कथासरित्सागरः/लम्बकः १५

< कथासरित्सागरः(कथासरित्सागरः/लम्बक १५ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

तरङ्गः १ मंगलाचरणम् ; नरवाहनदत्तस्य कथा (क्रमागत) ।।

तरङ्गः २ नरवाहनदतस्य कथा (क्रमागत) ॥