एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
50
THE VAIRAGYA-ŚATAKAM

वितीर्णा सर्वस्वे तरूणकरुणापूर्णहृदयाः
स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिम् ।
वयं पुण्यारण्ये परिणतशरचन्द्रकिरण
स्त्रियामा नेष्यामो हरचरणचिन्तैकशरणाः ।। ८६ ।।

 86. Giving away all possessions, with a heart filled with tender compassion, remembering the course of Destiny which ends so ruefully in this world and, as the only refuge, for us. meditating on the feet of Hara ( i. e. Siva ), O! We shall spend, in the holy forest, nights aglow with the beams of the full autummal moon

कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वस
वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम् ।
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामिं दिवसान् ।। ८७ ।।

 87When shall I pass the days like a moment, residing on the banks of the celestia river in Varanasi, clad in kalpina (a strip of cloth) and with folded hands raised to the forehead, crying out ——‘Oh Lord of Gauri, the Slayer of Tripura, the Giver of all good, the Three-eyed, have mercy!"

ज्ञात्वा गाङ्गः पयोभिः शुचिकृमुमफल रर्चयित्वा विभो रैव
ध्येये ध्यानं निवेश्य क्षितिधरकुहरग्नावपर्यमूले ।