चम्पूभारतम्
द्वितीयः स्तबकः
श्रीमदन्तकविः

<poem> रहसि नलिनतल्पे रत्नपर्यङ्ककल्पे दिनविरतिसमीरैः सेव्यमानः स भीमः । तटभुवि कुसुमानां तादृशैर्गन्धपूरै- रधिकमलसताया हानिदद्रौ निदद्रौ ॥१॥