सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.1 प्रथमप्रपाठकः/1.1.1.8 अष्टमी दशतिः


अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासं |
यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ || ७३ ||

प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरैरमूरं पुरां दर्माणं |
नयन्तं गीर्भिर्वना धियं धा हरिश्मश्रुं न वार्मणा धनर्चिं || ७४ ||

शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि |
विश्वा हि माया अवसि स्वधावन्भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ||७५ ||
द्र. पौषम्

इडामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध |
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे || ७६ ||

प्र होता जातो महान्नभोविन्नृषद्मा सीददपां विवर्ते |
दधद्यो धायी सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः || ७७ ||

प्र सम्राजमसुरस्य प्रश्स्तं पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य |
इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु || ७८ ||

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभृतो गर्भिणीभिः |
दिवेदिव ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः || ७९ ||

सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः |
अनु दह सहमूरान्कयादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः || ८० ||