प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१६३
षष्ठोऽङ्कः

 चेटी-एदु एदु अजओ । [ एवेत्वार्या ।]

 वसन्तसेना—(परिक्रम्य ) हल्ले ! वीसम तुमे । [ चेटि ! विश्राम्य स्वम् ।।

चेटी-जे अज्ञआ आणवेदि । [यदार्याज्ञापयति । ( इति निष्क्रान्ता)

 वसन्तसेना—( दक्षिणाभिस्पन्दं सूचयित्वा, प्रवणमधिरुह्य च ) किं wणेदं फुरदि दाहिणं लोअणं ? अधवा चारुदत्तस्स जैव देसणं अणि- मित्तं पमज्जइस्सदि । [ किं न्विदं स्फुरति दक्षिण लोचनम् ? अथवा धारु- दत्तस्यैव दर्शनमलिमिचं प्रमार्जयिष्यति ।]

( प्रविश्य )

 स्थावरकचेट----ओशालिदा भए शअडा । ता जाव गच्छामि । ( इति नाट्येनाधिरुह्य चालयित्वा, खगतम् ) भालिके पवहणे । अधवा चक्कपलिवट्टिआए पलिश्शंतश्श भालिके पूर्वहणे पडिभाशेदि । भोदु, गमिशं । जोध गोणा! जाध । [ अपसारिता मया शकटाः । तद्यावहू- च्छामि । भारवरप्रवहणम् । अथवा चक्रपरिवर्तनेन परिश्रान्तय भारवरप्रवहणं प्रतिभासते । भवतु, गमिष्यामि । यातं गावौ ! यातम् ।]

(नेपथ्ये )

 अरे रे दोबारिआ ! अप्पमत्ता सएस सएलु गुम्मट्ठाणेसु होध । एसो अज गोवालदारओ गुत्तिों भेजिअ गुत्तिवालों वावादिअ बैधणं मेदिअ परिभट्टो अवकमदि, तो गेहध गेहध । [ अरे रे दौवारिकाः !


इति चक्रपरिबृत्तिदानार्थम् । एतेन शकारस्य काकनेत्रमुक्तम् (१)। अतोऽपि चे शकारलाघवमुक्तमित्यवधेयम् ॥ भालिके भ ( भा) रयेत् । सभारमियर्थः । मत्व- यः । गोणा गावः ॥ संकुलानि मानि पदानि मलानि (?)। पत्रं प्रवहणादि । गुम्मष्ठाणेसु । लेपो जीमूतरथस्थाने () । परिकभो बन्धनभेदापगतः । ता