• प्रथमं ब्राह्मणम्
  • द्वितीयं ब्राह्मणम् स्वयमातृण्णेष्टकोपधानम्, दूर्वेष्टकोपधानम्, द्वियजुरिष्टकोपधानम्, रेतःसिगिष्टकाद्वयोपधानम्, विश्वज्योतिरिष्टकोपधानम्, ऋतव्येष्टकाद्वयोपधानम्, आषाढेष्टकोपधानम्