"छान्दोग्योपनिषद्/अध्यायः १" इत्यस्य संस्करणे भेदः

(लघु)
सम्पादनसारांशरहितः
(लघु)
::::::== ॥ छान्दोग्योपनिषद् ॥ ==
 
::::ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥
:::::ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
 
::::=== ॥ प्रथमॊऽध्यायः ॥ ===
 
::::॥ प्रथमॊऽध्यायः ॥
::::॥ प्रथमः खण्डः ॥
 
 
 
::::=== ॥ द्वितीयॊऽध्यायः ॥ ===
::::॥ प्रथमः खण्डः॥
 

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/26327" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः