवति ज्जितीयोदीक्रौञ्चे षिपरी- पाया माधुच्छन्दसौ वरिव सन इन्द्राया मार्गीयवे जरिस्वारे घर्मे मदिन्तमदि- ष्ठनोगिहाविष्कते यित्रावश्विनोर्वतोत्तरे ११

पदान्तश्चाभवति मातेप्रेतमद्यायाकमश्वे ध्यैन्यैवारोत्तरे शीयेज्ज्वन्दतेकृएवते चर्षणीरधीत्पर्षिहाविष्कते वरिवोधाया मुच्य भीन कौत्से भूधेस्माऽत्पि- बासुताया पृष्ठजमवर्तयो पवन्तेर्म्मिसोमाया मैधातिथे निष्कतैरुणसामिहषो अचिक्राया परीताया च परिस्रवाऽधिसोमउष्वावायेए सुष्वाणाया चगन्धीगवे ऽभिप्रिशीयेचोज्ज कृपेस्वासुनैये विदद्रन्द्रसुतायामुद्रशीये मधुनिधनेत्त्वा- चिसुष्वारगाया यिन्तवेपुरोजित्या प्रतेशैरवयिडने पातवेनौसधहिते शस्त- येतञ्जामदायाप्सहिते गविष्ठयोर्म्मिद्युच्यावने दिवेत्वाष्ट्रीसम्रो सहस्रधाराया मादेनौरेवतीष्वेतिध्यमायामहानामीष्वर्म्मिश्यैते तदिदासतृतीयायाम् १२ इति सप्तमः प्रपाठकः

अष्तमः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ अष्टमः प्रपाठकः यकारे च प्रत्यये हद्धमन्त पदे तात्रज्यमाच्युवति यञ्च यकारसयुक्त वि- कृष्टधस्तौषे मित्रमिव प्रा२३ याधसोमा २ विश्वात्वा २३ या एव जातीयानि नरध्यमहसावानाया कएवबृहति रहस्ये च बृहति नर्य सनोहरीणायामिल्यत्र वैत्रे चाग्रे च परीतायामन्त्योधर्तायामुद्वद्भार्गव ईयतुस्त्वमिद्रप्रतूर्तिष्वित्य- त्राभीवर्त्ते पीयत्यआहतयद्वितीयायामामहीयवे पीयन्तवेमानइन्द्राया वारे स्फिग्य म]स्पे मबृहति हीययमहेनोरेयार्वाजीये तृतीयमृतख्य जिह्वाया नाच्युवति सर्वत्र शीये त्वाभवति पदान्तश्चाभवति शर्मणि प्रदै शीये कारावे रन्ता स्वरे च वियस्ता हद्धमध्वाभवति प्रिय सूनुरवितरे समील्ये जिह्यनकृत्लयश्वयाधियाn[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

यहणाध्यैनौवारे प्रथमे पवस्वदा सुज्ञानेङ्गदाशकुनि विष्टया वाच सामि वयुनावासिष्ठे दिवियज्ञायथोत्तमाया बृहति कृत्लयास्तौरश्रवसे १

अँवौकारयोरनन्तरस्वरनीचाघयो प्रत्यययो सर्वं वृद्धमाभवत्णन्तलोपश्च यथास्परनार्मेधैध्यवाहनिहवमाधेषु नकृछ्यैतविशीययोरथापवादा राग स्व - पृष्ठनैयातिथरश्मेषु सवाभातून इत्यत्राकूपारे दूरेहविराट्सुदैव्ये तकार परि- स्वानायामैध्यवाहे मकार कार्त्तयशमन्तयो रापृच्छ्यधसेधे रथीनार्मेधे प्रा- यश्चित्तेषु पार्थुरश्मे स्वाम्बा कारवर्ज मोकार सखाय सोशाक्त्ये मदायतोनवे वायुमारोच्छासे महाधश्चरतिवाशे सूर्यमरोनैये सुषावसोछदसद्ध्यौतयो स्तोभो गोद्वौगते सोमसुज्ञाने भुवनोटते यिर्नोबोत्सेधे उवर्णतुनसर्वत्राभवति ग्रहा- दाभवत्युभय स्वासुमैधातिथे न सुवारेप्रथमे प्रिय सूनुक्त्वैतिगौगवयो रि- दुर्गौतमसाभ्रयो रकूसिष्ठप्रियेयदिद्रचित्रायाध शिशुधसर्वत्र २

मृगतीय स्पर्श प्रथम स्वरो नामि विसर्जनीयश्च नाभवति भ्र प्रथमात्कृष्यते सदादौ २३ ह्रियामौ २३ स्तियोरौ २३ एवजातीयानि दैतये त्वरातीय स्पर्श प्रथम स्वरोनामि विसर्जनीयश्च नाभवति तत्र त्वौहोशब्द प्रथमात्कृष्यत आविताजरायिहृतृणामौ २३ आ २३ हुमहिश्रवच्छवा प्रायुभा- यिरौ २३ तुरीय त्वा भवति शिशु देतये सचमान समुद्रतुरीया ३ औहोहाइ रहस्ये रहगतीयश्चारातीयश्च स्पर्श प्रथम स्वरोनामि विसर्जनीयश्च नाभ- वत्युगन्ते त्वेव प्रथमकृष्टस्तोभ इलादद्वितीयाया तृतीयादिन्यामौहोवाया चतुर्थस्थोवृद्ध पदात सर्वत्राभवति यथाक्त्वशिशुमक्रान्वासिष्ठेषु श्यैतवा- रयोश्च तत्रापवादा रागोमेबृहति मक्त्यबृहतित्सर प्रत्युबृहत्ययोऽग्रेबृहतिजुष्टो यज्ञाष्टाहत्पूर्जो ऽयपूषाबृहतिगाव श्येनोत्य सिष्ठे भूषोचायाख्येहषो ३४ औहोवा इन्द्रोच स्व षृष्ठइदो ३४ ग्रहो उवर्णं तु न सर्वत्राभवति यहण- दाभवतीदुस्त्रिकबृहति शिशुधसर्वत्र ३

ऊकारोन्त पदिकोयहणादाभवति नमो घोज्यचाग्रायिनमा २३४ ओवातो मा २३४ औहोवा पालच्च च द्वितीयात्कृष्ट तालव्याहायिशब्दश्चाभवल्यो- स्तोभेप्रथमादौप्रत्ययेश्रिया ३ ऊ २३४ वाहा ३ ऊ ३ हा ३ ऊ ३ हा ३ हायिस्वासुनकार श्रायतीयेदानाया ३ वोहुदया ३ ऊ २३४ वाशकारम- ४n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

कारीचहब्दिग त्सिबास्वरद्यसर्वमाभवतियास्तोथेप्रत्ययेवचश्चनादच्छन्नित्येव- जातीयानि मायिते वचा २ या २३४ औहोवा वानावच्छा ३ या २३४ औहोवा औरगयिवयोस्त्वोभवतिकविक्रतौ २ या २३४ ग्रहो वाज्ञताभूधो २ या १३४ औहोवायनिष्टयो २ या २३४ औहोवा चरेवारेहत्या ० सर्वधश्रुधीहवाया स्तोतृभ्यश्चौ कारोत पदिको यहणादाभवत्येकारेहकारयो प्रत्यययो कावया- मवात्वसोमसामसुनामनृताऽ२ इयमधिराए ५ दुरितासा २३ ए ३ सुषाहो २ इव साहो २ शयेनो नया २३ हा अधिगवित्यत्राचत्वमौकारेप्रत्ययेरयि- द्वेऽवृद्धसवंमाभवत्यौहोस्तोभानामुद्धारोगणस्तोभेसस्वरेप्रत्ययेरेवतीत्रां ग्रहो प्राणराशिशाऔहोसाऔहो नेद्रस्तेसोनहिते पूर्विश्वख्य दूज्योतिष्क- रगोवोदेथाप्सूरौगश्चषुशब्दश्चेलादे रथन्तरे सर्वमाच्युवति स्थर्शयाभक्त्योवर्ज- मोस्तोभेप्रत्ययेऽश्विनोर्वतपूर्वे च तालच्च७ शाक्यरर्षथेत्वो ष्ट्यस्पर्शवर्ज- मेस्तोभेप्रत्यये हब्दिगसर्वमाभवत्योवायामानेतरस्वरनीचाद्याया प्रत्ययेप्रत्यये ४

ऊहगानेयोनिवक्त्यरा स्तोच्छाभ्यासविरामा अभ्यासस्तुतछदस विकाराहि प्रत्यक्षपरोक्षादय स्तेषामु क्तोनियमोतोन्येनियमाश्रया पर्वाश्रयाश्च तेषानि- यमाश्रयारया यथैतञ्चतुर्थमद्रातिस्वार्स्थाणाधस्वराणाद्व्यन्तरमुञ्चमुञ्चमुद्वहो दीर्घकर्षणख्यवृद्धिर्नदायात्सितयकर्षण गतेरेकारभावप्राप्तायाएकारनिहत्ति गीतीनामते निधनमेवमादयोनियमाश्रया अथ पर्व्वाश्रया कृतस्वराणि परिमिताक्षराणि छन्दसि तेषामूहे ज्यायसि छन्दसि यथान्यायमावाथ कनीयख्यादितो लोप पर्वणाधसघाताना च शुर्मदायास्तु २यक्षराया उपाद्यलोपोवारे लेयप्रस्तायसदृशेष्वविकारो गायन्त्याद्यायामाष्कारणिधन- वदिन्द्रायाह्युत्तरयोर्वयमुत्वावत् काक्षीवतउञ्चावद्देलय आकाराकारयकारा- भ्यासएनात वोग्निमिति निधने च नित्यमोत्व गौषूक्तेतूञ्चातायाभूने षाश- ब्दाभ्यासात् सम्माप्ति क्रोडे च हि शब्दाभ्यासा द्वर्त्तेचेकाराभ्यासात् साही- यर्मूदपुत्रेषु चात पर पर्वविकारान्वक्ष्यामो यदधिकृतद्यस्वरत पथ्यं तद्य- थायोनि स्वरेविकाराद्यदन्यत्पर्वापद्यते तत्तेनैवोपदेक्ष्याम आमहीयवमध्य- मायामुयाशमरिरिमाताप्स्वासु कमश्वोत्तरयोरेभिर्वर्द्धाप्रवइन्द्रा माय पुम- ध्यमाया तु मरामऽग्निष्टुव्रौधसेध्यमाया मागायाता धाज्जाक्त्यरोत्पत्तिश्च प्राक्य- हूयसाया श्यैतधसतृतीयाया चाऽनुष्टुष्मु वायिश्येतातया कावे स्वासु भिशब्दादकारागमडदपप्ताया च वाशब्दे च नित्यमोत्व पौरुहन्मने स्तोत्रा-n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

मागायता जास्वरोत्पत्तिश्च प्रात्प्तरुताया ५

पृश्चिनि तृतीयदान्ते च दक्षसापति कवीं घृताच्छ्रतद्विषा पति कतयुत्तमे च जमवर्त्तेध्यमायाप्रनोनुमाच वक्षसा पुत्रउत्तरयोर्नेमिस्त्वन्ना यशख्युत्तमाया- मुत्तरा तया नन्दामय दासोत्तरयोर्जरिसङ्घात कार्णश्रवसोत्तरयोर्नुषेजनास- दावृद्धा मार्गीयवे मागायताप्रथमोञ्च प्रसोमप्रथमायामख्यप्रत्राध्ययोश्च पृषा- जिगप्रथमाया च घृतनिधनेछतानुवमित्थव स्वरागमोहवि वप्शब्दख्य चो- द्भाव इदधसङ्घातस्त्रिष्टुष्मुपार्थवाराहवासिष्ठकुत्सरथीयादिषु वाराहे शुचि- वाभूधन्तातरुता पार्थे तु भूययादेर्ह्नीषी प्रकृता वूहेद्वितीय मनुडष्मुत्थभुसङ्घात माज्यदोहद्यौतानयोर्जुहूसङ्घात विछन्द सु च वैराजर्षच्छारिष्टयोर्वाशेध्यम- पादयोश्च दक्षसोतद्विषामतऽहि मद्दे प्रथमोञ्चख्य चतुरक्षरमाद्य पिबासोमास्पर योनिवत् पाष्ठौहीत्तरयोर्हययौतद्विविद्ढौ प्रमाहिद्वितीयाया वाद्याद्धीर्योदेवा तद्विविद्ढाहणीमहा वात्सप्रेभूधतादे कर्षणप्राप्तख्याकर्षणमूत एकाचद्वितीय मभ्यासश्च क्षौद्रे तु वृणीप्रथममपुरोच्चूतएकायाश्च २२यक्षरपसाभ्यास मानवयो पूर्वे च दक्षसापति कश्रीशुर्मटाचैकर्धेलुसोपात्यो तरेचैतख्यामेवान्यत्र- श्रुर्मदाया पूर्वच्छाउपात्य नीच ध्वश्वत्त्वाष्द्रीसामोद्य दक्षसापति कवीधर- द्योत्तरेशर्मदोत्तररयोजति पृच्छा ६

शनेप्रेष्ठ वाजुहोतामयोनावुब्दिगक्षु च कूलीये वैश्वमनसेराथीतमासरतयइन्द्रा वऽशीयोगायन्त्याद्ययामा छाहोतारव्यौ चतुरक्षरा परयोस्ज्यक्षरेछापञ्चाक्षरे- होता द्व्यक्षरेन्यत्र सुज्ञानेनिधनमेकिनेस्वर वाच सामि स्वासूत्तमाया इती- यपादादौ चदक्षसोतद्विषा लौशयो पूर्वेचारवन्ता तु विशुष्ट्यामुत्तरेचतुर्थोञ्च द्वितीयसुधहस्वाखपयोश्च तथाशार्गेतृतीयोञ्च प्लवेवारवतास्तिस्रस्तृतीयेपादे द्वितीयतूब्दिगक्षु चतुरक्षरा प्रथमाद्व्यक्षरे परे पूर्वे जनित्रे च दक्षसोतद्विषा मत वस्तृतीयाया तवमाडवे इदावासिष्ठे चात्रैव तृतीयाष्टम वृद्ध प्रथमा- याप्रुरगसामि च घृतवत्या तिथेचयोनावाद्य७ शुध्यमानयोश्च द्वितीय विशीये धयदि माया भे प्रत्यये प्रथमोञ्चान्त्यख्य वृद्धिरुतद्विषापत्ति कश्रीसाहीये शताद्वितीयधसकर्षात् तथा सर्वत्र सन्यायो मन्द्रश्चतुर्थमयोना वैडकोत्से च वसुच्छ्रचायामोवाद्यख्य लोपोवाशब्दे च नित्यमोत्व क्षितेच हाशब्दे मैधे चायोनौ बोधीये वच्यन्ते वामित्यत्र स्वरागमो मान्तश्च राग दोविशीयेn४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

स्तावहारोपायावातास्थे दौपर्वौहातौ ७

शयिर्क्षु विशीयाद्याया तद्विविद्ढाहरिगमहा वै छन्दसे समन्तेदिवा नक्ता प्रथम दान्त्यख्य हद्भिर्विष्टारपङ्कथा किमित्रिबृहदेतययोर्हणी प्रथम चेसोदैर्धे पराङ्गं नित्यमाचार्यनियमात् पूर्वाङ्गं च हदेव च पूर्वकल्प शङ्कुन्येषख्य ध्यमाया- मकाराभ्यासोऽग्निवोवाजीयद्वितीयाया चैकारे च नित्य दीर्घनन्यधशङ्कनि कौत्सेहि शब्दोहद्ध प्रकृतावूहे दीर्घ सर्वत्र सयोगे ह्रस्वो वार्शे भि- द्रोणेयधशर्मामिषन्तोकाया तद्विविद्ढाप्राणा सर्वासु मनाज्येन्नुमूतयावा- योरनीमुत्तरयो चंज्ञामहाभित्रोत्तरथोश्चतुरत्तराया विधाया वाजीवाजापिवासोमो मुत्तरे जनित्रे पुरोजित्यामुद्गीथाद्यख्य दीर्घत्व दन्वते प्रथममृध्यवप्रियामुत्तर- योवर्त्रितुरे गीथाद्य प्रथमोञ्च मागायता द्वितीये च पादे साचाञ्जा- ञ्जाज्योतिर्वरुणसाम्याद्यानयुषोस्तृतीयोञ्चात्परन्तमु तृतीयाया तु त्रिभाक्यतुर्थो मध्ये निधनानिनिगदहत्तीनि प्रयोगवत्स्वाध्याये गिरागिराप्रप्रवशासिषत- स्थुषश्चेत्यनुब्राह्मणप्स्वाध्याये देवतानामधेयान्यथ निरुक्तेष्वेके यथादेश च कालवविनामपि प्रवचनविहित स्वर स्वाध्याये तथा शाट्यायनिनाधस- मानोदर्केषूदर्कख्योद्धार पूर्वयो स्तोत्रीययोर्महेनाया तूपा२च्छ पद प्रतिस्तोत्रीय वाज्जीये सङ्घातैकत्वात् तथाऽतिच्छन्द सुनित्यवत्सासु त्रिकबृहति च पर्वैक- त्वा दिमाधस्तोमसमन्ते च द्व्यक्षर पदधसकृष्टत्वात् न

