अग्निकार्यविधिवर्णनम्

।। अरुण उवाच ।। ।।
पद्मरागप्रभा देवी चतुर्वदनपंकजा ।।
अक्षमालार्पितकरा कमंडलुधरा शुभा ।। १ ।।
ब्रह्माणी सौम्यवदना आदित्याराधने रता ।।
शांतिं करोतु सुप्रीता आशीर्वादपरा खग ।। २ ।।
महाश्वेतेति विख्याता आदि त्यदयिता सदा ।।
हिमकुंदेंदुसदृशा महावृषभवाहिनी ।। ३ ।।
त्रिशूलहस्तावरणा विश्रुताभरणा सती ।।
चतुर्भुजा चतुर्वक्त्रा त्रिनेत्रा पापनाशिनी।।
वृषध्वजार्चनरता रुद्राणी शांतिदा भवेत् ।। ४ ।।
मयूरवाहना देवी सिंदूरारुणविग्रहा ।।
शक्तिहस्ता महाकाया सर्वालंकारभूषिता ।।५।।
सूर्यभक्ता महावीर्या सूर्यार्चनरता सदा ।।
कौमारी वरदा देवी शांतिमाशु करोतु ते ।। ६ ।।
गदाचक्रधरा श्यामा पीतांबरधरा खग ।।
चतुर्भुजा हि सा देवी वैष्णवी सुरपूजिता ।।७।।
सूर्यार्चनपरा नित्यं सूर्यैकगतमानसा ।।
शांतिं करोतु ते नित्यं सर्वासुरविमर्दिनी ।।८।।
ऐरावतगजारूढा वज्रहस्ता महा बला ।।
सर्वत्रलोचना देवी वर्णतः कर्बुरारुणा ।। ९ ।।
सिद्धगंधर्वनमिता सर्वालंकारभूषिता ।।
इंद्राणी ते सदा देवी शांतिमाशु करोतु वै ।। 1.177.१० ।।
वराहघोणा विकटा वराहवरवाहिनी ।।
श्यामावदाता या देवी शंखचक्रगदाधरा ।। ११ ।।
तेजयंतीति निमिषान्पूजयंती सदा रविम् ।।
वाराही वरदा देवी तव शांतिं करोतु वै ।। १२ ।।
अर्धकोशा कटीक्षामा निर्मांसा स्नायुबंधनात् ।।
करालवना घोरा खड्गघंटोद्गता सती ।। १३ ।।
कपालमालिनी क्रूरा खट्वांगवरधारिणी ।।
आरक्ता पिंगनयना गजचर्मावगुंठिता ।। १४ ।।
गोश्रुताभरणा देवी प्रेतस्थाननिवासिनी ।।
शिवारूपेण घोरेण शिवरूपभयंकरी ।।
चामुंडा चंडरूपेण सदा शांतिं करोतु ते ।। १५ ।।
चंडमुंडकरा देवी मुंडदेहगता सती ।।
कपालमालिनी क्रूरा खद्वांगवरधा रिणी ।। १६ ।।
आकाशमातरो देव्यस्तथान्या लोकमातरः ।।
भूतानां मातरः सर्वास्तथान्याः पितृमातरः ।। १७ ।।
वृद्धिश्राद्धेषु पूज्यंते यास्तु देव्यो मनीषिभिः ।।
मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे इति मातृमुखास्तथा ।। १८ ।।
पितामही तु तन्माता वृद्धा या च पितामही ।।
इत्येतास्तु पितामह्यः शांतिं ते पितृमातरः ।। १९ ।।
सर्वा मातृमहादेव्यः स्वायुधाव्यग्रपाणयः ।।
जगद्व्याप्य प्रतिष्ठंत्यो बलिकामा महोदयाः ।। 1.177.२० ।।
शांतिं कुर्वंतु ता नित्यमादित्याराधने रताः ।।
शांतेन चेतसा शांत्यः शांतये तव शांतिदा ।। २१ ।।
सर्वावयवमुख्येन गात्रेण च सुमध्यमा !।
पीतश्यामाति सौम्येन स्निग्धवर्णेन शोभना ।। २२ ।।
ललाटतिलकोपेता चंद्ररेखार्धधारिणी ।।
चित्रांबरधरा देवी सर्वाभरणभूषिता ।। २३ ।।
वरा स्त्रीमयरूपाणां शोभा गुणसुसम्पदा ।।
भावनामात्रसंतुष्टा उमा देवी वरप्रदा ।।२४।।
साक्षादागत्य रूपेण शांतेनामिततेजसा ।।
शांतिं करोतु ते प्रीता आदित्या राधने रता ।। २५ ।। ।।

इति श्रीभविष्ये महापुराणे ब्राह्मे पर्वणि सप्तमीकल्पे सौरधर्मेषु दशमुखे अग्निकार्यविधौ सप्तसप्तत्युत्तरशततमोध्यायः ।। ।। १७७ ।।