प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
स्कन्दपुराणम्
वैष्णवखण्डः
वेदव्यासः
पुराणानि
 1. अग्निपुराणम्
 2. कूर्मपुराणम्
 3. गरुडपुराणम्
 4. नारदपुराणम्
 5. पद्मपुराणम्
 6. ब्रह्मपुराणम्
 7. ब्रह्मवैवर्तपुराणम्
 8. ब्रह्माण्डपुराणम्
 9. भविष्यपुराणम्
 10. भागवतपुराणम्
 11. मत्स्यपुराणम्
 12. मार्कण्डेयपुराणम्
 13. लिङ्गपुराणम्
 14. वराहपुराणम्
 15. वामनपुराणम्
 16. वायुपुराणम्
 17. विष्णुपुराणम्
 18. शिवपुराणम्
 19. स्कन्दपुराणम्
 20. हरिवंशपुराणम्

उपपुराणाः

 1. कालिकापुराणम्
 2. देवीभागवतपुराणम्
 3. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्

रामायणम्

 1. वाल्मीकिरामायणम्
 2. योगवासिष्ठः

संहिताग्रन्थाः

 1. गर्गसंहिता
 2. लक्ष्मीनारायणसंहिता
 1. वेङ्कटाचलमाहात्म्यम्
 2. पुरुषोत्तमजगन्नाथमाहात्म्यम्
 3. बदरिकाश्रममाहात्म्यम्
 4. कार्तिकमासमाहात्म्यम्
 5. मार्गशीर्षमासमाहात्म्यम्
 6. भागवतमाहात्म्यम्
 7. वैशाखमासमाहात्म्यम्
 8. अयोध्यामाहात्म्यम्
 9. वासुदेवमाहात्म्यम्

वैष्णव खण्डस्य एकल फाईल स्रोतः