ब्राह्मणम् १ उद्गीथब्राह्मणं वैराजब्राह्मणं वा

ब्राह्मणम् २ पुरुषविधब्राह्मणं वा आत्मब्राह्मणं वा सृष्टिब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ३ सप्तान्नब्राह्मणं वा संवर्गविद्याब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ४ त्र्यन्नब्राह्मणं वा अविद्याविषयकसंसारतत्त्वप्रदर्शकं ब्राह्मणं वा उपसंहारब्राह्मणम्