"सामवेदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं६ पृष्ठानि आहत्य ६ पृष्ठानि विद्यन्ते

"सामवेदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानं माध्यमम्

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो उल्लिखिताः २ सञ्चिकाः सन्ति अस्मिन् वर्गे निम्नोल्लिखितां २ सञ्चिकाः संयोज्य, आहत्य २ सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:सामवेदः&oldid=41280" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्