आश्वलायन श्रौतसूत्रम्

अध्यायः १ दर्शपूर्णमासः

अध्यायः २ अग्न्याधेयम्, अग्निहोत्रहोमः, उपस्थानम्, पिण्डपितृयज्ञः, अन्वारम्भणीयेष्टिः, काम्या इष्टयः, इष्ट्ययनानि, चातुर्मास्यानि

अध्यायः ३ पशुयागाः, प्रायश्चित्तानि

अध्यायः ४

अध्यायः ५

अध्यायः ६

अध्यायः ७

अध्यायः ८

अध्यायः ९

अध्यायः १०

अध्यायः ११

अध्यायः १२

अत्र उद्धृत पाठस्य टंकण स्रोतं निम्नलिखितमस्ति -

Peter Freund