प्रतिस्तोत्रीयमार्चिकानि निधनानि स्तोच्छाङ्गभूतानि च पर्वाङ्गभूतानि च तथाहायिकारस्वापदानुस्वराणामन्त सामिकानि च स्तौभिवानि सामा- न्तिकानि सामान्ते सर्वत्राऽन्यत्रगरालीतिभ्य प्रतिस्तोत्रीय वोधीयधुरामश्वयो करावहहति च निधेनोपायान्ता स्तोत्रीया सवत्रेडास्पिरैडानामिडान्ता श्रुधि- याता ८०७ सकवक्तम पगवयो रभ्यसगन्ता पुष्याद्यरयिष्ठयो रुगत्पता प्रवदुद्वत्सामराजेष्वेकारान्ता सुज्ञाने स्तोभश्च सामाद्य सामाते यथान्याय१ रहस्ये तूद्धार तख्य लक्षणोद्देश पवर्गीभूतख्यानुद्धार त्रिरुत्त्प्तम्य सामादावाद्य वचन यथाच्युद्रश्रेयो रिष्टशाक्यरर्षभस्वाशिरामर्कसप्तहैकभूषारगा१ श्रेयसि अहोशद्वस्य लोपो जभोत्तरसस्तोभाजोरूपाणाट् सामातेत्यवचनेसकृतिनि स्तोभाद्य वचन प्रतिस्तोत्रीय मुद्रिद्वलभिदौ पूर्वस्यादौ परस्थाते भर्गाख्य सामादौ स्तोभात्य पद वैराजमृषभेत्यत्यक्त्वात्यवचन यएवापत्ययोयथा यामे वैरा-n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

च्छाइयादि स्तोत्रीयान्ते सर्वासु स्तोत्रीयाद्येचाक्षरेसक्त्यसमज्जे ९

आज्यदोहानि प्रतिलोमानि तेषामाद्यख्य सामादावाद्य वचनम् आथर्व- रादेवस्थानस्वरान्तरिक्षतौरश्रवमानामविकार सर्वोद्धारोतोन्यत्र वैस्न्यपे तु देवतानामनुद्धार प्रयोगसिध्यर्थमि हाथेडाना चैकभूषे च देवताना निधनन्तु सामान्ते सर्वत्र यह्वाघीयो । गुरुषु निषनैकदेश त्रिरुक्तानामन्त्य वचनमृषभे तु त्रिरुक्त देवस्थानपूर्वयोर्निधनाद्य पदमनयायाप्सर्वं दिवाकीर्त्येवैराज श्रास्विकर्णे ष्ठाम्बरव्यासे शतमादियशसि सप्तहेत्वाघवचनप्सामो पूर्व- ख्यापेयहाद्यपदमपावतेचगवावतेचच्चवान्तप्रथममश्विनोर्वतपूर्व ईकारोऽति- क्रान्तो वैरुषशच्चिरर्षभपूर्वयोरर्द्धेडा सामान्तेद्ध्यद्धीऽश्ववतेहौह्लौह्मौ हौ हो- न्तेषुचत्वार सोमा वा औहोवात्सिवा स्वर्ज्योति प्रथमोञ्चमेकारादिकृष्टमे- वषदायस्तोच्छा परासु विधासु ज्योतिर्च्छा शिशुर्वाज्यश्वोमेध्य इति पाद- गीतिस्तुल्या परयोरुद्धार सामान्ते निधनाय स्तोभा स्वर्वत इति निधन- मुपावहादि व्यात्दृतिसामानि पञ्च भूर्भुव स्व सत्यपुरुष इत्येतासु पृथ- गमिन्दूतास्तावोमन्द्रे सोमस्त्रिरुक्त आनीकयातृतीय स्वर्ज्योतिर्निधनमकृ- ष्टैकाराद्येव सर्वेषामेष विकारविधि रेतेन प्रदेशेनोह्य सामगा कल्पयितव्य कल्पयितव्य १० इत्यष्टमः प्रपाठकः

नवमः प्रपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ नवमः प्रपाठकः अथ विकल्पा रवउगतिर्मदमदोधनकामे पुर स्वासूत्तरयोश्चारङ्गमानदेऽष्टेड- रयिष्ठयोर्हिन्वनादीदिहिस्वरा माताहद्धपश्वामित्रे क्रौध्यमषष्ठत्रवमात्र दीर्घे- परयोर्दोषापरत्रीचैर्गवतृतीयदशम कृष्टध सर्वत्र धर्मविधर्मणो पञ्चाक्षरशो- धनानि स्तावे हविष उत्तरयो प्रथमे विराट्पर्यूच देव्येगीथस्तदादिर्नवेनिहोता निधातुवारा रवेसोदैर्थे गकार शनेराजञ्जवत आसोफतृतीयायामृतेनयो- निवन्मध्येज्जाच्चुत प्रान्त्ययोर्वलोपश्चाद्यउञ्चैस्तकारो यजिवाह इहायाप्नावते यशख्युत्तरयोरमिदूतास्ताव एवबृहत्युदा आ इति गीति षभेकाभ्या त्वनोवारे पुनायवबृहति प्रसोएवतरेपुनार्म्मिसोजच्छेचोत्तरयो ककुभोर्विकल्पा १

अथ भावान्यवक्ष्याम प्रगाण यैर्विधीयते आर्चिकां स्तौस्पिक चैव पद विक्रियते त यै १ 8n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय

आयित्व प्रकृति भूच्छाहद्धमेव च गतागतञ्च स्तोच्छानामुञ्चनीच तथैव च २ सन्धिवत्पदवद्गानमत्वमाभविमेव च प्रश्लेषाश्चाथ विश्लेषाऊहे त्वेव निबोधत ३ सकृष्टञ्च विकृष्टञ्च व्यञ्जन लुप्तमनिकृतम् आभावाधश्च विकाराश्च भावानूहेऽच्छिलक्षयेत् ४ एतैर्म्मावैस्तु गायन्ति सर्वा शाखा पृथक्युथक् पञ्चस्वेव तु गायन्ति भूयिष्ठानि स्वरेषु तु ५ सामानि षट्सु चान्यानि सप्तसु द्वे तु कौथुमा ऊनानामन्यथागीति पादानामधिकाश्च ये ६ योनिदृष्टा समा येऽन्ये पादास्त्वक्षरश समा आयेभावश्च नेदानीं दीर्घं यञ्चैव कृष्यते ७ कर्षो तु निवर्त्तते त्सायिबायामुपद्रवे उभावोदृश्यतेसामथोभावश्च यथाक्रमम् न अभ्युदूहेन सर्वत्रोहगीती रहख्यवत् स्वादिपर्वणि तिस्राया तथैवान्येषु सामसु ९ आर्चिक निधनन्याये स्तौस्पिक वा यदक्षरम् कृष्टा; भवेक्त्ययिमन्तोदात्त बधे स्वरम् १० मणाजनधसदद्योनामाविशासिविदेष्मुजित् त्वचाद्वयुधीशयेतिर्भारयि प्रियमभिद्विता ११ जसावसन्तमधर्मत्सुत उद्रथ षिभिर्द्धयन् न्यायादेतान्यपेतानि श्वत एके बधे स्वरम् १२ त्रीभासपौष्कलाष्टेडरयिष्ठाछिद्रधर्मसु त्रैताश्ववतशौत्तमहन्धचितु षडिडयोस्तथा १३ षड्म्मासे पौष्कले सप्त त्रीन् षष्टेडे पृथक्तृचे रयिशौक्तेवृषास्तोभे द्वेद्वेन्यायविरोधिनी ।। अश्वान्धीगवयोस्तोभधर्माच्छिद्रेषुपञ्चसु २

[ ऽ 8१७११८ न ए १८३। ऽ हा ८८ हा 8]

तृतीयोज्ञानये हि स्तोभे दीर्घी भवति न चाग्रे स्थशन्ति व्यञ्च कौत्से चेकारोकारौ नश्चाध्वर्यवमध्यमायो सन इन्द्राया क्षौद्रेच कृतेचापदान्तोवि- n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

शीयेच पूर्वेशूष त्रिणिधने चायाच्छे सेधेषिणोदन कामे च प्रथमकल्पे सौमे स्तावे कार्ते च पर्यश्विनर्वितोत्तरे शकुन्येकार ऋषभे च शाक्यरे समील्ये लघुविनतेऽत्वे कालेये प्रत्रामहीयवे च क्रौञ्चाभिनिधनसप्तहपय उत्तरध- तोद्वत्रासदस्यवेपुर्वरयादिजितिक्षे पूर्वेऽसयोगे मपोत्तरेस्तोम्मे क्रौचेत्वसयौचो नात्राविनेमि कौत्से च हि शब्द प्रवस्तृगिवे कृष्ठादस्थादकार स्वारे च घर्मे हाराद्योनौ त्वेह्यङ्गप्रथमाया च द्वितीयम्प्रसन्त सन्त षञ्जमित्रेरथन्तरभूषा- श्विनोवतेष्वोस्तोच्छे दैर्धे वात्योत्तरयोश्च थेलान्दतीययौक्तेष्वौकारे स्तावाद्य कएवतरेवैयनेकृष्टहद्धयोर्मध्ये रैवते च भूययादि साहीये शतायास्तत्वा त्सप्रेद्वितीयान्त सूर्यस्य स्त्रेभिसामाद्यायामाद्यख्यानय बोधीये मधोनामेके दे- ःयेदीधिन्ववावितदेव्ययो रशब्द स्वरयो कुभेदभेद श्येनेन इरीदीर्घत्वम्

शाकचेहीष्यन्तोवृद्धो शत च्चवे वारान्तोषतयशञ्च दन्वतेचाविप्रोहयि- स्तावक्त्यरान्तो नचाशशूपधात्रयन्ते च त्वाष्ट्री साग्निहारादियोनो नव पूर्वपजरुणसामशोकपृश्निषु च नोदेदिरिक्ते शब्दा अरिष्टे च ये वी इत्येतौ शब्दौ समुद्रछन्दसि चोताया द्वितीयस्थामरपविराजस्तावाद्रेष्णादिरभूद्ध सक्षारवैश्वज्यौतिष गोगारिसेषु नियान्तोदेज्यते व्येद्रिस्तेजयेत्रिणिधनसाप्त- मिकेषु च थे सार्वादिरदेव सिष्ठे तद्विविद्ढाया अन्तोयोनौ रुरासाग्नि च ल्मपदोविशीयाष्टेडेषूर्मिणोद्भावोचस्थे च तृतीयो दादिर्नित्रे च पूर्वे देविशीये हारादिरस्था शृङ्गे कौत्से वेसूष्वा चतुर्थमेकोनामन्ते राधाया अन्त्यानि वर्द्धन्ते ख्यत्योत्तरयोश्चतिरोथल्या योनिवदाद्यायामन्त्ये सर्वाषु घृतनिधनाय च शूवत्था मन्तवद्दान्त्येहोपरे द्वेशाविवोनायामार्द्यैसकर्षाद्वितीयमन्मक्त्वा वारे च नो राहेनो तृतीये देवधन्तातरुतोश्रीवासिष्ठ उतद्विषापति कवीमय दासोत्तरयो स्तृतीयोञ्चाच्छतोत्पत्ति ष्कले वाम्बर उपशिक्षाया प्रावृषहूयसाया क्रेष्वा- यास्ये पुनान इत्यत्र सोमेसोदहद्धोध्यैचेन्द्रमच्छाया द्व्यक्षरायामादिर्मीढेमोञ्च ३५ द्वधञ्च पितापवमानामाशिवासश्च जयसितश्यैतेषु शवचतुर्थेववपामन्द्र

आदिद्वोदा तख्य हदुक्थच्छ्रपयोर्द्वितीय य प्रत्युत्क्रान्त प्राप्त चार्म्मिगति भीशवगतश्यैताजिगोत्तरयोनित्रस्वारयामैषिरवास्वबौषहिरवाच सामह?प्रि- क्षn४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

येष्वचारमिस्रिर्दन्वत्रपोक्षाश्च बोधीयेसर्वमयोनौ नित्रे च विषे च गीथे नप्रवा- अ स्वेयानिधनयोराच्छ्रिहितपौष्कलहव्यगार मानववतीवस्परपर्णयामस

अथोस्थभावोहद्धमाउयत्प्रकृत्या तख्याप्रहरगमऽपदात समान च नरवोव- कल्पेप्रियावसुसिसीदनुभूरितेत्रसुनसतनिनिनिधनत्त्वात्सोभ्यमधु व्ययोकार पादमध्येथेन्दो बभ्रोरेतरे वसोवसूनि वातेयहो[धगोस्तावोषन्द्र वौकार- उद्यावमौमधौमतौतस्थौ योनौचाभे ६

रथतरेस्तावाद्यमाद्यायाहत्त्सर्वत्र एवतरेतुरयिनीचेसर्वत्र चमनजातोरुण्डध सुदेवोव षेधे च तृतीयचतुर्थे देदुरितावसत् आजावितोत्तरयोरेन्द्रयाहिपूर्वयो पर्यूषु चोपान्त्योञ्चा पति गिरा सितेच देवाद्ययोस्तृतीयोञ्चाल्यममिमी- सेधेचार्म्मिसोमाद्ययो पिबासुचाद्याया नदेवस्वास्वाद्ययो डिनेचतुर्थोञ्चानि यथा योनावाद्य द्वितीयाया प्रथमे निघातान्मन्द्रे तृतीयाया च तृतीययो कौल्म दृष्टासिकृगुष्टाम् आशुभगिवे २२यक्षरोद्या पचाक्षरोञ्चाऽऽद्ययोर्योनिवदख्य ध्य- मायामातूनाकूपारेचाद्याया द्व्यक्षरोत्तरयो अच्छिद्रैकर्ज्ञेरगोनीच शेत शब्द- श्चाहद्धौ विचे प्रत्यये वृद्ध सिते भूययना क्षीवतेद्वितीयपादान्त्यमद्वितीयस्वरम् विशीये मोञ्चादि नीचो नौ अहिन्वति सर्वासु शीयक्ष्यर्वाद्याया शीयवत् अन्यदुञ्च५ सकृत्कृश्च च तृतीय नौ द्वितीयमुत्तरयो एकाक्षरे णिधने च जये शताद्वितीयम् ७

गूढं उत्तरयोर्होतायक्षाम् शृतुष्वा शीयवत्तौरे प्रस्तावो योनौ प्रत्रँसधस्थाया यजिसघातवत् पूर्वार्कपुष्यरयिष्ठयो स्तौस्पिक पर्वानुपादे सामान्ते सर्वाणि आर्चिकमकृष्टेसर्वत्राऽयोनौ वैधृते छे नौ थे रे च द्वितीयम् वामे चायोनौ छिद्रेऽभिसोमाद्यायानीचध्यभ्यासे ज्ञीयर्क्षु विशीयात्याया५ ख्यामाभ्याभयो- रेकत्त्वान्माभास पूयते द्विस्वरे विराममेके एवबृहति च शतान्माभयो उञ्जोल्मषध्यमायामुस्थमाउवाया विरामम् डिनतृतीयायोस्तोवऽभ्यासा- भविमेके र घोषे वा विसर्जनीय आमायसिद्धत्वात् बहती क्रौञ्चे तृतीये पादे तृतीयोञ्चमभीवर्त्तवत् ददद्राणतृतीयाया च रक्षाशतासूष्वे पति कवीषु- चान्त्यख्याक्षरम्याभ्यास सवम्बितृतीये पादे कृष्टहद्धयोर्मध्ये वीत लुप्यते ४१n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

कीर्त्ययश सम्प्रसर्पे षुवात्येयति शब्दौ नीचौ अरोचयत्सर्वत्र असूर्य- श्यैते हम्मा शीयवत्क्षारादिश्च गौप्रवृङ्गे सजया भीशववैयश्वसाधादिषु लक्षरासि- द्धत्वात् द्रव्यान्तर एक पर्व भवति नमसा लेयवछ्रायन्तीये मतये हाउवान्त कृष्टो वैराजे चायोनौ विनतप्रतिषेधो वैरुपे त देवतापद देवतापद निधने न

अग्ने स्त्रिणिधन उष्वाया द्वितायपादेद्वितीय हत्प्रमान्योवत्या चानीकपायामाद्य नुच्चि च शोके प्रस्वरे था उत्तरे दम्प्रष्ट्रे सोशब्दे दासे दुक्थेऽभिगतिक्रमयोरहर्य मेधे हायिस्तोभातृतीयमयोनौ कावे गथिषष्ठे सर्वत्र अञ्ज प्रपञ्चम प्रो- ०- त्वादूतोदपप्तयाश्च वैराजे प्रसशब्दाववृद्वैराजे प्रसशब्दाववृत् इति नवमः प्रपाठकः

दशमःपपाठकःसम्पाद्यताम्

अथ दशमः प्रपाठकः नकारश्च भवति सन्ध्यगीत कुवित्सुनाया बोधीये इहवदैवोदासे चोत्तमायामप्रथम स्वासु साहीये चोत्तमायाम् अर्म्मिसोमाध्याख्याया५ सर्वत्र योनौ द्वीद्धे धतद्विधक्षर पर्व दीचोदातपरत्वादेकाक्षरसूनमधिकपतर्वत्वाञ्च प्रथमस्वरे प्रत्यये कृष्यते अभिप्रि २२यक्षराणिसर्वासु न द्वितीयचतुर्थे पादे मराये भ्यासएकाक्षरस्त्रिस्त्त्प्तपादान्ते सर्वत्र अपुरोन पादमध्ये च हिशब्दक्त्वा भ्यास प्रेद्धायामये दीदिहि १०

गूर्द्देभूद्धअँभवत्णकारोऽग्निप्रत्यये वाऽ हिशब्द ए दासे च कावपरर्गकूलीयानामो भवति साहीये च भिशब्दोऽनुक्त्यावे ना- ध्वतवल्यपर्णे बोधीये च वाचि सर्वमोभवत्य नुच्छमोवापरायात्वोच्छवत्य- ऽनातृतीय कृष्टम प्रत्युत्क्रान्तमाचतुर्थकृष्टन्तुपादान्ते भन्द्रकृष्टश्चाभन्द्रश्च भूधेज्यजानाना५ सनित्य इत्येभ्य परोभ्यासश्चदैतय औणयिवयोरो भवति यकारे सानौशब्दश्च सर्वत्राकारे बोधीयनिधने च घोषे २

यसजयभरक्रदाभिकार्णश्रवश्यैताकूप विशोविभीशककुभ- स्वारपरर्गश्वादिष्वायाख्य द्विनिकारावकतियवश्यावाश्वयश्वेषु वज्ञेया मध्य- समन्विताननिधनेरहीष्येषुयासामस ३n४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

श्यैतेतृतीयादिन्याऔहोवाया पर तृतीय नीच नतदिप्रात्ययोर्बुहतिचद्रासा- द्वितीयेकेसर्वत्रा दर्शभ्यमच प्रथमतृतीयइदयययीसूचा कूस्तावतृतीयनी- चमाद्यामायाद्य ध्यमाया तमसेचाधाद्वितीयेनक५ सर्वत्रायोनौ प्रथमेदे स्तोमे- चोत्तरेवकार ओभवल्यत्वे हिष्ठीयगववसितेषु सचपहत्त्सर्वत्रात्णमयोनौ वसु- चद्धितीया दसु तिथेचतृतीयेप्रथमयोनौ जयेचस्तावात्णमयोनौ ४ क्रौचेदेचमात्प्रथमोञ्चम सूरासो येचतृतीयाद्गेब्दगात्तृतीय न प्रसो श्रवस- आयिद्राताज्जेनिलोप उतद्विषायाश्चाद्यश्रवोयाञ्च सेधेतुप्रलपीयूषाद्यायो - सत्राद्यख्यलोप कृतिनितृतीयेदेसर्वत्ररम्यते नुहp द्धितीयेचषभेच प्राक्त्यतु- रेष्वियोनावोमितिचनीच श्वेतृतीयेषतृषद्वरएकचेदृ दसेज्ञीयेहाराद्योनिव दर्वि- शोत्तमार्यौसोमाद्ययोश्चाग्नेयेजास्वरवृत्रविछद सु प्रहूयसायाश्चद्यक्षरम- वृद्दादिस्तनिपाश्चयोर्थथप्ससर्वत्राऽस्तावहारयोरवश्येहिस्तोमसुमराप्रमरा- जीचरे भेचाकारातक्रातमयोना वुदूह सर्वत्रा मीढे गतेश्च कनीयख्यत्व- मोकारस्य कृतलेयेत्व पदगीतस्त्वसिद्धत्वात् ५

श्रुध्वेस्तावेतुरीयेष्यतेसर्वत्र सवत्सायातु तृतीये गोमन्नश्च मरुतामिन्द्रा५ - स्वासूत्तमाया धसेचतुर्थाद्ययोनिवद्ध्यमायो स्तावे द्वितीय घातेरुण- साम्याद्यान्त्ययोस्तु विकारो नार्मेधेधाच्छाद्ययो पाह्मुषामापद्यते थमोञ्चेषभ- हविम जनेचभु लवि स्मित्सिचवरुपृब्दिगश्यैतमद्द्वेषु ष्टभेचौशसूये शीयेचना- कृदेह द्यशसिकृष्टादेक ध्यमायामकारोद्वितीय५ समिश्ल सुरूपे पदगी- तअँष्ठये हकारे च ककारश्चोभवतिमरायेद्विमात्र ष्ठेष्व कार तरायेषुप्यते नौ- वरुणसामि द्वितीयेलादेथमोञ्चमऊभति चतुर्थेतुहणीजास्वरे सर्वत्र कापाच- प्यतेनयताविमिरेच देदेचाविधा सर्वत्रा योनौ जाम्बरेश्चमनसेचद्विष- श्वमनसेचद्विष ६

अष्मुषडतरेक्षाष्कारणिधनवदुपान्त्ये ओस्परायवा ऽन्यत्रसुताद्यलुप्ता पञ्चाक्षर- श्चाभ्यास क्राया राजेध्यमायापाष्टे वृ दाद्यायाचाल्यख्यत्तमसेच्छासूत्तरयो- शीतरुस्तेचतुरन्तरे नाभ्यासे नरायेहा उवाद्वितीयात्सकृत्कृष्टा दात्याविधा सर्वत्रस्वासूत्तमाया प्रथमेदे मूर्द्धन्यएवदन्त्य स्वरोपधो णश्चयोतिहारीख्या- दावकृतपूर्वपदवत्कश्ष्कतेचागमोलोप्य ७ ४३n[ ऽ 8 क 8१८ त ७ १८३। ऽ ।। ८८ ।। 8] प्रातिशारतय १९१४७ गप्राऽप्तक्ताZ०ापाप्राप्तZऽाााप्त7गग०ाप्रप्तसग०ापगत्तसप्ताास्०ापभा

कारर्गश्रवसोत्तरयोतर्ये स्वदयसदाभूधा दस्म सुराक्रौचेस्त्रभानहिवा मग्निवो- वाजीयउपात्त्यकृष्ट सर्वासुत्रिकवत्सायाचाद्ययो प्रथमायाचतुर्थमुत्तरयो पञ्चमस्वासु वैराजे तृतीये प्रथमात्येहद्धेऽप्रस नार्मेद्वितीयायां राधा- यातृतीयमयोनौ कौत्सदँष्ट्रोत्तराकूपारँश्रुध्यपृश्निमानचाद्यरुणवैधूतवा- सिष्टतिथकुभनित्रेषुचनौ तीषगशाक्यरयोराधातोऽयोनौ ग्निस्वीवारे रिनुरयि शोके मन्मोभिस्त्रिरिगधने सौहविषरधोत्तरयोर्गो च्छ्रिरिलान्दस्वान्त्याद्यमु- पान्त्यमयोनौ न

यस्तेहरेच श्येनेदानाधरा प्रोवाराह ऊताकयस्थिरा द्वितीयमकर्षण धनी- साविसोच यसुसफेमादात्र्यक्षरा देतयेप्रहूद्वितीयेमथता वैराजेयोनावन्त्ययोर्नत वैश्वमनसेत्वा स्तोच्छार्चिकसधेर्यहणात्सप्रेद्द्वितीयातेप्रोत्तमायामाद्ये शौक्तेचा- द्ययो शौत्तेनच सुषाश्चरिगप्रले रुरासाग्नि इलादेहीषीप्रभृत्युद्धारोऽत्यायामनुद्धार स्तमसोर्केयोनावाद्ययोर्मागायतोद्धातनिघातौ ९

अथोहगीतीना प्रस्तावोद्देश स्तोभ पुरस्तादतर्वा प्रस्तोतुरतेवा विधाद्य उद्गातुस्तकारावर्षभपावमानजनित्रारया हुवादिर्वासिष्टे पद्योनादेशे द्व्यक्षरो- वासकृतिदतिच्युतयोश्चतुरक्षरोवासुस्न्यपाजिचौडसाकमश्वाना सदेवतोवारा- जनशाक्यरर्षभयो द्विपात्स वयना नदगौशृगरात्रिदैवोदासाना कावश्रौ- तकक्षार्षभर्त्र्यतायाख्यैडौक्ष्रगौरधैडसौपरर्गमोच्चमायार्यिवज्जराबोधीययद्वाहिष्ठी - योत्सेधवाम्म्बारसामराजपौरुमीढपूर्ववारवतीयवार्त्रतुरयराववैरुपहस्वाबृह दोषशामहादिवाकीर्त्त्याना वात कृष्टाह्रब्दगो द्विर्वावारवतीयआस्मनिचमहा- ओदवाकीर्त्त्वे यातोदाशन्त्वत्त्यभासशाम दगायत्र्यासिताना जागतोवीकवसिष्ट- प्रियपज्रारया वारातोवैश्वामित्रे हाउकारात सतनिजमदन्त्याभीवर्तकतिय- शाकारात रणाष्ट्रीसामा जाराग्निदूतोपक्रमाणातएवाविभाग्यानाम् १० यौक्ताश्चडयास्यत्रैशोकक्रोशश्मौष्टोदृष्णशपुत्रदैर्शतमससिमानानिधवैराजाना द्व्यक्षरोऽ भ्यस्तोद्वचक्षरभ्राभृपेटतसौहावधश्चेष्णथोत्तरपथोत स्वरारगाममिदूता- भ्यस्ताम ध्यमक्राचख्य पादो भ्यस्तोवषडता भ्यस्ताकूपारराजनपयसा द्वादशा- क्षराणि चरैवर्तषभे २२यक्षरोबृहच्छे सोमसामगायत्रीक्रौचत्रैरूपौदलगाय- २यौशनसैधुक्षितमैधाति थरोहितकूलीयेहवदैध्मवाहेद्रयश कगवबृहत्त्रैष्टम ययn४२क१२१६७७०ः २२२-०२ भा सामवेदप्रातिशारतय [ ऽ 8१७११८ त ए १८३। ऽ त 8५ त? 8]

श्यावाश्वशौत्त्प्तवाषहिरवाजभृत्कारर्गश्रवसानाचत्वारि द्वेवात्ययो षट्शकु- बर्हितवाज्जजिक्त्याररोहितकूलीयासितयौत्तमस्रुवानामष्टावौरुक्षयज्जाचातसो - मसाम्रोरेकादशोत्तरेजनित्रेद्वादशहरिश्रीयते स्तोभउपायात पदनिधनेषु निधन- चतद ग५ ख्या द्विरेकवृषे त्रिवपिदस्तोभेष्विलादाद्येत्रिरुक्तयथो?मितरेष्व- त्येवाद्व्यक्षरो महानाग्नीषुद्विपदासुप्रस्ताव शाक्यरप्रथमेष्व ध्यासषुरीषेषु च यथोपदिष्ट वैछदसेषुचातिप्रास्ताविकमेवच्छा द्यरावादीनामप्रस्तातयाउत्तरा प्रस्ताज्येवासतनिन प्रस्ताज्येवासतनिन ११ इति पुष्पसूत्रे दशमः प्रपाठकः पुष्पसूत्रं समाप्तम्

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सामप्रातिशाख्यम्&oldid=87642" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्