प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिस्रोतः β

याज्ञवल्क्यस्मृतिः/व्यवहाराध्यायः/दत्ताप्रदानिकप्रकरणम्

< याज्ञवल्क्यस्मृतिः‎ | व्यवहाराध्यायः(दत्ताप्रदानिकप्रकरणम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

स्वं कुटुम्बाविरोधेन देयं दारसुतादृते ।
नान्वये सति सर्वस्वं यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम् । । २.१७५ । ।

प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषतः ।
देयं प्रतिश्रुतं चैव दत्त्वा नापहरेत्पुनः । । २.१७६ । ।