सर्वेषां प्राणिनांआहरम्ं, निद्रा, रक्षण्ं, सन्थनोथ्पत्तिः एथ्यवदेव जीवनस्य लक्ष्यम्|किन्तु प्राणिषु मानवः विचारमतिः। | अथः पुरुषार्थे षु अर्थकमयोः नष्वथ्वम् ज्ञाथ्वा मोक्षम् साधयिथुम् यतते।

नित्यनुथनम्  वस्तु एव धर्मः/