नवमोऽध्यायः

कश्यप उवाच-
एवं संबोधितस्तत्र आत्मा ध्यानादिकैस्तदा
त्यक्तुकामः स तत्कार्यं पंचात्मकं स बुद्धिमान् १
निमित्तान्येव पश्यैव प्राप्य तांस्तान्प्रयाति सः
विहाय कायं निर्लक्ष्यं पतितं नैव पश्यति २
सहवर्द्धितयोर्नास्ति संबंधः प्राण देहयोः
धनपुत्रकलत्रैश्च संबंधः केन हेतुना ३
एवं ज्ञात्वा शमं गच्छ क्लैब्यं मा भज सुप्रिये
अयमेव परं ब्रह्म अयमेव सनातनः ४
अयमात्मस्वरूपेण दैत्य देवेषु संस्थितः
अयं ब्रह्मा अयं रुद्रो ह्ययं विष्णुः सनातनः ५
अयं सृजति विश्वानि अयं पालयते प्रजाः
संहरत्येष धर्मात्मा धर्मरूपी जनार्दनः ६
अनेनोत्पादिता देवा दानवाश्चैव सुप्रिय
देवाश्चाधर्मनिर्मुक्ता धर्महीनाः सुतास्तव ७
धर्मोयं माधवस्यांगं सर्वदैवैश्च पालितम्
धर्मं च चिंतयेद्देवि धर्मं चैव तु पालयेत् ८
तस्य विष्णुः स धर्मात्मा सर्वदैव प्रसादवान्
धर्मेण वर्तिता देवाः सत्येन तपसा किल ९
येषां विष्णुः प्रसन्नो वै धर्मस्तैरिह पालितः
विष्णोः कायमिदं धर्मं सत्यं हृदयमेव च १०
यस्तौ पालयते नित्यं तस्य विष्णुः प्रसीदति
दूषयेद्यः सत्यधर्मौ पापमेव प्रपालयेत् ११
तस्य विष्णुः प्रकुप्येत नाशयेदतिवीर्यवान्
वैष्णवैः पालितं धर्मं तपः सत्येन संस्थितैः १२
तेषां प्रसन्नो धर्मात्मा रक्षामेवं करोति च
तव पुत्रा दनोः पुत्राः सैंहिकेयास्तथैव च १३
अधर्मेणापि पापेन वर्तिताः पापचेतसः
सूदिता वासुदेवेन समरे चक्रपाणिना १४
योसावात्मा मयोक्तः पूर्वमेव तवाग्रतः
सोयं विष्णुर्न संदेहो धर्मात्मा सर्वपालकः १५
दैत्यकायेषु यः स्वस्थः पापमेव समास्थितः
जघ्निवान्दानवान्देवि स च क्रुद्धो महामतिः १६
स बाह्याभ्यंतरे भूत्वा तव पुत्रा निपातिताः
येन चोत्पादिता देवि तेनैव विनिपातिताः १७
नैषां मोहस्तु कर्तव्यो भवत्या वचनं शृणु
पापेन वर्तते योसौ स एव निधनं व्रजेत् १८
तस्मान्मोहं परित्यज्य सदाधर्मं समाश्रय
दितिरुवाच-
एवमस्तु महाभाग करिष्ये वचनं तव १९
कश्यपं च मुनिश्रेष्ठमेवमाभाष्य दुःखिता
संबोधिता सा मुनिना दुःखं संत्यज्य संस्थिता २०


इति श्रीपद्मपुराणे भूमिखंडे देवासुरे दितिसंबोधनं नाम नवमोऽध्यायः ९