"ऋग्वेदः सूक्तं १०.५७" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
| notes = दे. विश्वे देवाः। गायत्री
}}
<poem><span style="font-size: 14pt; line-height:200%">
 
 
<div class="verse">
<pre>
मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।
मान्त स्थुर्नो अरातयः ॥१॥
वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः ।
प्रजावन्तः सचेमहि ॥६॥
</span></poem>
 
 
{{सायणभाष्यम्|
 
मा प्र गा॑म प॒थो व॒यं मा य॒ज्ञादि॑न्द्र सो॒मिन॑ः ।
 
मान्तः स्थु॑र्नो॒ अरा॑तयः ॥१
 
मा । प्र । गा॒म॒ । प॒थः । व॒यम् । मा । य॒ज्ञात् । इ॒न्द्र॒ । सो॒मिनः॑ ।
 
मा । अ॒न्तरिति॑ । स्थुः॒ । नः॒ । अरा॑तयः ॥१
 
मा । प्र । गाम । पथः । वयम् । मा । यज्ञात् । इन्द्र । सोमिनः ।
 
मा । अन्तरिति । स्थुः । नः । अरातयः ॥१
 
 
यो य॒ज्ञस्य॑ प्र॒साध॑न॒स्तन्तु॑र्दे॒वेष्वात॑तः ।
 
तमाहु॑तं नशीमहि ॥२
 
यः । य॒ज्ञस्य॑ । प्र॒ऽसाध॑नः । तन्तुः॑ । दे॒वेषु॑ । आऽत॑तः ।
 
तम् । आऽहु॑तम् । न॒शी॒म॒हि॒ ॥२
 
यः । यज्ञस्य । प्रऽसाधनः । तन्तुः । देवेषु । आऽततः ।
 
तम् । आऽहुतम् । नशीमहि ॥२
 
 
मनो॒ न्वा हु॑वामहे नाराशं॒सेन॒ सोमे॑न ।
 
पि॒तॄ॒णां च॒ मन्म॑भिः ॥३
 
मनः॑ । नु । आ । हु॒वा॒म॒हे॒ । ना॒रा॒शं॒सेन॑ । सोमे॑न ।
 
पि॒तॄ॒णाम् । च॒ । मन्म॑ऽभिः ॥३
 
मनः । नु । आ । हुवामहे । नाराशंसेन । सोमेन ।
 
पितॄणाम् । च । मन्मऽभिः ॥३
 
 
आ त॑ एतु॒ मन॒ः पुन॒ः क्रत्वे॒ दक्षा॑य जी॒वसे॑ ।
 
ज्योक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ॥४
 
आ । ते॒ । ए॒तु॒ । मनः॑ । पुन॒रिति॑ । क्रत्वे॑ । दक्षा॑य । जी॒वसे॑ ।
 
ज्योक् । च॒ । सूर्य॑म् । दृ॒शे ॥४
 
आ । ते । एतु । मनः । पुनरिति । क्रत्वे । दक्षाय । जीवसे ।
 
ज्योक् । च । सूर्यम् । दृशे ॥४
 
 
पुन॑र्नः पितरो॒ मनो॒ ददा॑तु॒ दैव्यो॒ जन॑ः ।
 
जी॒वं व्रातं॑ सचेमहि ॥५
 
पुनः॑ । नः॒ । पि॒त॒रः॒ । मनः॑ । ददा॑तु । दैव्यः॑ । जनः॑ ।
 
जी॒वम् । व्रात॑म् । स॒चे॒म॒हि॒ ॥५
 
पुनः । नः । पितरः । मनः । ददातु । दैव्यः । जनः ।
 
जीवम् । व्रातम् । सचेमहि ॥५
 
 
व॒यं सो॑म व्र॒ते तव॒ मन॑स्त॒नूषु॒ बिभ्र॑तः ।
 
प्र॒जाव॑न्तः सचेमहि ॥६
 
व॒यम् । सो॒म॒ । व्र॒ते । तव॑ । मनः॑ । त॒नूषु॑ । बिभ्र॑तः ।
 
प्र॒जाऽव॑न्तः । स॒चे॒म॒हि॒ ॥६
 
वयम् । सोम । व्रते । तव । मनः । तनूषु । बिभ्रतः ।
 
प्रजाऽवन्तः । सचेमहि ॥६
 
}}
 
</pre>
</div>
{{ऋग्वेदः मण्डल १०}}
३८,४९८

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/201816" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्