मम् नाम् वम्शि:। मम् जन्म दिनक १७।०५।१९९७ । मम् पित्र्स्य नाम् जि एस् सैलेष् । मम् मात्रु नाम जि सि सुध । अहम् बि कोम् कक्षयाम् पटामि। मम विध्यलयस्य नाम् श्रि औरोबिन्दो मेमोरियल् नाम् अस्ति । अहम १८ वर्ष्या अस्ति । मम जन्मस्थ्ल बेगङलूर् अस्ति । अहम् सह पतिनह स्नेहम् पटामि । मम् चलनचित्रम द्र्ष्तुम् प्स्त्कानि पटति। मम प्रियतम क्रीड क्रिकेट् अस्ति । मम महेच्छता क्रिकेट क्रीड अस्ति । मम धेय एम् बि ए अस्ति। मम् प्रियतम क्रिडालु सचिन् तेन्दुल्कर् अस्ति । मम् प्रियतम देष इन्दिय अस्ति । मम प्रियतम केप्तन एम् एस् धोनि अस्ति। अहम क्रैष्ट् ऊनिवरसिटि पटामि। अहम काम्र्स् विषय पटामि । मम् प्रियतम विषय सम्स्क्रुतं अस्ति । मम द्वितिया पि यु जटिल ९२% अस्ति । मम सम्स्क्रुतं भाषे जटिलम् ९१ अस्ति । मम अधिकतम प्रियतम विषय गणित अस्ति । मम प्रियतम पुस्तकस्य नाम प्लयिङ् इट इन मै वे। इधम पुस्त्कम् सचिन् टेन्दुल्कर लिखति। सचिनतेण्डुलकरः प्रसिद्धः कश्चन क्रिकेट्क्रीडापटुः । जगत्प्रसिद्धः मुष्टियुद्धपटुः मोहमदालिः आत्मनिर्वेदं विना घोषयति - "अहम् अस्मि अतीव प्रतिभाशाली" इति। नम्रवाग्मिना सचिनतेण्डुलकरेण कदापि न उच्यते यत् 'क्रिकेट्क्षेत्रे, महाप्रतिभाशाली अस्मि अहम् एव' इति । किन्तु निस्सन्देहं सः तथा अस्ति एव। सः जागतिकक्रिकेटक्षेत्रस्य केन्द्रबिन्दुः जातः अक्टोबरमासस्य १७ दिनाङ्के मोहाल्यां, यत्र आस्ट्रेलिया भारतयोः द्वितीयं टेस्ट् प्रवृत्तम् । वेस्ट-इण्डिसदेशीयेन ब्रियानलारेण ११,९५३ धावनाङ्कान् प्राप्य यः जागतिकविक्रमः प्रतिष्ठापितः आसीत् तम् अपि अतिशय्य सचिनेन विक्रमः क्रियेत इति केनापि न ऊहितम् आसीत् । सचिनस्य क्रीडाङ्गणप्रवेशावसरे लारस्य जागतिकविक्रमस्य भङ्गाय १५ धावनाङ्कमात्रम् अपेक्षितम् आसीत् । चायविरामतः पूर्वं सचिनेन १३ धावनाङ्काः प्राप्ताः । पीटरसिडलस्य प्रथमं कन्दुकक्षेपणं प्राप्य तेन धावनम् आरब्धम् । द्वितीयं धावनाङ्कम् आसाद्य तेन तृतीयस्य निमित्तं धावनम् अनुवर्तितम्। इधम् पुस्तकम सचिन् आत्मचरित कथक् अस्ति। एधम् पुस्तकम् तामवधन उधयमषील कथयति। इधम् पुस्थकम् टेन्दुल्कर् प्रिय प्रतिमुख क्रिकेट्। स्रर्वे अवश्यम् इधम् पुस्त्कम् पट्न् करोति।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वम्षि&oldid=42355" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्