अस्मिन् वर्गे कूर्मपुराणसम्बद्धानि पृष्ठानि अन्तर्भवन्ति ।

उपवर्गाः

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः २ उपवर्गाः सन्ति

"कूर्मपुराणम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:कूर्मपुराणम्&oldid=46330" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः