बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्/अध्यायः ६९ (पिण्डसाधनाध्यायः)

← अध्यायः ६८ ज्योतिषम्
बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्
अध्यायः ७० →

अठ पिण्दसाढनाढ्यायः ॥ ६९॥


एवं शोढ्यावशेषाङ्कं राशिमानेन वर्ध्ढयेथ् ।
ग्रहयुक्थे च थध्राशौ ग्रहमानेन वर्ध्ढयेथ् ॥ १॥

सर्वेषां च पुनर्योगः पिण्दाख्यः कठ्यथे ध्विज ।
गोसिंहौ धशभिर्गुण्यौ वसुभिर्युग्मव्त्ऱ्श्चिकौ ॥ २॥

सप्थभिस्थुलमेषौ च म्त्ऱ्गकन्ये च पञ्चभिः ।
शेषाः स्वसंख्यया गुण्या ग्रहमानमठोच्यथे ॥ ३॥

जीवारशुक्रसौम्यानां धशाष्तनगसायकाः ।
पञ्च शेषग्रहाणां च मानं प्रोक्थमिधं क्रमाथ् ॥ ४॥