"ऋग्वेदः सूक्तं १.१६१" इत्यस्य संस्करणे भेदः

सम्पादनसारांशरहितः
(लघु) (Yann १ : replace)
<div class="verse">
<pre>
किमु शरेष्ठःश्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजगन किमीयतेआजगन्किमीयते दूत्यं कद यदूचिमकद्यदूचिम
न निन्दिम चमसं यो महाकुलो.अग्नेमहाकुलोऽग्ने भरातर्द्रुणभ्रातर्द्रुण इद भूतिमूदिम ॥इद्भूतिमूदिम ॥१॥
एकं चमसं चतुरः कर्णोतनकृणोतन तद वोतद्वो देवा अब्रुवनअब्रुवन्तद्व तद व आगममआगमम्
सौधन्वना यद्येवा करिष्यथ साकं देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥२॥
अग्निं दूतं परतिप्रति यदब्रवीतनाश्वः कर्त्वो रथ उतेह कर्त्वः ।
धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा दवाद्वा तानि भरातरनुभ्रातरनु वः कर्त्व्येमसि ॥कृत्व्येमसि ॥३॥
चकृवांस ऋभवस्तदपृच्छत क्वेदभूद्यः स्य दूतो न आजगन् ।
चक्र्वांस रभवस्तदप्र्छत कवेदभूद यः सय दूतो न आजगन ।
यदावाख्यच्चमसाञ्चतुरः कर्तानादितकृतानादित्त्वष्टा तवष्टा गनास्वन्तर्न्यानजे ॥ग्नास्वन्तर्न्यानजे ॥४॥
हनामैनानितिहनामैनाँ तवष्टाइति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषुः ।
अन्या नामानि कर्ण्वतेकृण्वते सुते सचानन्यैरेनान्कन्यासचाँ नामभिअन्यैरेनान्कन्या सपरतनामभि स्परत् ॥५॥
इन्द्रो हरी युयुजे अश्विना रथं बर्हस्पतिर्विश्वरूपामुपाजतबृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत
ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाँ अगच्छत स्वपसो यज्ञियं भागमैतन ॥६॥
रभुर्विभ्वा वाजो देवानगछत सवपसो यज्ञियम्भागमैतन ॥
निश्चर्मणो गामरिणीत धीतिभिर्या जरन्ता युवशा ताक्र्णोतनताकृणोतन
सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षत युक्त्वा रथमुप देवानयातनदेवाँ अयातन ॥७॥
इदमुदकं पिबतेत्यब्रवीतनेदं वा घा पिबता मुञ्जनेजनममुञ्जनेजनम्
सौधन्वना यदि तन नेवतन्नेव हर्यथ तर्तीयेतृतीये घा सवने मादयाध्वै ॥८॥
आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्निर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीतअब्रवीत्
वधर्यन्तीं बहुभ्यः परैकोप्रैको अब्रवीदअब्रवीदृता रतावदन्तश्चमसाँ वदन्तश्चमसानपिंशत ॥अपिंशत ॥९॥
शरोणामेकश्रोणामेक उदकं गामवजतिगामवाजति मांसमेकः पिंशति सूनयाभ्र्तमसूनयाभृतम्
आ निम्रुचः शक्र्देकोशकृदेको अपभरतअपाभरत्किं किं सवित पुत्रेभ्यःस्वित्पुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः ॥१०॥
उद्वत्स्वस्मा अक्र्णोतनअकृणोतना तर्णंतृणं निवत्स्वपः सवपस्ययस्वपस्यया नरः ।
अगोह्यस्य यदसस्तना गर्हेगृहे तदद्येदं रभवोतदद्येदमृभवो नानु गछथ ॥गच्छथ ॥११॥
सम्मील्य यद भुवनायद्भुवना पर्यसर्पत कवक्व सवितस्वित्तात्या तात्यापितरा पितर वासतुःआसतुः
अशपत यः करस्नं व अददेआददे यः पराब्रवीतप्राब्रवीत्प्रो परोतस्मतस्मा अब्रवीतन ॥१२॥
सुषुप्वांस रभवस्तदप्र्छतागोह्यऋभवस्तदपृच्छतागोह्य क इदं नो अबूबुधतअबूबुधत्
शवानंश्वानं बस्तो बोधयितारमब्रवीत सम्वत्सरबोधयितारमब्रवीत्संवत्सर इदमद्या वयख्यत ॥व्यख्यत ॥१३॥
दिवा यन्तियान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं वातो अन्तरिक्षेण यतियाति
अद्भिर्यतिअद्भिर्याति वरुणः समुद्रैर्युष्मानिछन्तःसमुद्रैर्युष्माँ इच्छन्तः शवसो नपातः ॥१४॥
 
</pre>
</div>

सम्पादन

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MobileDiff/5300" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः