प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

"याज्ञवल्क्यस्मृतिः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

४ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ४ पृष्ठानि सन्ति