प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


मारा वदधिष्ठातव्यं च पालक हस्वार्यको राजा भविष्यति' इति सिद्धा. देशाजातशकेन राज्ञा पालकेन घोषादानाय्य कारागारे निगडितस्तत्र तन्मित्रशर्विलकमोचितैकपादस्थ निगडतया पलायितोऽधिष्ठाय चन्दनक- नानो दण्डधारका खई लभमान आर्यको गोपालप्रकृतिः पुरावहिर्यातीति प्रतिपादितम् ॥ सप्तमेऽके आर्यको जीर्णोयानं गतः सानुकम्पं चारदत्तेन मोचितापरपादकलो रथारूक एव राजभयात् स्वघोषमपक्रामति, सपरिजनश्वारुदत्तो निजसदन. मिति समुपयर्णितम् ।। अष्टमेऽके स्थावरकेण शकारोद्याने नीता वसन्तसेनां विटचेटौ कार्यव्याजेनान्यत्र प्रेव्यै- कान्ते रन्तुं प्रत्याचक्षाणां मोटयिरवा, वृक्षपर्णचयेन प्रच्छाद्य सपरिजने शकारे गते, तदुधानेकदेशे धस्वाणि प्रक्षाल्य शोषयितुकामः शकारताडितपूर्वः श्रमणका पत्रचयमासाय स्फुरणेन सान्तरमवबुध्य पर्णराशिमपाकृत्य तत्र व स्त्रियं वा माधुरकधूतकराभ्यां दशसुवर्णदातव्ये सुवर्णवलयप्रदानेन निजोपकारिकां तो बसन्तसेनामेव प्रत्यभिज्ञाय 'पूर्वमनुगृहीतः संवाहकोऽहमस्मि' इति परिवारय निकटविहारस्था निजधर्मभगिनीं प्रति तां गमयति समाश्वस्तमना गेहं यातु सेत्यर्थमिति प्रथितम् ॥ नवमेऽके अधिकरणे गरवा 'मदुद्याने धनलोभेन वसन्तसेना चारुदतेन भारिता' इति निवेदयति संस्थानके तमिर्णयायाहूतायां वसन्तसेनामातरि च 'निज- वल्लभ चारुदस रमयतुं गता' इति निरूपयन्यामकस्मात्तत्रागस्य प्रधानदण्ड- पालकवीरके 'न केनाप्यवगुण्ठितेन गन्तव्यम्' इति राजाशया छत्ररथेनचाह- वसं रमयितु जीर्णोचान गरछस्ती वसन्तसेना विलोकितुं प्रवृतोऽई चन्दनम- हसरकेणापमानितः पादताडनेनेति वर्णयति, रोहसेनाय घसन्तसेनादसानि लिजभूषणानि पुनस्ता प्रत्यर्पयितुं कुक्षौ निधाय निजमित्रमधिकरणमोज. कशब्दापितं निरीक्षितुमागते विदूषके शकारेणोखावचं प्रक्षप्याकुशलतया सर्वसमक्ष तानि तत्रैव पातयति, विभावितापरा, चारुदत्तं पुराभिर्वासयित