← मुखपृष्ठम् सरस्वतीविलासः (व्यवहारकाण्डः)
विषयसूचनी
प्रतापरुद्रमहादेवमहाराजः
शोधनपत्रम् →

सरस्वतीविलासे व्यवहारकाण्डस्य

विषयसूचनी.


विषयाः--
पृष्ठसङ्ख्या:
 
 प्रथमोल्लासः
1-12   
 
प्रबन्धृवंशावतरणम्
" "  
 
 द्वितीयोल्लासः--
13-62   
 
स्मृतीनां प्रामाण्यम्
13
 
"  प्रणेतारः
"
 
पुराणेतिहासनामानि
14
 
स्वनिबन्धस्य पूर्वग्रन्थैरगतार्थता
"
 
व्यवहारस्याचारोपजीव्यत्वम्
15
 
व्यवहारकाण्ड निरूपणप्राथम्यम्
"
 
व्यवहारदर्शन राज्ञ एवाधिकारः
"
 
दण्डविधाने राज्ञः प्रायश्चित्तम्
16
 
स्वधर्माञ्चलितानां कृत्यानुसारेण दण्डः
17
 
नराधिपलक्षणम्
17-19
 
पुरोहितपरिकल्पनम्
20-21
 
मन्त्रिणः पुरोहितादेश्च वरणम्
21-24
 
योगक्षेमलक्षणम्
"
 
योगक्षेमसाधितस्य द्रव्यस्य यथायथं पात्रे विनियोगः
25-27
 
शासनप्रकरणम्
27
 
दुर्गं तत्प्रयोजनं च
27-28
 
आयव्ययादिकर्मसु नियोज्याः पुरुषाः
"
 
राज्ञां रणार्जितद्रव्यदानात्फलाधिक्यं तद्धनालाभेऽपि
 रणान्मरणस्यैव श्रेयस्करतरत्वं च
28-29
 
रणे धार्मिकैरहन्तव्याः
29-30
 
विषयाः--
पृष्ठसङ्ख्याः.
 
प्रत्यहं व्यवहारदर्शनम्
29-30
 
भोजनानन्तरकृत्यं भाण्डागारनिरक्षिणादि
30-32
 
ब्राह्मे मुहूर्ते शास्त्रार्थचिन्तनम्
"
 
तदनन्तरकृत्यम्
"
 
 "
32-33
 
राज्ञः प्रजापरिपालने फलविशेषः
"
 
कायस्थादिभ्यः प्रजारक्षणम्
34
 
अन्यायेन कोशपूरणे हानिः
34-35
 
परराष्ट्रवशीकरणमपि नृपतिधर्मः
"
 
तदनुगुणा मन्त्रगुप्तिः
"
 
मित्रशत्रुप्रभेदाः
35-36
 
राजमण्जलः तत्र मतभेदाश्च
37-41
 
चतुर्विधोपायाः
41-42
 
सन्धिविग्रहादिगुणाः
42-43
 
यात्राकालः
"
 
दैवपुरुषकारयोर्बलाबलविचारः
43-44
 
पञ्चाङ्गानि
"
 
मर्माणि
44-45
 
सप्ताङ्गानि तत्स्वरूपादीनि च
45-47
 
अष्टादश विवादपदानि तेषां संक्षिप्तं स्वरूपं तेषु पौर्वापर्य-
 नियामिका संगतिश्च
47-52
 
तेषां पौर्वापर्य विरोधः परिहारश्च
52-53
 
तेषां प्रकारान्तरेण सविचारं संगतिप्रदर्शनादि
53-62
 
 तृतीयोल्लासः
63-78     
 
धर्मस्थाननिरूपणं
63
 
धर्माधिकरणव्यवस्था तत्रत्यः परिकरश्च
63-65
 
सभ्यजीवनकरणस्यावश्यकत्वं
"
 
व्यवहारद्रष्टुः सभ्यानां च विशेषनिर्णयः
65-66
 
साधारणनिर्णयस्थानानि
66-67
 
एकस्य धर्मनियन्तृत्वनिषेधः धर्मिपदार्थ सभाप्रभेदाश्च
67-68
 
विषयः--
पृष्ठसङ्ख्याः.
 
धर्मस्थापनफलं अपव्यवहारे दोषाश्च सभ्येषु अपेक्षिता-
 गुणाः निर्णयेतिकर्तव्यातादिकं च
68-74
 
चतुर्विधं व्यवहारदर्शनम्
74-75
 
आवेदयितृप्रश्नप्रकारः
74-75
 
नियुक्तनिर्देशः
"
 
निवेदयितुर्विनयः अन्यथा दण्डश्य
76-77
 
व्यवहारदर्शनोपक्रमः
"
 
अथासेधविधिः-- तद्गता विशेषाश्च
77-78
 
 अथ तुरीयोल्लासः--
79-220    
 
निर्णेतृकृत्यं
79-80
 
उत्तराधिकारिणः
"
 
अकल्यादीनां प्रतिनिधिदाने विशेषः
80-81
 
महाभियोगे सर्वेऽप्याह्वानयोग्याः
"
 
आहूतस्यानाजगमने अभियोगानुरोधी दण्डः तत्रत्य
 विशेषश्च
81-82
 
अथ वर्जनीयाः
82-83
 
अभियोक्त्रादीनां स्वस्वार्थनिवेदनक्रमः
83-84
 
प्रतिज्ञातार्थस्थिरीकरणम्
84-85
 
आवेदनपत्रलेखनक्रमः
85-86
 
स्थावरविषयावेदनपत्रलेखने विशेषः
86-87
 
अनादेयव्यवहाराः तत्र मतभेदाश्च
87-90
 
अभियोगचातुर्विध्यं
"
 
उत्तरवादः
"
 
उत्तरलक्षणम्
90-92
 
उत्तरभेदाः तल्लक्षणानि च
92-93
 
उत्तराभासाः--तत्र मतभेदाश्च
93-96
 
प्रामाणनिरूपणप्रकारः
99-101
 
हीनवादिनः
101-102
 
हीनवादिनां दण्डकम्
103-104
 
संधिप्रकारः
"
 
विषयः--
पृष्ठसङ्ख्याः.
 
उभयोस्सन्ध्यनङ्गीकारे सभ्यकृत्यं
104-105
 
लौकिक दिव्यभेदेन प्रमाणद्वैविध्यं तदवान्तरभेदाश्च
"
 
शपथभेदाः दिव्यप्रमाण प्रवृत्तिनिदानं च
106-108
 
द्विपाद्व्यवहारनिर्णयः
"
 
साक्षिसत्वेऽपि क्वचिद्दिव्यस्यावश्यकता
108-110
 
द्यूतसमाह्वये लेख्यदिव्ययोरनवतारः
"
 
क्रियास्वरूपभेदौ
111
 
लेख्यनिरूपणम्
111-112
 
पत्रिकाभेदाः
113-118
 
लेख्यपरीक्षा
119
 
दुष्टं लेख्यं
119-120
 
लेख्यसंदेहे निर्णयनिमित्तानि
"
 
साक्षिभिर्लेख्यनिर्णयः
120-121
 
शासनशुद्धिः
"
 
विंशतिवर्षोपभोगानन्तरं लेख्यसिद्धिः
"
 
पत्रसाक्षिमृतावपि लेख्यसिद्धिः
122
 
लेख्यविरोधे निर्णयः
122-123
 
भुक्तेरपि निर्णायकत्वं
123-124
 
प्रमाणेषु भुक्ते प्राबल्यं
"
 
भुक्तेरेव प्राबल्यस्थलानि
124-128
 
भागबलाबलव्यवस्था
128-130
 
आगमभुक्त्योः परस्परसापेक्षत्वं
131
 
स्तोकभुक्त्यभावे आगमदौर्बल्यं
131-133
 
भुक्तिकालभेदनं व्यपदेशभेदःम् अतान्तरं च
134-135
 
साक्षिस्वरूपं
136
 
साक्षिपरीक्षा
137
 
सक्षियोग्याः
138
 
एकस्यापि साक्षित्वं
"
 
वर्जनीयसाक्षिणः
138-139
 
असाक्षिणः
139-141
 
विषयः--
पृष्ठसङ्ख्याः.
 
साक्षिविभागादि
141-145
 
साक्षिफलं
"
 
क्वचिदनृतसाक्ष्यनुज्ञा
145-146
 
साक्षिद्वैविध्यनिर्णयः
146-147
 
साक्षिभिरन्यूनाधिकमेव वक्तव्यम्
"
 
कूटसाक्षिचिह्नानि
147-148
 
कूटसाक्षिदण्डः
148-149
 
एतद्दण्डस्य कालः
149-150
 
तत्र पणविवेकः
"
 
कूटसाक्षिदण्डने विशेषः
150-153
 
धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोर्बलाबलविवेचना
153-154
 
महत्यप्यपराधे ब्राह्मणस्य शरीरदण्डो न
154-155
 
साक्ष्यनुयोगप्रकारः
"
 
वर्णभेदेन सत्यापने वस्तुभेदा विशेषाश्च
155-157
 
साक्ष्यवादप्रकारः
157-158
 
कूटसाक्ष्यदोषाः
158-159
 
क्वचिदनृतसाक्ष्ये प्रत्यवायाभावः
159-162
 
असेधाक्राशयोर्बलाबलं
162-163
 
कुत्तालेखबलविचारः
163-166
 
दिव्यप्रमाणप्रवृत्तिः
167-169
 
स्थावरविषये लिखितस्याभावे दिव्यावसरः
169-170
 
दिव्यानां कालविशेषः
170-171
 
दिव्यप्रतिषेधकालः
"
 
वर्णभेदेन दिव्यभेदः
171-172
 
सर्ववर्णानां कोशाच्छुद्धिः
"
 
पुरुषविशेषे दिव्यविशेषनिषेधः
173
 
द्रव्यसंख्यविशेषेण दिव्यविशेषः
173-182
 
अपराधविशेषेण दिव्यस्थानानि
183
 
दिव्यनिर्माणप्रकारः
184
 
घटनिर्माणं
185-190
 
विषयः--
पृष्ठसङ्ख्या.
 
घटाभिमन्त्रणम्
191
 
विनाड्यादिलक्षणं
"
 
तुलायां शुद्ध्यशुद्धिनिर्णयः
192
 
घटसंरक्षणप्रकारः
193
 
अग्निविधिः
193-199
 
जलविधिः
199-204
 
विषविधिः
204-208
 
कोशविधिः
208-211
 
तण्डुलविधिः
212-213
 
तप्तमाषविधिः
213-215
 
फालविधिः
"
 
धर्मविधिः
215-216
 
शपथाः
217-219
 
निर्णयकृत्यम्
219-220
 
अथ पञ्चमोल्लासः--
221-503    
 
अष्टादशपदेषु प्रथमं ऋणादानं
221
 
ऋणादानविधेः प्रकारभेदाः
"
 
ऋणप्रदाने अधमर्णदेयवृद्धिविषये मुनिमतभेदाः
 तेषां विचारतस्सिद्धा व्यवस्था च
"
 
सबन्धके प्रयोगे मासिमासि अशीतितमो भागो
 वृद्धिः याज्ञवल्क्यमतेन
"
 
विंशतेर्मूलधनस्य पञ्चमाषा वृद्धिरिति विसिष्ठमनु-
 गौतमानां मतं
222
 
पणपदार्थप्रकारभेदेन माषपदार्थव्यवस्था
"
 
अबन्धकप्रयोगे जातिभेदेन वृद्धिव्यवस्था मनु
 संमतिश्च
222
 
बृहस्पतिमते कायिकादिभेदेन षड्विधा वृद्धिः
"
 
कायिकादीनां स्वरूपेलक्षणे च तत्तन्मुनिवचनानि
223
 
पूर्वोक्तविषये तत्तत्पदार्थनिरूपणपूर्वको निष्कर्षः
223-224
 
अधमर्णविशेषे वृद्धौ विशेषः
"
 
विषयाः--
पृष्ठसङ्ख्या
 
अकृतापि वृद्धिर्भवति तत्र च प्रकारभेदाः तत्तन्मतेन
224-226
 
अकृतायाः वृद्धेः क्वचिदपवादः नारदमतेन संवर्त-
 कत्यायन-याज्ञवल्क्यानां च मतेन
"
 
वृद्धेरुपरमः तत्र नारदस्य बृहस्पतेः व्यास-कात्या-
 यनयोश्च मतानि
227
 
सुवर्णमद्यादिविषये द्विगुणैव वृद्धिः
228
 
एकदा एकस्मिन् प्रयुक्तस्य धनस्य वृद्धिः समूल-
 द्वैगुण्यान्नातिक्रामतीति मनुमतं
"
 
विज्ञानयोगिमतमप्येतदेव
"
 
बृहस्पति-विष्णु-वसिष्ठानां मते तत्तद्विषयविशेषे-
 वृद्धेरनुपरम एव
228-229
 
संवत्सरादूर्ध्वं वृद्धिग्रहण प्रतिषेधः मनुमते
"
 
तदाश्रयनिर्वाहे अपरार्क चन्द्रिकाकारयोर्मतभेदः
229-230
 
ब्राह्मणस्वविषये चोरितस्यापि वृद्धिः प्रदापनीया
 तत्र प्रभेदाश्च विष्णुपितामहकात्याय-बृह-
 स्पतीनां मतैः
230-231
 
ऋणिना उत्तमर्णे निहितस्य बन्धकस्य परिपालन-
 व्यतिक्रमे लाभस्य मूलस्य व हानिरेव
"
 
गोप्याधेर्भोगे सति वृद्धिर्नास्ति याज्ञवल्क्यमतेन
"
 
 " " " मनुमतमप्येवमेव
"
 
बन्धकरक्षणव्यतिक्रमे लाभमूलयोर्नाशे व्यवस्था
231-232
 
दैविके राजकृते वा बन्धकविनाशे न लाभमूलयो-
 र्नाशः सवृद्धिकं मूलं वा देयं आथ्यन्तरं वा-
 देयमधमर्णेन
"
 
कपटेन आधेरतदनुरूपस्य करणे ऋणिनो दण्डः
 अनुरूपस्याधेः प्रदापनं च
232
 
ग्रहीतृदोषादाधेर्विनाशे सलाभस्य ऋणस्य शोधनं
 ऋणिने आधिमूल्यप्रदानं च
"
 
आधिकरणकाले तद्भोगश्चेद्धनिना नापेक्ष्यते परस्ता-
 दपि तदभोग एव
233
 
विषयाः--
पृष्ठसङ्ख्याः.
 
लेख्यसिद्धे च आधेर्भोगे यथालेखं भुज्यमाने
 ह्रासाधिक्ये अधिकृत्य विचारोऽनावश्यकः
233
 
आधिः परिरक्ष्यमाणोपि जंगमरूपतया यदि कालानु-
 रोधेनासारस्स्यात् तदा आध्यन्तरं देयं ऋणिना
 धनिनि धनं वा प्रत्यर्पणीयं
"
 
अधेर्विभागः बृहस्पतिवचनेन
"
 
तस्य नारदवचनेन व्याख्यानं
"
 
भोग्यार्धेर्विभागः प्रत्येकं तत्स्वरूपं तस्य निष्क्रये
 विशेषश्च
233-234
 
दास्यादिविषये विशेषाः गोप्याधिभोगे व्यवस्था च
235
 
अधिसंरक्षणप्रकारः, सुरक्षितेऽपि दैवराजकोपघाते
 व्यवस्थाच
235-236
 
आधिसिद्धौ लेख्यारूडत्वं हेतुः
"
 
उभौओराधिभूतं क्षेत्रे समबलत्वे प्राग्भोगिन एव सिद्धिः
 विशेषश्च
236-237
 
गोप्याधौ लेख्यमेव प्रबलं प्रमाणं कात्यायनमते
"
 
लेख्यसिद्धत्वाविशेष बलाबलव्यवस्था तद्विशेषश्च
237-238
 
आधिप्रतिग्रहक्रयाणां मध्ये पूर्वं बलीयः
"
 
आधितया निहितं प्रति स्वामिभावो न निवर्तते किंति-
 प्रतिबद्धमास्ते
"
 
दानाधानविक्रयेषु युगपत्कृतेषु व्यवस्था
238-239
 
कृतकालं आधीकृतं वस्तु धनद्वैगुण्ये सति उत्तम-
 र्णस्य स्वं भवति
240
 
अकृतकालस्य तु भोग्यस्य न नाशः
"
 
कालावधेः परं उत्तमर्णेन आधिं प्रति पञ्चदश-
 दिनानि प्रतीक्षणीयं
240
 
गोप्याधिमोक्षे कालं प्रति मतभेदाः
240-241
 
स्थावरस्य गोप्याधेर्ज्येष्ठावधेःपरमेव मोक्षः
241
 
भोग्यस्य वस्त्रादेस्तु मूलधनप्रत्यर्पणानुपदमेव मोक्षः
"
 
गृहीतधनप्रवेशार्थस्यादेस्तु सिद्धे स्वदत्ते मोक्षः
242
 
विषयाः--
पृष्ठसङ्ख्याः.
 
अस्यैवाधेः क्षयाधिरिति संविदाधिरिति परिभा-
 षिताधिरिति च नाम
242
 
आधिः प्रणश्येद्द्विगुण इति नियमोपरि मतभेदेन
 व्यवस्थाः
242-243
 
अन्वाधिस्वरूपं, आध्यन्वाध्योर्धने न्यूनाधिकभावो
 न कार्य इति च
"
 
गोप्याधेरपि भोग्याधित्वं
243-244
 
भोग्याधेरपि कालाधित्वं
"
 
भोग्यगोप्याधिरपि गौतमसंमतः
"
 
तत्तत्परिभाषाबलादाधिभेदेषु व्यवस्था
244-245
 
नष्टाधमर्णकस्याधेर्विषये व्यवस्था
"
 
तत्र कात्यायनमते विशेषः तद्विमर्शश्च
245-246
 
सुकृतस्याधीकरणे अधमर्णेन धनाप्रत्यर्पणे राज्ञा
 तद्दापनीयं
"
 
कूटलएखकल्पनेन आधेर्भोगे कर्तव्यं
"
 
लग्नकप्रभेदः तेषां स्वरूपं परस्परं भेदश्च
246-247
 
प्रतिभुवः कार्यं तद्विमोक्षश्च
"
 
दर्शनप्रतिभुवा स्वकार्याकरणे अवृद्धिकं धनं दद्यात्
247-248
 
प्रतिभुवा ऋणिप्रदर्शनऽवधिकालः कात्यायन-बृहस्पति-
 भ्यामुक्तः
"
 
अर्पणप्रतिभुवः कार्यं
"
 
दर्शनप्रतिभुवः प्रात्ययिकस्य वा नाशे तत्पुत्रैस्तद्धनं
 न देयं
"
 
अर्पणप्रतिभुवस्तु मृतौ तत्पुत्रादिभिर्देयमेव धनं
"
 
तत्र च व्यवस्था
249
 
दर्शनप्रत्ययप्रतिभूभ्यां तदृणार्थं बन्धकग्रहे सति
 तन्मृतौ तत्पुत्रादिभिः तदृणं देयमेव
"
 
अत्र बृहस्पत्युक्त्या प्रतिभूकार्यव्यवस्थाः
"
 
तत्र मनुसंमति
250
 
अनेकप्रतिभूस्थले याज्ञवल्क्योक्तो विशेषः
"
 
विषयाः--
पृष्ठसङ्ख्याः.
 
प्रतिभूमरणे तत्पुत्रो दद्यात्
250
 
तत्र हारीतोक्तो विशेषः तद्विवरणं च
251
 
ऋणादान प्रतिदान विधिः
252
 
तपस्विनि चाग्निहोत्रिणि ऋणमनिर्वात्य मृते
 तदीयं सुकृतमखिलं धनिनं संक्रामति
"
 
ऋणापाकरणं ससाक्षिकमेव कार्यम्
"
 
पूर्वसाक्ष्यभावे साक्ष्यन्तरं ग्राह्यम्
"
 
ऋणप्रतिपादने पितामहोक्तो विशेषः
"
 
पित्रोर्निर्धनत्वे ताभ्यां प्रतिश्रुतं ऋणं न देयमिति
 वरदराजमतं
"
 
तत्र व्यासमतम्
"
 
प्रातिभाव्यागतं पौत्रेणापि दातव्यमेवेति प्रदीपकृत्
253
 
कुटम्बार्थमृणं तद्रिक्थभिर्देयं
"
 
तत्र नारद-बृहस्पति-कात्यायन-मनूनां मतम्
"
 
पुनर्लेख्यकरणे विशेषाः मनूक्तः
"
 
ऋणे निर्यातिते उपगतं स्वहस्तचिह्नितं प्रतिदद्या-
 द्धनिकः
254
 
तत्र नारदसंमतिः
"
 
धनदानाशक्तं कर्मणि नियोजयेत्
"
 
तत्र मनुसंमतिः
"
 
नानर्णविषये कात्यायनोक्तो विशेषः
255
 
अनियतकालमृणं प्रदाय अन्तराळे प्रत्यर्पयेति प्रष्टरि
 धनिकं किंकार्यं तत्र बृहस्पतिः
"
 
पितरि मृते प्राप्तव्यवहारैः पुत्रैस्तत्कृतमृणं देयं
256
 
जीवत्यपि पितरि प्रतिदानासमर्थे पुत्रैर्देयम्
"
 
तत्र बृहस्पति-नारदयोस्संमतिः
"
 
स्वकृत पितृकृतयो ऋणयोः कतरत्प्रथमदेयं
"
 
पितृकृतंष्वप्यृणष्वदेयानि
256-257
 
अदेयत्वेनोक्तेष्वपि देयता क्वचित्
257
 
पौत्रदेयमृणं
258
 
विषयाः--
पृष्ठसङ्ख्याः.
 
समग्रर्णप्रत्यर्पणे पत्र किंकर्तव्यम्
259-260
 
ऋणप्रतिदानेऽधिकारिक्रमः तत्र विशेषाश्च
260-264
 
उपनिधिः
265-270
 
सभूयसमुत्थानम्
271-276
 
दत्ताप्रदानिकम्
277-288
 
अभ्युपेत्याशुश्रूषा
289-296
 
वेतनानपाकर्म
297-304
 
अस्वामधिक्रयः
305-308
 
विक्रीयासप्रदानम्
309-313
 
क्रीत्वाऽनुशयः
314-327
 
समयानपाकर्म
328-331
 
क्षेत्रज विवादः
332-341
 
स्त्रीपुंसयोगः
342-343
 
अथ दायविभागः--
344-449    
 
तत्र दायपदार्थः
344-347
 
विभाग पदार्थः
347-349
 
विभागकालप्रकारादिः
349-354
 
जीवति पितरि विभागः
354-356
 
अजीवद्विभागः
356
 
पत्नीविभागः
357-359
 
दुहितृविभागः
359-464
 
दायानर्हाः
364-366
 
भिन्नजातीय विभागः
366-367
 
विभाज्य द्रव्यम्
367-372
 
अविभक्तपितृकाणां धनं पुत्रैः कथं विभाज्यं
372-373
 
पितामहाव्ये पितापुत्रयोस्समस्वाम्यं
373-375
 
विभागानन्तरोत्पन्ने पुत्रे विभागक्रमः
375-377
 
अथ स्त्रीधनस्वरूपं तद्विभागश्च
377-386
 
स्त्रीधनस्य दायत्वमस्ति न वा
386-387
 
द्व्यामुष्यायणविभागे विशेषः
387-390
 
विषयः--
पृष्ठसङ्ख्या.
 
मुख्यगौणपुत्राः
390-392
 
तेषां विभागप्रकारः
392-395
 
विभक्तस्यापुत्रस्य धन विभागक्रमः
396
 
स्वत्वस्वरूप
396-402
 
स्वत्वहेतवः
402-404
 
पत्नीविभागः
406-412
 
दुहितृविभागः
412-415
 
दौहित्रविभागः
415-416
 
पित्रोर्विभागः
419
 
पित्रभावे भ्रातॄणां विभागः
416-417
 
भ्रातॄणामभावे तत्पुत्राणां विभागः
417
 
तदभावे पितामहादीनां वानप्रस्थान्तानां विभागः
417-421
 
अत्र लक्ष्मीधरमतं तन्निष्कर्षश्च तदनुबन्धी विवादश्च
421-430
 
संसृष्टधनेऽधिकारविचारं संसृष्टिविचारः तदनु-
 बन्धी विचारः तद्विषये विषयव्यवस्था
 तत्तन्मतानि च
430-448
 
दायभागामर्णायकपरिकरनिष्कर्षः
448-449
 
साहनाख्यस्य विवादपदस्य निर्णयः
450-497
 
वाक्पारुषाख्यस्य " "
476-479
 
दण्डपारुष्याख्यास्य " "
480-485
 
द्यूतसमाह्वयाख्यस्य " "
486-489
 
सप्तदशविवादपदशेषो दण्डविधिः
490-495
 
प्रकीर्णकाख्यास्य विवादपदस्य निर्णयः
496-503