चम्पूभारतम्
चतुर्थः स्तबकः
श्रीमदन्तकविः

<poem> याते ततो निजपुरीं यदुवंशकेतौ राज्ञे मयो मणिसभां रचयांबभूव । यस्या रुचं समवलोक्य शुचाधुनापि जीवं गतागतजुषं वहते सुधर्मा ॥१॥