प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

उपवर्गाः

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ३ उपवर्गाः सन्ति

"यजुर्वेदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:यजुर्वेदः&oldid=41289" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः