प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

"ब्रह्मवैवर्तपुराणम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ३ पृष्ठानि सन्ति