प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२३७
नवमोऽङ्कः

 अधिकरणक---अलं लज्जया; व्यवहारस्त्वां पृच्छति ।

 श्रेष्ठकायस्थौववहारो पुच्छदि । णत्थि दोसो, कधेहि ।। [ व्यवहारः पृच्छति । नास्ति दोषः, कथय ।]

 वृद्धा--कधं ववहारो ? । जइ एवं, तो सुणतु अज्जमिस्सा । सो खु सत्यवाहविणअदत्तस्स णत्तिओ, साअरदत्तस्स तणओ, सुगहीदणा- महेओ अज्जचारुदत्तो णाम, सेट्टिचत्तरे पडिवसदि । तहिं मे दारिओ जोव्वणसुहं अणुभवदि। [कथं व्यवहारः ? । यद्येवं, तदा शृण्वन्त्वार्य- मिश्राः । स खलु सार्थवाहविनयदत्तस्य नप्ता, सागरदत्तस्य तनयः, सुगृ- दीतनामधेय आर्यचारुदत्तो नाम, श्रेष्टिचत्वरे प्रतिवसति । तत्र मे दारिका यौवनसुखमनुभवति ।]

 शकारः-शुदं अज्जेहिं ।। लिहीअंदु ? एदे अक्खला । चालुद- तेण शह मम विवादे । [ श्रुतमार्यैः १ । लिख्यन्तामेतान्यक्षराणि । चारु- दृतेन सह मम विवादः ।]

 श्रेष्ठकायस्थौ-चारुदत्तो भित्तो त्ति णस्थि दोसो । [चारुदत्तो मित्रमिति नास्ति दोषः । ]

 अधिकरणिकः-व्यवहारोऽयं चारुदत्तमवलम्बते ।

 श्रेष्ठकायस्थौ--एवं विअ । [एवमिव ।]

 अधिकरणिकः-धनदत्त । वसन्तसेनार्यचारुत्तस्य गृहं गतेति लिख्यतां व्यवहारस्य प्रथमः पादः । कथमार्यचारुदत्तोऽप्यस्माभिराहा- ययितव्यः । अथवा व्यवहारस्तमाह्वयति । भद्र शोधनक ! गम्छ । आर्यचारुदत्तं खैरमसंभ्रान्तमनुद्विग्नं सादरमाहृय प्रस्तावेन---'अधिक- रणिकस्वां द्रष्टुमिच्छति' इति ।।

 शोधनकः-जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्क्रान्तः, चारुदत्तेन सह प्रविश्य च ) एदु एदु अज्जो । [ यदार्थ आज्ञापयति । एत्वेस्वार्थः ।]

टिप्प०—l कायस्थस्यदं नाम । स च सांप्रतं रेकर-क्लार्क' इति संया प्रसिद्धः ।