पृष्ठम्:प्रपञ्चसारः (प्रथमो भागः).pdf/२७१

पुटपरिशीलयितुं काचित् समस्या अस्ति
२५०
प्रपञ्चसारे


मन्पापमयभाग
 तम्य ध्ययो च महापानिधी।
मौचिम्माणिक्याभी
 वपन्ती धारया धनानि मदा ।।१६॥

मिदिममृदी पान्या
 कान्तिमदनावनी मद्रयया ।
द्राविाणियमुपागम्य
पाामन्याप विमनिधियुगप्रमदाः ॥ १७ ॥

ध्याय विघ्नपानि
 पावादिगमयमयुम्या
प्रपा प्रपत्र
 परमादीला मन्त्री ॥१८॥

मा. ग बहुभावा-
 मिति
समान मात्र
 माया मम "..