प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अनुपयुक्तवर्गाः

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:४१, १३ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:४१, १३ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

निम्नलिखितवर्गाः सन्ति तथापि अन्यपुटं वर्गः वा न उपयुङ्क्ते ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #१७ क्रमाङ्कपर्यन्तं १७ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. Candidates for speedy deletion
 2. Index Validated
 3. Works
 4. Works by year
 5. अनुक्रमणिका पुष्टितम्
 6. अमरकोशः
 7. आपिशलशिक्षा
 8. ज्योतिष शास्त्र
 9. दैवज्ञवल्लभा
 10. पाणिनीयशिक्षा
 11. बृहज्जातकम्
 12. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्
 13. मुद्रणावर्जितम्
 14. योजकाः
 15. विनयपिटक
 16. वैदिकसाहित्यम्
 17. साहाय्यम्

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:अप्रयुक्तवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः