हरिःॐ विश्वास् महोदय,विकिस्रोते अहं प्रबन्धकः अस्मि। विकिस्रोतस्य निरीक्षणा कार्यं मम आद्य कर्तव्यः अस्ति। अत एव एतत् कार्यं कुर्वन् अस्मि। अभिरामः ०४:२८, १९ अक्टोबर् २०११ (UTC)

द्विदिवसीयविकिस्रोतःकार्यशालासम्पाद्यताम्

          
 

द्विदिवसीयविकिस्रोतःकार्यशाला २०१६
नमस्ते Vishvas vasuki !

संस्कृतविकिस्रोतःप्रकल्पः बहुभिः अपेक्ष्यमाणः अन्तर्जालाधारितश्च ग्रन्थालयः। संस्कृतसाहित्यमन्दाकिनी विकिस्रोतसि प्रवाहनीया इत्यतः सर्वैः सम्पादकैः भगीरथप्रयासः करणीयः। विकिस्रोतसः व्यवस्था, अत्रत्या साध्यता च यदि सुष्ठु अवगम्येत तर्हि अल्पेनैव कालेन अधिकं साधयितुं शक्नुयाम । एतदर्थं संस्कृतविकिस्रोतसि अद्यत्वे ये कार्यरताः सन्ति, ये च कार्यरताः भवितुमिच्छन्ति तेभ्यः दिनद्वयात्मिका काचित् कार्यशाला आयोजयिष्यते बेङ्गलूरुनगरस्थेन संस्कृतविकिगणेन । कार्यशाला एप्रिल्-मासस्य ९, १० दिनाङ्कयोः बेङ्गलूरुनगरे भविष्यति । कार्यशालायाः अस्याः उद्देशः - सदस्यानां सम्पादनकौशलवर्धनम् । इमां कार्यशालां प्रति भवतां हार्दं स्वागतम् ।

  • प्रतिभागिनाम् आवासभोजनादिव्यवस्था नि:शुल्कं कल्प्यते व्यवस्थापकगणेन ।

-शुभा (सम्भाषणम्) ०७:३६, १९ मार्च २०१६ (UTC)

मान्ये नाहं पारयाम्यागन्तुममेरिकावासी। मेलनमस्तु वां सफलम्। 🙏 Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) १५:०४, १९ मार्च २०१६ (UTC)

अनुक्रमणिका:ADictionaryOfSanskritGrammarByMahamahopadhyayaKashinathVasudevAbhyankar.djvuसम्पाद्यताम्

Hi, This would be better on the English Wikisource. Regards, Yann (सम्भाषणम्) १५:४२, १३ अप्रैल २०१६ (UTC)

साधूक्तम् - किन्तु द्वित्राऽपि स्यादिति ममाभिप्रायः। Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) १६:०६, १३ अप्रैल २०१६ (UTC)

संस्कृतव्याकरणकोषस्य सम्पादनविषयेसम्पाद्यताम्

महोदय, भवता मेघायाः सम्भाषणपुटे लिखितम् अवलोकितवती (सा सद्यः कार्यविरता अस्ति)। तत्रत्यानि सर्वाणि सम्पादनानि अस्माकं गणेनैव साधितानि - प्रत्येकं पुटमुद्घाट्य कृतानि । अधुना विन्यासकरणविषये अपि कश्चन कार्यकर्ता किंचित् तन्त्रांशस्य सज्जीकरणे प्रयासरतः अस्ति । (ग्रन्थस्य सर्वेषां पुटानां ocr परिवर्तनं युगपत् यथा शक्येत तथा तन्त्रांशः सिद्धः इति श्रुतम् । नावलोकितम्...) तद्भवति चेत् इतोपि सौलभ्याय भवति । -शुभा (सम्भाषणम्) ०७:००, २० अक्तूबर २०१६ (UTC)

अनुक्रमणिकापुटावलीसम्पाद्यताम्

अस्याम् आवल्यां सर्वे ग्रन्थाः यथा दृश्येरन् तन्निमित्तं किं करणीयमित्येतत् तु विचारणियमेव । सर्वेषाम् आवलिः अत्र उपलभ्यते । - शुभा (सम्भाषणम्) ०९:१२, २० अक्तूबर २०१६ (UTC)

कौशिकसूत्रम्सम्पाद्यताम्

भवतः कृतस्य कौशिकगृह्यसूत्र पृष्ठे परिवर्तनानि कृतानि भवन्ति। नामधेयमपि परिवर्तितः। संस्कृतलेखनस्य शुद्धता एवं अन्यानि परिवर्तनानि द्रष्टव्यानि सन्ति। - puranastudy 2-12-17

साधु, यथोचितं शोधयतु। Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) १८:५८, १२ दिसम्बर २०१७ (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyसम्पाद्यताम्

WMF Surveys, १८:३५, २९ मार्च २०१८ (UTC)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia surveyसम्पाद्यताम्

WMF Surveys, ०१:३३, १३ अप्रैल २०१८ (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyसम्पाद्यताम्

WMF Surveys, ००:४३, २० अप्रैल २०१८ (UTC)

शतपथब्राह्मणे भाषिकसूत्राणिसम्पाद्यताम्

यदा भवान् शतपथे मुख्यपृष्ठे भाषिकसूत्राणां उल्लेखं करोषि, तदा भाषिकसूत्रशब्दः पर्याप्तं न भवति। अस्य शीर्षकः 'ब्राह्मणेषु स्वरनियमाः' भवितुमर्हति, न भाषिकसूत्राः। Puranastudy (सम्भाषणम्) ००:५७, ८ अक्तूबर २०१९ (UTC)puranastudy

विपिनमहाशय नमस्काराः। ब्राह्मणस्वरसम्बन्धीनि भाषिकसूत्राणीति वैदिकेषु मादृशेषु सुविख्यातम्, पुनर्वचनस्यापेक्षा नास्ति। तथापि भवान् "ब्राह्मणेषु स्वरनियमाः - भाषिकसूत्राणि" इति लिखति चेन् नास्त्य् अस्मदाक्षेपः। Vishvas vasuki (सम्भाषणम्) ०१:३४, ८ अक्तूबर २०१९ (UTC)