← अध्यायः १६४ पद्मपुराणम्
अध्यायः १६५
वेदव्यासः
अध्यायः १६६ →

महादेव उवाच
भूतालयं ततो गच्छेत्तीर्थं पापहरं पदम्
भूतालयो वटो यत्र यत्र प्राची तु चंदना १
भूतालये नरः स्नात्वा कृष्णाष्टम्यामुपोषितः
यस्तु कृष्णतिलान्दद्यान्न स प्रेतोऽभिजायते २
पितॄनुद्दिश्य यो दद्यादुदकुंभं तिलैः सह
पूर्वजान्प्रेतभावात्स मोचयेन्नात्र संशयः ३
यस्य नाम्ना नरः स्नाति प्रेतत्वात्स विमुच्यते
चतुर्दश्यामथाष्टम्यां प्रभाते विमलोदके ४
तीर्थे भूतालये स्नात्वा दृष्ट्वा भूतालयं वटम्
भूतेश्वरप्रसादेन भूतेभ्यो न लभेद्भयम् ५
इति श्रीभूतेश्वरतीर्थम्
अतस्तीर्थात्परं तीर्थं घटेश्वरमिति स्मृतम्
यत्र स्नात्वा तु तं दृष्ट्वा मुक्तिभागी भवेद्ध्रुवम् ६
यत्र साभ्रमती  तीर्थं घटो वै परमो महान्
दृष्ट्वा चैव महादेवं मुच्यते नात्र संशयः ७
तत्र गत्वा विशेषेण प्लक्षपूजां करोति यः
मनसाभीप्सितान्कामाँल्लभते मानवो भुवि ८
इति घटेश्वरतीर्थम्
ततो गच्छेन्नरो भक्त्या वैद्यनाथेति विश्रुतम्
तत्र स्नात्वा नरस्तीर्थे शिवपूजनतत्परः ९
पितॄन्संतर्प्य विधिना सर्वयज्ञफलं लभेत्
विजयो देवसंभूतः सर्वपापक्षयंकरः
यं दृष्ट्वा विविधान्कामान्प्राप्नुयुस्ते नराः सदा 6.165.१०
इति श्रीपाद्मे महापुराणे पंचपंचाशत्साहस्र्यां संहितायामुत्तरखंडे विजयीतीर्थमाहात्म्यंनाम पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः १६५