पृष्ठम्:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-२).djvu/१६५

एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


९७२ कौमुदीपूर्वार्धगतसूत्रसूचिका पार्श्वम् | सूखम् २०७४ दण्डव्यवसर्गयोश्च (५-४-२) ९२६ || ६११ दूरान्तिकार्थे षष्ठय० (२३-३४)४४७ १७३१ दण्डादिभ्य (५-१-६६) ८३५ | १०१७ दृग्दृशवतुषु (६३-८९) ६४५ १२१९ दधष्ठक् (४-२-१८ ) ७१२ || १४३३ दृतिकुक्षिकलशिव० (४ ३५६) ७६७ १९१३ दन्त उन्नत उरच् (५-२-१०६) ८८२ | १२०८ दृष्ट साम (४ २ ७) १९२० दन्तशिखात्सज्ञा०(५२-११३)८८४ | १४२२ देयमृणे (४-३४७) ७६५ ३४५ दश्च (७ २ १०९) २३३ | २१२६ देये त्रा च (५४-५५) ९४२ ११४५ दाण्डिनायनहा० (६४-१७४) ६९२ | ९२२ देवताद्वन्द्वे च (६-३२६) ६०३ ३२५ दादेर्वातोर्ध (८ २ ३२) २२१ | १२३९ देवताद्वन्द्वे च (७-३२१) ७१७ १९६७ दानी च (५३ १८) ८९५ | २०९२ देवतान्नात्तादथ्यें० (५ ४ २४) ९३२ २०६९ दामन्यादित्रि० (५-३-११६) ९२४| २०५५ देवपथादिभ्यश्च (५ ३ १००) ९२० ४८६ दामहायनान्ताच (४ १२७) ३६५ || २१२७ देवमनुष्यपुरुषपुरु०(५-४५६) ९४२ १९७४ दिक्छब्देभ्य सप्त० (५३-२७)८९७ | २०९५ देवात्तल् (५४ २७) ९३३ १३७६ दिक्पूर्वपदाठ्ठञ्च (४ ३ ६) ७५४ || १४३९ देविकाशिशपादित्य०(७ ३ १) ७६८ १३२८ दिक्पूर्वपदादस० (४ २ १०७) ७४४ | १९१२ देशे लुबिलचौ च (५ २ १०५)८८१ ५१५ दिक्पूर्वपदान्डीप् (४-१-६०) ३८७ | १२०१ दैवयज्ञिशौचिवृक्षि०(४१ ८१) ७०७ ७२७ दिक्सङ्खये सज्ञायाम् (२१-५०)५०९ ||१२३५ द्यावापृथिवीशुन० (४ २ ३२) ७१७ १४२९ दिगादिभ्यो यत् (४-३-५४) ७६६ | १९१५ द्युट्टम्या म (५२ १०८) ८८२ ८४५ दिङ्नामान्यन्तराले(२-२-२६)५७० | १३२१ द्युप्रागपागुदक्प्र०(४ २ १०१) ७४२ १०७७ दिल्यदिल्यादित्य० (४-१-८५) ६६४ | २०५९ द्रव्य च भव्य (५ ३ १०४) ९२१ ३३७ दिव उत् (६१-१३१) २२९ || ११०५ द्रोणपर्वतजीव० (४ १ १०३) ६८२ ३३६ दिव औत् (७-१-८४) २२८ | १५३९ द्रोश्च (४ ३ १६१) ५६२ दिव कर्म च (१-४-४३) ४२२ | २१५० द्वन्द्व रहस्यमर्य० (८-१-१५) ९५४ ९२७ दिवसश्च पृथिव्याम् (६-३-३०) ६०५ | १७९८ द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च(५ १ १३३)८५३ ६१९ दिवस्तदर्थस्य (२-३५८) ४५० | ९०६ द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसे० (२ ४ २) ५९४ ९२६ दिवो द्यावा (६-३-२९ ) ६०५ | ९३० द्वन्द्वाच्चुदषहा० (५-४ १०६) ६०६ १३९९ दिशोऽमद्राणाम् (७-३ १३) ७६० १२०७ द्वन्द्वाच्छ (४२-६) ३३ दीर्घ च (१-४-१२) २६ | १५०५ द्वन्द्वादुन्वैरमैथु० (४-३ १२५) ७८१ १२४१ दीर्घच्च वरुणस्य (७३२३) ७१८ || ९०३ द्वन्द्वे घि (२-२३२) ५९३ २३९ दीर्घजसि च (६ १ १०५) १४९ | २२४ द्वन्द्वे च (१-१-३१) १३८ १४८ दीर्घत् (६-१-७५) ९२ | १९७४ द्वन्द्वोपतापगह्य०(५ २ १२८) ८८८ ५८ दीर्घदाचार्याणाम् (८-४-५२) ४३ || १३८६ द्वारादीना च (७३४) ७५६ २१३५ दुखात्प्रातिलोम्ये (५-४-६४) ९४५ | ७३१ द्विगुरेकवचनम् (२-४१) ५११ ११६५ दुष्कुलाड्ढक् (४-१-१४२) ६९७ | ६८५ द्विगुश्च (२-१ २३) ९५ दूराते ) च (८-२-८४ ६८ ४७९ द्विगो (४-१ २१) ६०५ दूरान्तिकार्थेभ्यो० (२-३३५) ४४४| १७२० द्विगो ष्ठश्च (५१-५४) ८३१ ७१० ७८९ ७१० ४८७