उपवर्गाः

७ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ७ उपवर्गाः सन्ति

"महाभारतम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ३ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:महाभारतम्&oldid=181733" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः