कृत्वा एकाग्रं चित्तं,बलात् सन्धार्यं साधनम् ।यत्ने अलसस्य दर्शनं नैव भवेत ॥दासबोध१८.३.१२
अवगुणाः सकलाः त्याज्याः,उत्तमगुणाः अभ्यस्याः,प्रबन्धाः कण्ठस्थाः करणीयाः,अर्थगभीराः ये ॥ दासबोध १८.३.१३

दासबोध: