एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
२८८
मृच्छकटिके

दिष्टया भी व्यसनमहार्णवादपारा-
दुत्तीर्ण गुणधृतथा सुशीलवत्या ।
नावेव प्रियतमया चिरान्निरीक्ष्ये।
ज्योत्स्नाढ्यं शशिनमिवोपरागमुक्तम् ॥ १८ ॥

तस्कृतमहापातकः कथमिवैनमुपसर्पमि ? । ( अथवा) सर्वत्रार्जवं शोभते । (प्रकाशमुपसृत्य बद्धाञ्जलि.) आर्यचारुदत्त ।।

 चारुदत्तः-ननु को भवान् ।

 शर्विलकः---

येन ते भवनं भिवा न्यासापहरण कृतम् ।
सोऽहं कृतमंहापापस्त्वमेव शरणं गतः ॥ ४९ ।।

 चारुदत्तः-सखे ! मैवम् ; त्यासौ प्रणयः कृतः । ( इति कण्ठे गृह्णाति )

 शर्विलकः---अन्यच्च,---

आर्यकेणार्यवृत्तन कुलं मानं च रक्षता ।।
पशुवद्यक्षवाटस्थो दुरात्मा पालको हृतः ।। ५० ॥

 चारुदत्तः–किम् ।।

 शर्विलकः----

त्वद्यानं यः समारुह्य यतस्त्वां शरणं पुरी।।
पशुवद्धितते यझे हृतस्तेनाद्य पालकः ॥ ५१ ॥


हृत्वेति ॥ ४७ ॥ दिष्ट्येति ॥ ४८ ॥ येनेति ॥ ४९ ॥ आर्यकेणेति । यज्ञवाटो यज्ञस्थानम् । एतच्चापरिच्छिभजनसंमर्दैन प्रमादस्थानम् । तेन सर्वो टिप्प०-- अन्न व्यसनमेवापारो महार्णवः, तस्मात् गुणः रज्जुः; पक्षे,- वसन्तसेनानुरागः, नावेद प्रियतमयी वसन्तसेनयोद्धतः । उपरागात् अहणान्मुकं तेजस्विनं शशिनमिवेत्युपमानम् । 2 सुवर्णचौर्ये महापातकमिति स्मृतिवचना ‘कृतमहापाप' इत्युक्तम् । ---