<poem> ॐ अकल्मषाय नमः । ॐ अग्निगर्भच्चिदे नमः । ॐ अग्रण्ये नमः । ॐ अजाय नमः । ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः । ॐ अध्यक्क्षाय नमः । ॐ अनेकाचिताय नमः । ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ आश्रिताय नमः । ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः । ॐ इक्षुचापधृते नमः । ॐ उत्पलकराय नमः । ॐ एकदन्ताय नमः । ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः । ॐ कान्ताय नमः । ॐ कामिने नमः । ॐ कालाय नमः । ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः । ॐ कृतिने नमः । ॐ कैवल्यशुखदाय नमः । ॐ गजाननाय नमः । ॐ गणेश्वराय नमः । ॐ गतिने नमः । ॐ गुणातीताय नमः । ॐ गौरीपुत्राय नमः । ॐ ग्रहपतये नमः । ॐ चक्रिणे नमः । ॐ चण्डाय नमः । ॐ चतुराय नमः । ॐ चतुर्बाहवे नमः । ॐ चतुर्मूर्तिने नमः । ॐ चन्द्रचूडामण्ये नमः । ॐ जटिलाय नमः । ॐ तुष्टाय नमः । ॐ दयायुताय नमः । ॐ दक्षाय नमः । ॐ दान्ताय नमः । ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः । ॐ देवाय नमः । ॐ द्विजप्रियाय नमः । ॐ द्वैमात्रेएयाय नमः । ॐ धीराय नमः । ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः । ॐ निरङ्जनाय नमः । ॐ परस्मै नमः । ॐ पापहारिणे नमः । ॐ पाशांकुशधराय नमः । ॐ पूताय नमः । ॐ प्रमत्तादैत्यभयताय नमः । ॐ प्रसन्नात्मने नमः । ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः । ॐ बुद्धिप्रियाय नमः । ॐ ब्रह्मचारिणे नमः । ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः । ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः । ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः । ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः । ॐ भक्तिप्रियाय नमः । ॐ मायिने नमः । ॐ मुनिस्तुत्याय नमः । ॐ मूषिकवाहनाय नमः । ॐ रमार्चिताय नमः । ॐ लंबोदराय नमः । ॐ वरदाय नमः । ॐ वागीशाय नमः । ॐ वाणीप्रदाय नमः । ॐ विघ्नराजाय नमः । ॐ विधये नमः । ॐ विनायकाय नमः । ॐ विभुदेश्वराय नमः । ॐ वीतभयाय नमः । ॐ शक्तिसम्युताय नमः । ॐ शान्ताय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ शिवाय नमः । ॐ शुद्धाय नमः । ॐ शूर्पकर्णाय नमः । ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गकेलनोत्सुकमानसाय नमः । ॐ श्रीकण्ठाय नमः । ॐ श्रीकराय नमः । ॐ श्रीदाय नमः । ॐ श्रीप्रतये नमः । ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः । ॐ समस्तजगदाधाराय नमः । ॐ समाहिताय नमः । ॐ सर्वतनयाय नमः । ॐ सर्वरीप्रियाय नमः । ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः । ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः । ॐ सर्वात्मकाय नमः । ॐ सामघोषप्रियाय नमः । ॐ सिद्धार्चितपदांबुजाय नमः । ॐ सिद्धिदायकाय नमः । ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः । ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः । ॐ सौम्याय नमः । ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः । ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः । ॐ स्थुलकण्ठाय नमः । ॐ स्थुलतुण्डाय नमः । ॐ स्वयंकर्त्रे नमः । ॐ स्वयंसिद्धाय नमः । ॐ स्वलावण्यसुतासारजितमन्मथविग्रहाय नमः । ॐ हरये नमः । ॐ हॄष्ठाय नमः । ॐ ज्ञानिने नमः । ।।इति श्री विनायक अष्टोत्तरशत नामावली संपूर्णम् ।। <poem>