अत्र गुरुडपुराणस्य उपवर्गाः पुटानि च उपलभ्यन्ते ।

उपवर्गाः

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ३ उपवर्गाः सन्ति

"गरुडपुराणम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:गरुडपुराणम्&oldid=40909" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः