"हरिवंशपुराणम्/पर्व ३ (भविष्यपर्व)/अध्यायः ०३४" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
 
तावन्मेऽस्ति भयं भूयो यावन्न त्वां ककुद्मिनम् ।
शरणं यामि मनसा शतशोऽप्युपलक्षये ।। २५ ।।
श्रीभगवानुवाच
बीभगवानुवाच
मा भैर्धरणि कल्याणि शान्तिं व्रज समाहिता।
एष त्वामुचितं स्थानमानयामि मनीषितम् ।। २६ ।।
रूपमास्थाय विपुलं वाराहममितं हरिः ।। ३३ ।।
पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविवेश रसातलम् ।
वेदपादो यूपदंष्ट्रः क्रतुदन्तश्चितीमुखः ।। ३४ ।।[[File:Varaha Khajuraho.jpg|thumb|वराह प्रतिमा - खजुराहो]]
अग्निजिह्वो दर्भरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः ।
अहोरात्रेक्षणधरो वेदाङ्गश्रुतिभूषणः ।। ३५ ।।[[File:Varaha snout, Khajuraho.jpg|thumb|वराह मुख - खजुराहो]]
आज्यनासः स्रुवातुण्डः सामघोषस्वरो महान्।
सत्यधर्ममयः श्रीमान् क्रमविक्रमसत्कृतः ।। ३६ ।।
२८,४०२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/141472" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः