अनुमतिदोषः

1 निम्नकारणत्वात् अनेक सदस्यों को इकट्ठे सन्देश भेजने सम्पादनस्य अनुमतिः नास्ति । कारणम्:

यस्याः क्रियायाः कृते भवान्/भवती उद्युक्ता, तस्यै क्रियायै निर्वाहकाः अस्मिन् समूहे अनुमतिः नास्ति ।

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MassMessage" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः