प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

उपवर्गाः

५ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ५ उपवर्गाः सन्ति

"कल्पः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

६ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ६ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:कल्पः&oldid=37307" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः