आवश्यकवर्गाः

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १९:१७, २८ सेप्टेम्बर् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१९:१७, २८ सेप्टेम्बर् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अनुक्रमणिका - Unknown progress‏‎ (३४० सदस्याः)
 2. उपपृष्ठम्‏‎ (३२६ सदस्याः)
 3. Hinduism‏‎ (१७० सदस्याः)
 4. Author pages without image‏‎ (१२५ सदस्याः)
 5. Authors without initials‏‎ (१२१ सदस्याः)
 6. Author pages with gender manually categorised‏‎ (११४ सदस्याः)
 7. Documentation subpages‏‎ (७७ सदस्याः)
 8. लक्ष्मीतन्त्रम्‏‎ (५७ सदस्याः)
 9. काव्य‏‎ (४८ सदस्याः)
 10. काव्यम्‏‎ (४६ सदस्याः)
 11. अहिर्बुध्नसंहिता‏‎ (३६ सदस्याः)
 12. भग्नपरिसन्धियुक्तानि पृष्ठानि‏‎ (३६ सदस्याः)
 13. अनिरुद्धसंहिता‏‎ (३४ सदस्याः)
 14. देवीभागवतपुराणम्‏‎ (३४ सदस्याः)
 15. चर्यापादः‏‎ (३३ सदस्याः)
 16. जयाख्यसंहितायाः‏‎ (३३ सदस्याः)
 17. क्रियापादः‏‎ (३२ सदस्याः)
 18. सूचनाफलकस्य अपेक्षया पृष्ठं बृहत् वर्तते ।‏‎ (३० सदस्याः)
 19. परमेश्वरसंहिता‏‎ (२६ सदस्याः)
 20. भार्गवतन्त्रम्‏‎ (२५ सदस्याः)
 21. Footnotes using custom labels‏‎ (१७ सदस्याः)
 22. Experimental table templates‏‎ (१२ सदस्याः)
 23. Files with no machine-readable description‏‎ (१२ सदस्याः)
 24. Files with no machine-readable license‏‎ (१२ सदस्याः)
 25. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (१२ सदस्याः)
 26. ज्ञानपादः‏‎ (१२ सदस्याः)
 27. Files with no machine-readable author‏‎ (११ सदस्याः)
 28. Files with no machine-readable source‏‎ (११ सदस्याः)
 29. परमपुरुषसंहिता‏‎ (१० सदस्याः)
 30. स्क्रिप्ट त्रुटियों वाले पृष्ठ‏‎ (१० सदस्याः)
 31. अविद्यमानानां सञ्चिकानाम् आवलिः‏‎ (९ सदस्याः)
 32. नानुक्रमणिकपृष्ठानि‏‎ (९ सदस्याः)
 33. सन्दर्भ त्रुटि के साथ पृष्ठ‏‎ (९ सदस्याः)
 34. Wikisource pages with incorrect protection templates‏‎ (८ सदस्याः)
 35. All Wikipedia bots‏‎ (७ सदस्याः)
 36. Wikisource protected templates‏‎ (७ सदस्याः)
 37. Special effects templates‏‎ (६ सदस्याः)
 38. असाङ्ख्यिकी रचनाकालः निर्दिष्टः‏‎ (६ सदस्याः)
 39. रचनाकालः अज्ञातः‏‎ (६ सदस्याः)
 40. रचनाकालः न निर्दिष्टः‏‎ (६ सदस्याः)
 41. कालिदासकृतिमासः २०२० योगदानकारी‏‎ (५ सदस्याः)
 42. बौद्धवाङ्मयम्‏‎ (५ सदस्याः)
 43. योगपादः‏‎ (५ सदस्याः)
 44. Column formatting templates‏‎ (४ सदस्याः)
 45. License templates‏‎ (४ सदस्याः)
 46. Pages with unresolved properties‏‎ (४ सदस्याः)
 47. Article templates‏‎ (३ सदस्याः)
 48. Maintenance templates‏‎ (३ सदस्याः)
 49. Template documentation‏‎ (३ सदस्याः)
 50. Templates generating hCards‏‎ (३ सदस्याः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितवर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्