"वामनपुराणम्/चतुर्दशोऽध्यायः" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
<poem>
'''ऋषयऊचुः'''
ऋषयऊचुः।।
अहिंसा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिर्दमः शमः।
अकार्पण्यं च शौचं च तपश्च रजनीचर।। १४.१
ब्राह्मणस्यापि विहिता चातुराश्रम्यकल्पना।। १४.२
 
'''सुकेशिरुवाच'''
सुकेशिरुवाच।।
विप्राणां चातुराश्रम्यं विस्तरान्मे तपोधनाः।
आचक्षध्वं न मे तृप्तिः श्रृण्वतः प्रतिपद्यते।। १४.३
 
'''ऋषय ऊचुः।।ऊचुः'''
कृतोपनयनः सम्यग् ब्रह्मचारी गुरौ वसेत्।
तत्र धर्मोऽस्य यस्तं च कथ्यमानं निशामय।। १४.४
लक्षणं श्रोतुमिच्छामि कथयध्वं तमद्य मे।। १४.१३
 
'''ऋषय ऊचुः।।ऊचुः'''
सदाचारो निगदितस्तव योऽस्माभिरादरात्।
लक्षणं तस्य वक्ष्यामस्तच्छृणुष्व निशाचर।। १४.१४
प्राभातिकं मङ्गलमेव वाच्यं यदुक्तवान् देवपतिस्त्रिनेत्रः।। १४.२०
 
'''सुकेशिरुवाच'''
सुकेशिरुवाच।।
किं तदुक्तं सुप्रभातं शंकरेण महात्मना।
प्रभाते यत् पठन्मर्त्यो मुच्यते पापबन्धनात्।। १४.२१
 
'''ऋषय ऊचुः।।ऊचुः'''
श्रूयतां राक्षसश्रेष्ठ सुप्रभातं हरोदितम्।
श्रुत्वा स्मृत्वा पठित्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते।। १४.२२
५,४३२

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/19414" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्