बृहत्पाराशरहोराशास्त्र
पाराशरः

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रग्रन्थस्य सर्गसूचि