"ऋग्वेदः सूक्तं १०.४६" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
Yannf : replace
(लघु) (Yannf : replace)
(लघु) (Yannf : replace)
पर होता जातो महान नभोविन नर्षद्वा सीददपामुपस्थे |
दधिर्यो धायि स ते वयांसि यन्ता वसूनि विधतेतनूपाः ॥
इमं विधन्तो अपां सधस्थे पशुं न नष्टं पदैरनु गमन |
गुहा चतन्तमुशिजो नमोभिरिछन्तो धीराभ्र्गवो.अविन्दन ॥
इमं तरितो भूर्यविन्ददिछन वैभूवसो मूर्धन्यघ्न्यायाः |
स शेव्र्धो जात आ हर्म्येषु नाभिर्युवाभवति रोचनस्य ॥
 
मन्द्रं होतारमुशिजो नमोभिः पराञ्चं यज्ञं नेतारमध्वराणाम |
विशामक्र्ण्वन्नरतिं पावकं हव्यवाहन्दधतो मानुषेषु ॥
पर भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरा अमूरं पुरान्दर्माणम |
नयन्तो गर्भं वनां धियं धुर्हिरिश्मश्रुं नार्वाणं धनर्चम ॥
नि पस्त्यासु तरित सतभूयन परिवीतो योनौ सीददन्तः |
अतः संग्र्भ्या विशां दमूना विधर्मणायन्त्रैरीयतेनॄन ॥
 
अस्याजरासो दमामरित्रा अर्चद्धूमासो अग्नयः पावकाः |
शवितीचयः शवात्रासो भुरण्यवो वनर्षदो वायवो नसोमाः ॥
पर जिह्वया भरते वेपो अग्निः पर वयुनानि चेतसाप्र्थिव्याः |
तमायवः शुचयन्तं पावकं मन्द्रंहोतारं दधिरे यजिष्ठम ॥
दयावा यमग्निं पर्थिवी जनिष्टामापस्त्वष्टा भर्गवोयं सहोभिः |
ईळेन्यं परथमं मातरिश्वा देवास्ततक्षुर्मनवे यजत्रम ॥
 
यं तवा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुस्प्र्हो मानुषासोयजत्रम |
स यामन्नग्ने सतुवते वयो धाः पर देवयन्यशसः सं हि पूर्वीः ॥

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/1956" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः