प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

"छन्दः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

४ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ४ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:छन्दः&oldid=41384" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः