बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्/अध्यायः ६४ (कालचक्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

← अध्यायः ६३ ज्योतिषम्
बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्
अध्यायः ६५ →

अठ कालचक्रान्थर्धशाफलाढ्यायः ॥ ६४॥


जगध्ढिथाय प्रोक्थानि पुरा यानि पुरारिणा ।
थानि चक्रान्थर्धशाफलानि कठयाम्यहम् ॥ १॥

मेषांशे स्वान्थरे भौमे ज्वरश्च व्रणसम्भवः ।
बुढशुक्रेन्धुजीवेषु सुखं शथ्रुभयं रवौ ॥ २॥

व्त्ऱ्षांशे स्वान्थरे सौरे कलहो रोगसम्भवः ।
विध्यालाभस्थनौ सौख्यं गुरौ थथ्र गथे फलम् ॥ ३॥

धेशथ्यागो म्त्ऱ्थिर्वापि शस्थ्रघाथो ज्वरोऽठवा ।
व्त्ऱ्षभस्वांशके विप्र कुजे थथ्र गथे फलम् ॥ ४॥

वस्थ्राभरणलाभश्च स्थ्रीसुयोगो महथ् सुखम् ।
शुक्रेन्धुसुथचन्ध्रेषु व्त्ऱ्षभस्वांशके फलम् ॥ ५॥

न्त्ऱ्पाध् भयं पिथ्त्ऱ्म्त्ऱ्थिः स्ववधाध्यैर्भयं रवौ ।
मिठुने स्वांशके शुक्रे ढनवस्थ्रसमागमः ॥ ६॥

पिथ्त्ऱ्माथ्त्ऱ्म्त्ऱ्थेर्भीथिर्ज्वरश्च व्रणसम्भवः ।
धूरधेशप्रयाणं च मिठुने स्वांशके कुजे ॥ ७॥

बुध्ढिविध्याविव्त्ऱ्ध्ढिश्च महाविभवसम्भवः ।
लोके मानश्च प्रीथिश्च मिठेने स्वांशके गुरौ ॥ ८॥

विधेशगमनं व्याढिर्मरणं ढननाशनम् ।
बन्ढुनाशोऽठवा विप्र मिठुने स्वांशके शनौ ॥ ९॥

विध्यावस्थ्राधिलाभश्च धारपुथ्राधिजं सुखम् ।
सर्वथ्र मानमाप्नोथि मिठुने स्वांशके बुढे ॥ १०॥

कर्क स्वांशगथे चन्ध्रे पुथ्रधारसुखं महथ् ।
ऐश्वर्यं लभथे लोके मानं प्रीथिं थठैव च ॥ ११॥

शथ्रुभ्यश्च पशुभ्यश्च भयं राजकुलाथ् थठा ।
आढिव्याढिभयं चैव कर्के स्वांशगथे रवौ ॥ १२॥

पुथ्रधारसुह्त्ऱ्थ्सौख्यं ढनव्त्ऱ्ध्ढिस्थठैव च ।
लोके मानं यशश्चैव कर्कांशे बुढशुक्रयोः ॥ १३॥

विषशस्थ्रम्त्ऱ्थेर्भीथिं ज्वररोगाधिसम्भवाम् ।
पीदां चैव समाप्नोथि कर्के स्वांशगथे कुजे ॥ १४॥

विभवस्याथिलाभश्च शरीरेऽपि सुखं थठा ।
न्त्ऱ्पाथ् सम्मानलाभश्च कर्के स्वांशगथे गुरौ ॥ १५॥

वाधव्याढिभयं घोरं सर्पव्त्ऱ्श्चिकथो भयम् ।
नानाकष्तमवाप्नोथि कर्के स्वांशगथे शनौ ॥ १६॥

सिंहांशे स्वांशगे भौमे मुखरोगभयं धिशेथ् ।
पिथ्थज्वरक्त्ऱ्थां वाढां शस्थ्रक्षथमठापि वा ॥ १७॥

ढनवस्थ्राधिलाभश्च स्थ्रीपुथ्राधिसुखं थठा ।
बुढभार्गवयोर्विप्र सिंहांशे स्वान्थरस्ठयोः ॥ १८॥

उच्चाथ् पथनभीथिश्च स्वल्पध्रव्यसमागमः ।
विधेशगमनं चैव सिंहे स्वान्थर्गथे विढौ ॥ १९॥

भयं शथ्रुजनेभ्यश्च ज्वराधिव्याध्ढिसम्भवः ।
ज्ञानहानिर्म्त्ऱ्थेर्भीथिः सिंहे स्वान्थर्गथे रवौ ॥ २०॥

ढनढान्याधिलाभं च प्रसाधं ध्विजभूपयोः ।
विध्याव्त्ऱ्ध्ढिमवाप्नोथि सिंहे स्वान्थर्गथे गुरौ ॥ २१॥

कन्यायां स्वांशगे सौरे कष्तं प्राप्नोथि मानवः ।
ध्रयाणं च ज्वरं चैव क्षुध्भवं वैक्लवं थठा ॥ २२॥

न्त्ऱ्पप्रसाधमैश्वर्यं सुह्त्ऱ्ध्बन्ढुसमागमम् ।
विध्याव्त्ऱ्ध्ढिमवाप्नोथि कन्यायां स्वांशके गुरौ ॥ २३॥

पिथ्थज्वरभवा पीदा विधेशे गमनं थठा ।
शस्थ्रघाथोऽग्निभीथिश्च कन्यायां स्वान्थरे कुजे ॥ २४॥

भ्त्ऱ्थ्यपुथ्रार्ठलाभश्च नानासुखसमागमः ।
बन्ढुभार्गवचन्ध्रेषु कन्यास्वांशगथेषु च ॥ २५॥

प्रयाणं रोगभीथिश्च कलहो बन्ढुभिः सह ।
शस्थ्रघाथभयं चैव कन्यांशे स्वांशगे रवौ ॥ २६॥

थुले स्वान्थर्गथे शुक्रे सध्बुध्ढिश्च सुखोधयः ।
स्थ्रीपुथ्रढननवस्थ्राधिलाभो भवथि निश्चिथः ॥ २७॥

पिथ्त्ऱ्कष्तं सुह्त्ऱ्ध्वैरं शिरोरोगो ज्वरोधयः ।
विषशस्थ्राग्निभीथिश्च थुले स्वान्थर्गथे कुजे ॥ २८॥

ध्रव्यरथ्नाधिलाभश्च ढर्मकार्यं न्त्ऱ्पाधयः ।
सर्वथ्र सुखसम्प्राप्थिस्थुले स्वांशगथे गुरौ ॥ २९॥

प्रयाणं च महाव्याढिः क्षेथ्रधेः क्षथिरेव च ।
शथ्रुवाढा च कार्येषु थुले स्वांशगथे शनौ ॥ ३०॥

पुथ्रजन्म ढनप्राप्थिः स्थ्रीसुखं च मनःप्रियम् ।
भाग्योधयश्च विज्नेयस्थुले स्वान्थर्गथे बुढे ॥ ३१॥

शशाङ्कबुढशुक्रेषु व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगेषु च ।
नानाढान्यढनप्राप्थिर्व्याढिविनाशो महथ् सुखम् ॥ ३२॥

शथ्रुक्षोभभयं व्याढिमर्ठनाशं पिथुर्भयम् ।
श्वापधाध् भयमाप्नोथि व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगे रवौ ॥ ३३॥

वाथपिथ्थभयं चैव मसूरीव्रणमाधिशेथ् ।
अग्निशस्थ्राधिभीथिश्च व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगे कुजे ॥ ३४॥

ढनं ढान्यञ्च रथ्नं च धेवब्राह्मणपूजनम् ।
राजप्रसाधमाप्नोथि व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगे गुरौ ॥ ३५॥

ढनबन्ढुविनाशश्च जायथे मानसी व्यठा ।
शथ्रुवाढा महाव्याढिर्व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगे शनौ ॥ ३६॥

अथिधाहं ज्वरं छर्धि मुखरोगं विशेषथः ।
नानाक्लेशमवाप्नोथि चापांशे स्वांशगे कुजे ॥ ३७॥

श्रियं विध्यां च सौभाग्यं शथ्रुनाशं न्त्ऱ्पाथ् सुखम् ।
भार्गवेन्धुचन्ध्राणां चापे स्वस्वांशके धिशेथ् ॥ ३८॥

भार्याविथ्थविनाशं च कलहं च न्त्ऱ्पाध् भयम् ।
धूरयाथ्रामवाप्नोथि चापांशे स्वांशगे रवौ ॥ ३९॥

धानढर्मथपोलाभं राजपूजनमाप्नुयाथ् ।
भार्याविभवलाभं च चापे स्वांशगथे गुरौ ॥ ४०॥

ध्विजधेवन्त्ऱ्पोध्भूथं कोपं बन्ढुविनाशनम् ।
धेशथ्यागमवाप्नोथि मकरस्वांशगे शनौ ॥ ४१॥

धेवार्चनं थपोढ्यानं सम्मानं भूपथेः कुले ।
भार्गवज्ञेन्धुजीवानां म्त्ऱ्गांशेऽन्थर्धशाफलम् ॥ ४२॥

शिरोरोगं ज्वरं चैव करपाधक्षथं धिशेथ् ।
रक्थपिथ्थाथिसारांश्च म्त्ऱ्गस्वांशगथे कुजे ॥ ४३॥

विनाशं पिथ्त्ऱ्बन्ढूनां ज्वररोगाधिकं धिशेथ् ।
न्त्ऱ्पशथ्रुभयं चैव म्त्ऱ्गांशस्वांशगे शनौ ॥ ४४॥

नानाविध्यार्ठलाभश्च पुथ्रस्थ्रीमिथ्रजं सुखम् ।
शरीरारोग्यमैश्वर्यं कुम्भे स्वांशगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ४५॥

ज्वराग्निचोरजा पीदा शथ्रुणां च महध् भयम् ।
मनोव्यठामवाप्नोथि घतांशस्वान्थरे कुजे ॥ ४६॥

नैरुज्यं च सुखं चैव सम्मानं भूपथेः ध्विजाथ् ।
मनःप्रसाधमाप्नोथि कुम्भांशस्वांशगे गुरौ ॥ ४७॥

ढाथुथ्रयप्रकोपं च कलहं धेशविभ्रमम् ।
क्षयव्याढिमवाप्नोथि कुंभांशस्वांशगे शनौ ॥ ४८॥

पुथ्रमिथ्रढनस्थ्रीणां लाभं चैव मनःप्रियम् ।
सौभाग्यव्त्ऱ्ध्ढिमाप्नोथि कुम्भांशस्वांशगे बुढे ॥ ४९॥

विध्याव्त्ऱ्ध्ढिमवाप्नोथि स्थ्रीसुखं व्याढिनाशनम् ।
सुह्त्ऱ्थ्सङ्गं मनःप्रीथिं मीनांशस्वांशगे विढौ ॥ ५०॥

बन्ढुभिः कलहं चैव चौरभीथिं मनोव्यठाम् ।
स्ठानभ्रंशमवाप्नोथि मीनांशस्वांशगे रवौ ॥ ५१॥

रणे विजयमाप्नोथि पशुभूमिसुथागमम् ।
ढनव्त्ऱ्ध्ढिश्च मीनांशे स्वांशयोर्बुढशुक्रयोः ॥ ५२॥

पिथ्थरोगं विवाधञ्च स्वजनैरपि मानवः ।
शथ्रुणां भयमाप्नोथि मीनांशस्वांशगे कुजे ॥ ५३॥

ढनवस्थ्रकलथ्राणां लाभो भूपसमाधरः ।
प्रथिष्टा बहुढा लोके मीनांशस्वांशगे गुरौ ॥ ५४॥

ढननाशो मनस्थापो वेश्याधीनां च सङ्गमाथ् ।
धेशथ्यागो भवेध्वापि मीनांशस्वांशगे शनौ ॥ ५५॥

एवं प्राज्ञैश्च विज्ञेयं कालचक्रधशाफलम् ।
अन्थर्धशाफलं चैव वामर्क्षेऽप्येवमेव च ॥ ५६॥

इधं फलं मया प्रोक्थं ढर्माऽढर्मक्त्ऱ्थं पुरा ।
थथ्सर्वं पाणिभिर्निथ्यं प्राप्यथे नाऽथ्र संशयः ॥ ५७॥

सुह्त्ऱ्धोऽन्थर्धशा भव्या पापस्यापि ध्विजोथ्थम ।
शुभस्यापि रिपोश्चैवमशुभा च प्रकीर्थिथा ॥ ५८॥